Granice niewierności wobec Chrystusa „on wiary dochowuje…” (2 Tm 2,11-13))


Abstrakt

Generalmente le risposte alle difficolta riguardanti la fede si trovavano nei testi di carattere liturgico. Questo vuol dire che le piu importanti formulazioni che riguardano sia il contenuto sia uso pratico delle verita di fede si poteva trovare in questo genere di testi: specialmente negli inni e nei cantici. Uno di questi testi (2 T m 2, 11-13) e l'ogetto della nostra analisi. In questo inno accanto a un messaggio pieno di gioia (la fedelta di Gesu alle promesse date a ciascuno dei credenti) incontriamo anche un ammonimento di non esporsi al pericolo di abbandonare la vera dottrina (v. 12b-13b). Nel contesto di 1 Tm 1,16 troviamo pero il messaggio pieno di speranza: Se rimaniamo fedeli accanto a Lui, anche Lui non ci potra rinnegare, perche in
questo caso come se rinnegasse se stesso.

Słowa kluczowe

wierność; 2 List św. Pawła do Tymoteusza; 2 Tm 2; 11-13

Pobierz

Opublikowane : 2016-01-01


Stasiak, S. (2016). Granice niewierności wobec Chrystusa „on wiary dochowuje…” (2 Tm 2,11-13)). Verbum Vitae, 11, 143-157. https://doi.org/10.31743/vv.1422

Sławomir Stasiak  naporus@gmail.com
  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl