Biblijne owoce Ducha Świętego (Ga 5, 22-23) na drodze do dojrzałej wiary w katechezie


Abstrakt

Artykuł jest teologiczno-katechetyczną analizą owoców Ducha Świętego (Ga 5,22-23) na drodze do kształtowania dojrzałej wiary w procesie katechetycznym. Studium zostało podzielone na trzy punkty: owoce Ducha Świętego, dojrzała wiara i dojrzały człowiek. Analiza tekstów biblijnych oraz dokumentów katechetycznych pozwoliła na wyprowadzenie trzech wniosków. Po pierwsze: to Duch Święty jest dawcą łaski i źródłem dającym wzrost wierze. Po drugie: cnoty, które wymienia św. Paweł w Liście do Galatów jako owoc działającego w człowieku Ducha, należy uznać za cechy dojrzałej wiary. Po trzecie: zadaniem katechezy jest pomoc człowiekowi w odkrywaniu bogactwa darów Ducha Świętego oraz w ich urzeczywistnianiu.


Słowa kluczowe

owoce Ducha Świętego; dojrzała wiara; Duch Święty w katechezie; List do Galatów; katecheza

Bibliografia

Dokumenty Kościoła

Benedykt XVI, List apostolski w formie motu proprio „Porta fidei” (11 października 2011) (= PF).
Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” (24 listopada 2013) (= EG).
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Catechesi tradendae” (16 października 1979) (= CT).
Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio” (14 sierpnia 1998) (= FR).
Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio” (7 grudnia 1990) (= RM).
Katechizm Kościoła Katolickiego (11 października 1992).
Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji (15 sierpnia 1997) (= DOK).
Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium” (21 listopada 1964) (= LG).
Sobór Watykański II, Konstytucja o Objawieniu Bożym „Dei Verbum” (18 listopada 1965) (= DV).


Literatura

Alberich, E., „Cele katechezy”, Słownik katechetyczny (red. J. Gevaert) (Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2007) 129.
Bartnicki, R., „Dary Ducha Świętego w świetle tekstów biblijnych”, Warszawskie Studia Teologiczne 19 (2006) 171-184.
Blachnicki, F., „Katecheza: Rola Ducha Świętego w życiu chrześcijan”, http://www.oaza.pl/wp-content/uploads/FPwrzesien2015_Rola-Ducha-Świętego-w-życiu-chrześcijanina.pdf [dostęp: 20.06.2019].
Chałas, K., „Wychowanie do pogłębiania wiary – aspekty teleologiczne”, Roczniki Pedagogiczne 4/4 (2012) 67-90.
Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego (Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów 1995) II.
Crosby, M.H., Fruit of the Spirit (Maryknoll, NY: Orbis Books 2015).
Dalbesio, A., Duch Święty w Nowym Testamencie, w Kościele, w życiu chrześcijańskim (Kraków: WAM 2001).
DeSilva, D.A., Galatians. A Handbook on the Greek Text (Waco, TX: Baylor University Press 2014).
Doglio, C., La lettera di san Paolo ai Galati. Quinto incontro Gal 5,13 – 6,18 (Genova: S. Pietro alla Foce 2008).
Dziuba, A.F., Dynamika wiary (Częstochowa: Tygodnik Katolicki „Niedziela” 1997).
Tamez, E., „List do Galatów”, Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, wyd. 2 (red. W.R. Farmer) (Warszawa: Verbinum 2001) 1507-1520.
Gaweł, J., Jak żyć owocami Ducha Świętego (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2016).
Goliszek, P., „The Holy Spirit Inspiring All Catechesis”, Roczniki Teologiczne 65/11 (2018) 57-73.
Hahn, S., „Grace”, Catholic Bible Dictionary (red. S. Hahn) (New York: Doubleday 2009) 229-332.
Hill, B.R., Key Dimensions of Religious Education (Winona, MN: Saint Mary's Press 1994).
Jan Chryzostom, Komentarz do Listu św. Pawła do Galatów (Kraków: WAM 2008).
Jan Paweł II, „Homilia w czasie Mszy Świętej w Legnicy (2.06.1997)”, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/legnica_02061999.html [dostęp: 10.07.2019].
Jan Paweł II, Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela (Watykan: LEV 1987).
Jaworski, R., „Człowiek religijny – kryteria dojrzałości. Analiza psychologiczna”, Fides et ratio. W poszukiwaniu ideału człowieka XXI wieku (red. I. Mroczkowski – E.A. Wesołowska) (Płock: Novum 2001) 73-100.
Jelonek, T., Święty Paweł i jego listy (Kraków: Krakowski Zespół Biblistów 1992).
Keating, T., Fruits and Gifts of the Spirit (New York: Lantern Books 2000).
Kern, K., „Owoce Ducha Świętego w Ga 5, 22-23”, Scriptura Sacra 16 (2012) 35-46.
Majewski, M., Aktualne wyzwania katechetyczne (Kraków: Poligrafia Salezjańska 1997).
Matera, F.J., Galatians (Collegeville, MN: Liturgical Press 2007).
Moo, D.J., Galatians (Grand Rapids, MI: Baker Academic 2013).
Paciorek, A., Paweł Apostoł – Pisma (Tarnów: Biblos 1996) II.
Popowski, R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, wyd. 4 (Warszawa: Vocatio 2006) (= Popowski).
Szpet, J., „Wiara jako pierwszorzędny cel katechezy”, Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2014) 101-117.
Tomasik, P., „Katechetyka Fundamentalna”, Historia katechezy. I. Katechetyka fundamentalna (red. J. Stala) (Tarnów: Biblos 2003) 301-326.
Walulik, A., „Wiara i religia w całożyciowym uczeniu się”, Roczniki Pedagogiczne 4/4 (2012) 91-105.
Pobierz

Opublikowane : 2020-06-26


Kopiczko, T. (2020). Biblijne owoce Ducha Świętego (Ga 5, 22-23) na drodze do dojrzałej wiary w katechezie. Verbum Vitae, 37(1), 257-270. https://doi.org/10.31743/vv.4816

Tomasz Kopiczko  tkopiczko@gmail.com
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8000-6714

Ks. Tomasz Kopiczko, prezbiter diecezji ełckiej, doktor nauk teologicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich oraz Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Zakres swoich zainteresowań badawczych koncentruje wokół tematów związanych z nową ewangelizacją, teologią katechezy, eklezjologią i nowymi środkami komunikacji.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl