El Espíritu Santo en su índole trinitaria y esponsal según Guillermo de Saint Thierry


Abstrakt

Teolog i mistyk Wilhelm z Saint-Thierry rozwinął trynitarną myśl pneumatologiczną, której osią jest dynamizm oblubieńczy. To właśnie na nim autor oparł główne założenia w dziele Expositio super Cantica cantorum: pierwsze z nich to postawienie w centrum jego zainteresowania miłości jako pierwociny Ducha; drugie to przyjęcie rozwoju piękna za źródło wszelkiego dobra w odniesieniu do wzajemności zakochanych, trzecie zaś to złączenie obojga w jednego Ducha. Opierając się na wspomnianych założeniach, podejmiemy próbę zrozumienia i analizy Unitas Spiritus jako wydarzenia ekonomicznego w życiu osoby wierzącej, dzięki któremu autor zakłada, że Duch Święty umożliwia zarówno zjednoczenie Boga Ojca z Synem, jak i Boga z ludzkością.


Słowa kluczowe

Trójca; mąż; żona; Oblubieniec; Unitas Spiritus; Pieśń nad pieśniami

Bibliografía

Benedicto XVI, Audiencia General, miércoles 2 de diciembre de 2009. Disponible en http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/audiences/2009/documents/hf_ben-xvi_aud_20091202.html.
Buchmüller, W., “Die geistliche Lehre des seligen Wilhelm von Saint-Thierry”, Cistercienser Chronik 105 (1998) 233-253.
Carpenterii, D. P., Glossarium mediae et infimae Latinitatis (Parisiis: Excudebant Firmin Didot Fratres 1842) II.
Como, G., Ignis Amoris Dei. Lo Spirito Santo e la trasformazione dell´uomo nell´esperienza spirituale secondo Guglielmo di Saint-Thierry (Dissertatio Series Romana. Pontificio Seminario Lombardo di Roma 34; Roma: Pontificio Seminario Lombardo – Milano: Glossa 2001).
Conley, J.J., “The Eremitical Anthropology of William of St. Thierry”, Cistercian Studies 25 (1990) 115-130.
Davy, M.-M., Théologie et Mystique de Guillaume de Saint-Thierry (Paris: Vrin 1954).
De La Torre, J.M., Guillermo de Saint Thierry: Un formador de creyentes (Madrid: Claretianas 1993).
Elder, E.R., “The Christology of William of Saint Thierry”, Recherches de théologie Ancienne et médiévale 58 (1991) 79-112.
Guillelmus, S. Theodorici (Saint-Thierry), Expositio altera super Cantica Canticorum (PL 180, 474-546).
Guillelmus, S. Theodorici (Saint-Thierry), Expositio in epistolam ad Romanos (PL 180, 547-694).
Guillelmus, S. Theodorici (Saint-Thierry), Epístola ad fratres de Monte Dei (PL 184, 307-364).
Guillermo de Saint-Thierry, Comentario al Cantar de los Cantares. Traducción del texto latino y de las notas de Roberto Thomas (trad. María Rosa Suárez) (Padres Cistercienses 6; Azul: Monasterio Trapense de Ntra. Sra. De los Ángeles – Buenos Aires: Claretianas 1979) (= CCEE).
Malevez, L., “La doctrine de l’ image et de la connaissance mystique chez Guillaume de Saint-Thierry”, Recherche de science religieuse 22 (1932) 178-205.
Meis, A., El enigma del hombre. Según Guillermo de Saint-Thierry, a la luz del encuentro entre cultura griega y latina (Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile 2004).
Merton, T., “Blessed William of Saint-Thierry: Monk of Signy”, Cistercian Studies Quarterly 35 (2000) 3-12.
Montanari, A., “Simbolismo ed esegesi nell’ Expositio Super Cantica Canticorum di Guglielmo di Saint-Thierry”, Rivista Cistercense 15 (1998) 247-294.
Niermayer, J.F., Mediae Latinitatis Lexicon Minus (Leiden: Brill 1960).
Patt, S., El concepto teológico-místico de “Fondo del alma” en la obra de Edith Stein (Colección teológica 120; Pamplona: EUNSA 2009).
Pfeifer, M., “Amplexus oder Unitas spiritus? Kai G. Sanders neue Studie zur Geist-Mystik Wilhelms von Saint-Thierry”, Cistercienser Chronik 106 (1999) 341-350.
Pfeifer, M., “Kann man Mystik erlernen? Die problematik des geistlichen Fortschritts bei Zisterziensern des 12. und des 20. Jahrhunderts”, Cistercienser Chronik 108 (2001) 515-532.
Rousselot, P., El problema del amor en la Edad Media (Madrid: Cristiandad 2004).
Ruh, K., “Die Hoheliederklärungen Bernhards von Clairvaux und Wilhelms von St. Thierry”, “Minnichlichiu gotes erkennusse”. Studien zur frühen abendländischen Mystiktradition. Heildeberger Mystiksymposion vom 16. Januar 1989 (ed. D. Schmidtke) (Mystik in Geschichte und Gegenwart. I. Christliche Mystik 7; Stuttgart – Bad Cannstaatt: Frommann-Holzboog 1990) 16-27.
Ruh, K., Geschichte der abendländischen Mystik. I. Die Grundlegung durch die Kirchenväter und die Mönchstheologie des 12. Jahrhunderts (München: Beck 1990).
Sander, K., “Glaube als Gehen. Ganzheitliche Gottesbegegnung nach Wilhelm von St. Thierry”, Cistercienser Chronik 105 (1998) 413-420.

Opublikowane : 2020-06-26


Reyes-Gacitúa, E. (2020). El Espíritu Santo en su índole trinitaria y esponsal según Guillermo de Saint Thierry. Verbum Vitae, 37(1), 201-213. https://doi.org/10.31743/vv.4994

Eva Reyes-Gacitúa  ereyesg@ucn.cl
Universidad Católica del Norte, Antofagasta  Chile
https://orcid.org/0000-0002-5233-3785

EVA REYES-GACITÚA, doktor teologii dogmatycznej na Pontificia Universidad Católica de Chile. Posiada dyplom w zakresie edukacji oraz tytuł profesora nauk teologicznych. Obecnie zaangażowana w pracę badawczo-dydaktyczną przy Universidad Católica del Norte w Antofagaście (Chile), gdzie przewodniczy redakcji pisma uniwersyteckiego „Cuadernos de Teología”. Jest autorką wielu publikacji oraz członkiem licznych organizacji: Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Patrystycznych (AIEP), Chilijskiego Stowarzyszenia Teologicznego, Latynoamerykańskiego Stowarzyszenia Literatury i Teologii  ALALITE oraz Centrum Badań Interdyscyplinarnych im. Edyty Stein przy UC Chile.


  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl