Prorocka lektura historii


Abstrakt

Comme detto da uno degli specialisti del nostro tempo “per un’inconscia ma ormai solida radizione popolare il profeta e per eccelenza l’indovino, colui che e proiettato a contemplare e a descrivere un'ideale televisione del futuro”. Nella tradizione biblica pero ił profeta e sopratutto “uomo di Dio”. D’altra parte nella rivelazione biblica Dio si fa presente nella storia, laquale diventa “la storia di salvezza”. Dio non e lontano; gli avvenimenti del quotirliano permettono d’incontrarlo. In questa prospettiva la missione dei profeti consisteva nell’essere la voce de l Dio presente. Il profeta era l’uomo de l presente, coinvolto nelle vicende concrete della storia; l’uomo capace di leggerla nella prospettiva di Dio, di vedere i fatti eon gli occhi di Dio, di far vedere al popolo i segni dei tempi. Il profeta e cosi simbolo piu autentico della religione ebraica che ha alla sua base una fede non basata su astratti articoli teologici, ma su una sequenza di interventi storici di Dio.


Słowa kluczowe

Księgi prorockie; prorok; historia

Pobierz

Opublikowane : 2015-09-02


Popielewski, W. (2015). Prorocka lektura historii. Verbum Vitae, 16, 85-106. https://doi.org/10.31743/vv.1525

Wojciech Popielewski  naporus@gmail.com
  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl