Dzieje Izraela (Mdr 10–19) jako objawienie Bożej sprawiedliwości w świetle dygresji z Mdr 12,12-22Abstrakt

The Book of Wisdom is one of those late biblical Judaism texts that were created in the context of the creative confrontation with the Hellenic culture prevailing at that time. This confrontation concerned, among others, the basic question of faith of the chosen people, namely, the profession of the one only God who manifests his justice in the events of national and universal history. The basic event for the author of the Book of Wisdom is the exodus of Israel from Egypt, the aim of which was the entry of the chosen people into the Promised Land. On this way the nation experienced Godʼs Justice that proved to be his Grace and Mercy. 


Słowa kluczowe

Księga Mądrości; Wyjście z Egiptu; sprawiedliwość Boga; łaskawość

Pobierz

Opublikowane : 2015-08-13


Demitrów, A. (2015). Dzieje Izraela (Mdr 10–19) jako objawienie Bożej sprawiedliwości w świetle dygresji z Mdr 12,12-22. Verbum Vitae, (26), 49-69. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1594

Andrzej Demitrów  akubis@gmail.com  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl