The Holy Spirit and the Ongoing Formation of Presbyters


Abstrakt

Duch Święty odgrywa znaczącą rolę w formacji stałej kapłanów. Jego działanie można postrzegać w trzech aspektach. Podtrzymuje On charyzmat dany podczas święceń prezbiteratu tak, że prezbiter trwa w łączności z Ojcem i Synem. Trzecia Osoba Trójcy Świętej rozpala na nowo miłość pasterską, konieczną do wypełnienia posłannictwa kapłańskiego, a także dąży do pogłębienia więzi między kapłanem a Bogiem. Dzięki temu sprzyja dążeniu prezbitera do osiągnięcia świętości osobistej. Wychodzącemu z inicjatywą Duchowi Świętemu kapłan powinien odpowiedzieć czynnym zaangażowaniem i podejmować współpracę z Nim dla zbawienia wierzących i w celu budowania Królestwa Bożego na ziemi.


Słowa kluczowe

Duch Święty; formacja stała prezbiterów; formacja permanentna prezbiterów; formacja kapłanów; formacja kapłańska

Bibliography
Augustyn, J., Kapłańskie ojcostwo (Kraków: WAM 2013).
Benedict XVI, Post-Synodal Apostolic Exhortation “Sacramentum caritatis” (2007) (= SC).
Benedict XVI, Post-Synodal Apostolic Exhortation “Verbum domini” (2010) (= VD).
Cencini, A., Dziewictwo i celibat dzisiaj. W kierunku seksualności paschalnej (Kraków: Salwator 2005).
Dyrek, K., “Powrót do pierwotnej miłości,” Pasterz według Serca Jezusa (ed. J. Augustyn – K. Dyrek) (Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów 1996) 81-100.
Francis, Post-Synodal Apostolic Exhortation “Evangeii gaudium” (2013) (= EG).
Francis, Post-Synodal Apostolic Exhortation “Gaudete et exsultate” (2018) (= GeE).
Galis, T., Permanentná formaciá kňazow vo svetle “Pastores dabo vobis” (Badlin: Kňazsky seminar sv. Františka Xaverského 1998).
Goyret, P., Powołani, konsekrowani, posłani. Sakrament kapłaństwa (Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów 2004).
John Paul II, Encyclical “Dominum et Vivificantem” (1986) (= DeV).
John Paul II, Post-Synodal Apostolic Exhortation “Pastores dabo vobis” (1996) (= PDV).
The Conference of the Polish Episcopal Council, List do prezbiterów Kościoła w Polsce “Abyśmy nie ustali w drodze” (8.03.2006), www.episkopat.pl/abysmy-nie-ustali-w-drodze [accessed on 29.01.2020].
Congregation for the Clergy, Directory on the Ministry and Life of Priests (1994).
Congregation for the Clergy, The Priest, Pastor and Leader of the Parish Community. Instruction (2002).
Congregation for the Clergy, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis. The Gift of the Priestly Vocation (2016).
Rogowski, R., “Eucharystia w życiu kapłana,” Sztuka bycia księdzem. Poradnik (ed. J. Augustyn) (Karków: WAM 2011) 75-82.
Selejdak, R., Stawać się kapłanem trzeciego tysiąclecia (Częstochowa: Kuria Metropolitalna, Tygodnik Katolicki “Niedziela” 2001).
Siwek, G., “Głosiciel słowa Bożego,” Sztuka bycia księdzem. Poradnik (ed. J. Augustyn) (Karków: WAM 2011) 67-74.
Stachowiak, D., Dialog w formacji kapłańskiej (Kraków: Homo Dei 2013).
Steczek, B., “Wspólnota kapłańska,” Sztuka bycia księdzem. Poradnik (ed. J. Augustyn) (Karków: WAM 2011) 107-114.
The Second Vatican Council, Optatam totus. The Decree on Priestly Training (1965) (= OT).
The Second Vatican Council, Presbiterorum Ordinis. The Decree on the Ministry and Life of Priests (1965) (= PO).

Opublikowane : 2020-06-26


Lipiec, D. (2020). The Holy Spirit and the Ongoing Formation of Presbyters. Verbum Vitae, 37(1), 271-279. https://doi.org/10.31743/vv.4996

Dariusz Lipiec  dlipiec@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8890-2062

Dariusz Lipiec, a priest of the diocese of Siedlce, S.T.D. (The John Paul II Catholic University of Lublin, 1999), Dr. habil. (The John Paul II Catholic University of Lublin, 2011), adjunct professor at the Department of Pastoral Theology at the Faculty of Theology of The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland. His last book: Duszpasterstwo niewidomych i słabowidzących w Polsce. Studium teologicznopastoralne (Lublin: Wydawnictwo KUL 2011).

 


  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl