Pneumatologiczna wiarygodność Kościoła


Abstrakt

Niniejsze opracowanie ukazuje pneumatologiczną wiarygodność Kościoła. Cel ten został zrealizowany w trzech punktach. Najpierw zaprezentowano wydarzenie Pięćdziesiątnicy jako eklezjogenetyczny dar Ducha Świętego. Następnie ukazano pneumatologiczną ikoniczność Kościoła. W trzecim punkcie wyeksplikowano znaki pneumatologicznej wiarygodności Eklezji. Holistyczna prezentacja obecności i działania Ducha Świętego w Kościele – zarówno w jego genezie, jak również w permanentnym urzeczywistnianiu się w historii – stanowi podstawę do wykazania jego absolutnej wyjątkowości, co jest możliwe przy równoczesnym udziale ratio i fides. Pneumatologiczna wiarygodność Kościoła jest ściśle powiązana z innymi argumentami budowanymi w ramach teologii fundamentalnej, np. skrypturystycznym, rezurekcjonistyczny, agapetologicznym, martyrologicznym, prakseologicznym, sperancyjnym, werytatywnym czy ze świętości. W argumentach tych trzeba jeszcze mocniej uwyraźniać aspekt pneumatologiczny.


Słowa kluczowe

Duch Święty; Jezus Chrystus; Kościół; wiarygodność Kościoła

Bartnik, C.S., Kościół (Lublin: Wydawnictwo KUL 2009).
Bouyer, L., Duch Święty Pocieszyciel. Duch Święty i życie w łasce (Kraków: Wydawnictwo M 1998).
Brudz, J., „Misterium Kościoła”, Idee przewodnie soborowej Konstytucji o Kościele (red. S. Grzybek) (Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1971) 45-62.
Chmiel, J., „Powszechne powołanie do świętość w Kościele”, Idee przewodnie soborowej Konstytucji o Kościele (red. S. Grzybek) (Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1971) 267-284.
Czaja, A., Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja Kościoła jako komunii w posoborowej teologii niemieckiej (Lublin: Wydawnictwo KUL 2003).
Czaja, A., „Ku nowej formule dogmatycznej: jedna osoba w wielu osobach”, Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii (red. M. Marczewski) (Lublin: Polihymnia 1998) 259-293.Guzowski, K. – Barth, G., (red.), Duch Święty w naszej codzienności (Lublin: Gaudium 2010).
Góźdź, K., „Istota Kościoła według Josepha Ratzingera”, Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera (red. K. Kaucha – J. Mastej) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2017) 191-201.
Góźdź, K., Kościół zbawienia (Lublin: Wydawnictwo KUL 2010).
Hryniewicz, W., „Dar Zmartwychwstałego. Pneumatologia prawosławna i jej znaczenie dla ekumenie”, Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii (red. M. Marczewski) (Lublin: Polihymnia 1998) 211-232.
Hryniewicz, W., Nasza pascha z Chrystusem (Zarys Chrześcijańskiej Teologii Paschalnej 2; Lublin: TN KUL 1987).
Hryniewicz, W., „Pneumatologia a eklezjologia”, Collectanea Theologica 47/2 (1977) 33-58.
Jan Paweł II, Encyklika „Dominum et vivificantem” (1986).
Karwacki, R., „Od chrystomonizmu ku pneumatologicznej teologii”, Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii (red. M. Marczewski) (Lublin: Polihymnia 1998) 119-156.
Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań 1994) (= KKK).
Kobyliński, A., „Hybrydowa inwazja. Podmiana pobożności – katolickiej na zielonoświątkową”, Alarm dla Kościoła. Nowa reformacja? (red. P. Milcarek – T. Rowiński) (Warszawa: Demart 2019) 75-97.
Krasiński, J., „Świętość Kościoła”, Leksykon teologii fundamentalnej (red. M. Rusecki et al.) (Lublin – Kraków: Wydawnictwo M 2002) 1213-1217.
Kudasiewicz, J., Odkrywanie Ducha Świętego (Kielce: Jedność 1998).
Ledwoń, I.S., „Świętość jako motyw wiarygodności), Leksykon teologii fundamentalnej (red. M. Rusecki et al.) (Lublin – Kraków: Wydawnictwo M 2002) 1208-1213.
de Lubac, H., Medytacje o Kościele (Kraków: WAM 1997).
Mastej, J., „Jedność i jedyność jako znak wiarygodności Kościoła”, Reformatorzy a Kościół rzymski (red. A.A. Napiórkowski) (Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2017) 139-155.
Mastej, J., „Paschalna wiarygodność chrześcijaństwa i Kościoła według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”, Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera (red. K. Kaucha – J. Mastej) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2017) 135-151.
Mastej, J., Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa (Lublin: Wydawnictwo KUL 2014).
Międzynarodowa Komisja Teologiczna, „Apostolskość Kościoła i sukcesja apostolska”, Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej (red. J. Królikowski) (Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2000) 19-31.
Nagy, S., „Duch Święty a tajemnica Kościoła”, Jan Paweł II. Dominum et vivificantem. Tekst i komentarze (red. A.L. Szafrański) (Lublin: Wydawnictwo KUL 1994) 119-135.
Nagy, S., Ty jesteś Piotr, czyli Skała i na tej Skale zbuduję Kościół mój. Studium o widzialnym Kościele (Biblioteka „Niedzieli” 234; Częstochowa: Kuria Metropolitalna w Częstochowie – Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2009).
Napiórkowski, A.A., „Geneza, natura i posłanie Kościoła”, Kościół Chrystusowy (red. T. Dzidek et al.) (Teologia fundamentalna 4; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2003) 71-105.
Napiórkowski, S.C., „Modele jedności”, Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu (red. W. Hryniewicz – J.S. Gajek – S.J. Koza) (Lublin: Wydawnictwo KUL 1996) 479-503.
Piè-Ninot, S., „Gesù e la Chiesa”, Dizionario di teologia fondamentale (red. R. Latourelle – R. Fisichella) (Assimi: Cittadella 1990) 151-162.
Pié-Ninot, S., Wprowadzenie do eklezjologii (Kraków: WAM 2002).
Ratzinger, J., Chrystus i Jego Kościół, wyd. 2 (Kraków: eSPe 2005).
Ratzinger, J., Das neue Volk Gottes. Entwürfe zur Ekklesiologie (Düsseldorf: Patmos 1977).
Rusecki, M., „Boska geneza Kościoła”, Kościół w czasach Jana Pawła II (red. M. Rusecki – K. Kaucha – J. Mastej) (Lublin: Wydawnictwo KUL – Gaudium 2005) 65-78.
Rusecki, M., „Czy Kościół w Polsce jest wiarygodny?”, Wiarygodność Kościoła wobec przemian w Polsce. Quo vadis Ecclesia Polonorum? (red. M. Rusecki) (Pelplin – Lublin: Bernardinum 1994) 143-156.
Rusecki, M., „Próba określenia przedmiotu ikonicznej teologii fundamentalnej”, Wokół teologii ikony (red. B. Kochaniewicz) (Studia Theologiae Fundamentalis 2; Poznań: Redakcja Wydawnictw UAM. WT 2011) 31-46.
Rusecki, M., „Rola Ducha Świętego w Kościele według encykliki Dominum et vivificantem Jana Pawła II”, Roczniki Teologiczne 45/2 (1998) 5-19.
Rusecki, M., „Wiarygodność Kościoła w Polsce jako rzeczywistości personalistycznej i dynamicznej”, Studia Warmińskie 30 (1993) 377-390.
Rusecki, M., Traktat o Kościele (Lublin: Wydawnictwo KUL 2014).
Rusecki, M., Traktat o Objawieniu (Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2007).
Rusecki, M., Wiarygodność chrześcijaństwa. I. Z teorii teologii fundamentalnej (Lublin: TN KUL 1994).
Rusecki, M. – Kaucha, K. – Pietrzak, A., „Znaki wiarygodności Kościoła”, Leksykon teologii fundamentalnej (red. M. Rusecki et al.) (Lublin – Kraków: Wydawnictwo M 2002) 1381-1393.
Scheffczyk, L., Zmartwychwstanie (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1984).
Schlier, H., „Główne zręby nowotestamentowej teologii słowa Bożego”, Concilium 4/1-10 (1968) 112-118.
Seweryniak, H., Święty Kościół powszedni (Warszawa: Biblioteka „Więzi” 1996).
Skalický, K., „Fundacyjne wydarzenie chrześcijaństwa. Ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu”, Chrześcijaństwo jutra (red. M. Rusecki et al.) (Lublin: TN KUL 2001) 27-49.Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (1964) (= KK).
Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium” (1963) (= KL).
Stachowicz, K., „Ikona a ontologia”, Wokół teologii ikony (red. B. Kochaniewicz) (Studia Theologiae Fundamentalis 2; Poznań: Redakcja Wydawnictw UAM. WT 2011) 9-19.
Witczyk, H., Kościół Syna Bożego. Studium eklezjologii Czwartej Ewangelii (Biblioteka „Verbum Vitae” 3; Kielce: Instytut Teologii Biblijnej „Verbum” 2012).
Pobierz

Opublikowane : 2020-06-26


Mastej, J. (2020). Pneumatologiczna wiarygodność Kościoła. Verbum Vitae, 37(1), 227-240. https://doi.org/10.31743/vv.4920

Jacenty Mastej  jmastej@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7888-4078

Ks. Jacenty Mastej, prezbiter diecezji rzeszowskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor KUL. Od 1998 r. zatrudniony w Katedrze Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej KUL, obecnie jej kierownik. Wykładowca teologii fundamentalnej w WSD w Rzeszowie. Autor dwóch monografii, ponad 60 artykułów naukowych i około 30 haseł leksykonowych i encyklopedycznych. Współredaktor 10 prac zbiorowych i monografii wieloautorskich. Od 2013 r. redaktor naczelny rocznika naukowego Resovia Sacra.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl