Boża i ludzka wierność. Teologiczny obraz zdobycia Kanaanu


Abstrakt

Si puó dire che il Pentateuco nelia tradizione judaica e una particolare documentazione teologica dell'adempimento delle promesse di Jahve fatte ad Abramo ed ai suoi discendenti. Peró il lettore della storia dei pattiarchi nota subito che questo adempimento non si conclude completamente all'intemo dei primi cinque libri delia Bibbia. Tra le garanzie divine rivelate ad Abramo (la terra, la discendenza e la perpetua benedizione di Dio) nel Pentateuco manca proprio la realizzazione di quella piu importante che riguarda la terra di Canaan. Questa promessa diventa una realta solo all'epoca di Giosue. Tale situazione non e un caso, neppure una svista dei redattori della Bibbia ebraica, ma piuttosto una voluta scelta teologica che sottolinea il carrattere particolare delia relazione tra Dio e il popolo di Israele. Il fondamento e la condizione di questo rapproto reciproco molto stretto e del tutto unico e la fedelta all'alleanza sinaitica.

Słowa kluczowe

wierność; Kanaan; Ziemia obiecana; obietnica; realcja między Izraelem a Bogiem

Pobierz

Opublikowane : 2016-01-01


Dziadosz, D. (2016). Boża i ludzka wierność. Teologiczny obraz zdobycia Kanaanu. Verbum Vitae, 11, 43-66. https://doi.org/10.31743/vv.1428

Dariusz Dziadosz  naporus@gmail.com
Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  Polska
  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl