Marcin Majewski, Pięcioksiąg odczytany na nowo. Przesłanie autora kapłańskiego (P) i jego wpływ na powstanie Pięcioksięgu (Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 2018)


Abstrakt

Recenzja książki: 

Marcin Majewski, Pięcioksiąg odczytany na nowo. Przesłanie autora kapłańskiego (P) i jego wpływ na powstanie Pięcioksięgu (Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 2018). Ss. 393. PLN 99. ISBN 978-83-7438-651-7


Słowa kluczowe

Tora; Pięcioksiąg; Dokument Kapłański

Pobierz

Opublikowane : 2018-11-07


Tronina, A. (2018). Marcin Majewski, Pięcioksiąg odczytany na nowo. Przesłanie autora kapłańskiego (P) i jego wpływ na powstanie Pięcioksięgu (Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 2018). Verbum Vitae, (34), 505-510. https://doi.org/10.31743/vv.2018.34.21

Antoni Tronina  ajtronina@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3976-8271

Ks. Antoni Tronina, prezbiter archidiecezji częstochowskiej, od 2001 r. profesor zwyczajny Katolickiego Uniwerstytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 1976 był pracownikiem Szkoły Biblijnej KUL. Habilitował się na podstawie pracy Bóg przybywa ze Synaju. Staroizraelskie formuły teofanijne a początki religii Izraela (Lublin 1989). W 1996 r. wraz ze stanowiskiem prof. KUL objął Katedrę Egzegezy Ksiąg Historycznych i Dydaktycznych Starego Testamentu na Wydziale Teologii KUL. W 1980 r. rozpoczął wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Częstochowskiej. W latach 1989-1992 pełnił funkcję ojca duchownego Konwiktu Księży Studentów KUL, a w latach 1992-1994 był rektorem WSD w Częstochowie. Od 1994 do 1998 r. był kapelanem Domu Rekolekcyjnego w Laskach Warszawskich. Jest współredaktorem naukowym Biblii Częstochowskiej i Nowego Komentarza Biblijnego (edycja Paulińska) oraz Biblii Lubelskiej. W 2012 r. przeszedł na emeryturę. Jest autorem około 250 prac z różnych dziedzin biblistyki, w tym kilkudziesięciu książek.
CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl