Kobiety w genealogii Jezusa (Mt 1,1-17)Abstrakt

Mateusz łączy historię Jezusa i orędzie Starego Testamentu, aby ukazać jeden spójny plan Boży (potrójne powtórzenie czternastu pokoleń), który obejmuje całość zagmatwanej ludzkiej historii (imiona zawarte w genealogii wskazują na kręte drogi życia bohaterów). Wzmianki o kobietach, z drugiej strony, wprowadzają temat, który będzie się rozwijał od samego początku narracji: sprawiedliwy wypełnia wolę Bożą także wbrew swoim planom i projektom. Przykład małżonka Maryi, Józefa, pokazuje, że także w historii opisywanej na kartach NT każda relacja z Bogiem musi być budowana na sprawiedliwości. Przegląd różnych terminów związanych ze sprawiedliwością potwierdza, że obecność kobiet w genealogiach podkreśla wagę tematu, który należy do teologicznego rdzenia Ewangelii Mateusza.

Słowa kluczowe

kobieta w Biblii; genealogia Jezusa; sprawiedliwość; Ewangelia według Mateusza

Pobierz

Opublikowane : 2015-08-29


Malina, A. (2015). Kobiety w genealogii Jezusa (Mt 1,1-17). Verbum Vitae, (19), 109-129. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/2024

Artur Malina  naporus@gmail.com  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl