Chrześcijanie wobec wyznawców innych religii


Abstrakt

Teologia si trova da qualche tempo di fronte a una sfida legata alla questione dell'identita de l cristianesimo e della Chiesa nel contesto del postmodemismo, del pluralismo nonche della molteplicita delle religioni, il quale fatto richiede a livello teologico un'interpretazione adeguata della situazione.

L' articolo pone al centro della riflessione la persona di Gesu Cristo in quanto inseparabilmente legata alla Chiesa. L'agire del Cristo al di fuori dei confini visibili della Chiesa ha anche il carattere ecclesiale, dato che il ruolo del Capo della Chiesa descrive la sua identita propria come lo indicano la Lettera agli Efesini e ai Colossesi. Pertanto il ruolo teologico della Chiesa non e stato mai visto, a partire dal testo del NT, in base ai dati statistici riguardanti la comunita ecclesiastica, non e stato mai dipendente dalle coordinate quantitative, ma scaturisce esclusivamente dal suo legame con Cristo-Capo, il che deve essere preso in considerazione a qualsiasi tentativo di reinterpretare lo status teologico della Chiesa e delle religioni non-cristiane.


Słowa kluczowe

postmodernizm; pluralizm; religie; Kościół

Pobierz

Opublikowane : 2016-01-02


Dańczak, A. (2016). Chrześcijanie wobec wyznawców innych religii. Verbum Vitae, 10, 173-203. https://doi.org/10.31743/vv.1416

Andrzej Dańczak  naporus@gmail.com
  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl