JHWH – Bóg, który przebacza, gdyż jest miłosierny (Wj 34,5-7)Abstrakt

Tekst Wj 34,5-7 przynosi najdłuższą autoprezentację Boga w Starym Testamencie, która stanowi dopełnienie objawienia imia Bożego (Wj 3,14-15; 6,2-8). Analiza egzegetyczna, jak również porównanie z podobnymi tekstami (np. Pwt 7,9-11; Wj 20,5; Pwt 5,9), pozwalają stwierdzić, iż perykopa Wj 34,5-7 pochodzi z czasów powygnaniowych.


Słowa kluczowe

Księga Wyjścia; Synaj; teofania; miłosierdzie; gniew; przebaczenie; grzech; przymierze

Pobierz

Opublikowane : 2015-08-29


Lemański, J. (2015). JHWH – Bóg, który przebacza, gdyż jest miłosierny (Wj 34,5-7). Verbum Vitae, (18), 19-43. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/2011

Janusz Lemański  naporus@gmail.com  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl