Wartości patriotyczne w doświadczeniu polskich migrantów w Wielkiej Brytanii


Abstrakt

Celem artykułu było ukazanie wartości patriotycznych w doświadczeniu polskich migrantów w Wielkiej Brytanii. Analizie został poddany materiał empiryczny zebrany metodą badań jakościowych przy pomocy techniki wywiadu pogłębionego. Materiał analizowany był z uwzględnieniem trzech zagadnień: poczucia dumy z bycia Polakiem, stosunku do ojczyzny oraz sposób podtrzymywania i rozwijania polskości. Socjologiczna analiza wskazała, że w społeczeństwach wielokulturowych zmiany w podejściu do wartości patriotycznych przebiegają w różnych kierunkach. U części migrantów wartości te zanikają, podczas gdy u innych są kultywowane, odkrywane i nawet rozwijane.


Adamczyk T., Przemiany religijności migrantów, w: Doświadczenie rozwoju w życiu polskich migrantów, Doświadczenie rozwoju w życiu polskich migrantów w Wielkiej Brytanii, Lublin 2018, s. 111–146.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1982. Bartyzel J., Patriotyzm, w: Encyklopedia Katolicka, red. F. Gryglewicz, t. 15, Lublin 2011, s. 51–53.
Boguszewski R., Głowacki A., Miedzy patriotyzmem a nacjonalizmem, Komunikat z badań CBOS 2016, nr 151.
Herling-Grudziński G., Życiński J., Pięć dialogów, Warszawa 1999.
Herrmann M., Powody do dumy i wstydu bycia Polakiem, Komunikat z badań CBOS, BS/30/2010, Warszawa 2010.
B. Wciórka, Polacy o swoim zadowoleniu z życia, Komunikat z badań CBOS, BS/3/2010.
Jasińska-Kania A., Dynamika zmian wartości Polaków na tle europejskim: EVS 1990–1999–2008, w: Polska po 20 latach wolności, red. M. Bucholc, S. Mandes, Warszawa 2011, s. 236–237.
Konferencja Episkopatu Polski, Chrześcijański kształt patriotyzmu, Tranów 2017.
Mariański J., Socjologia moralności, Lublin 2006.
Mariański J., Wartość/wartości, w: Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy, red. J. Mariański, Kraków 2015, s. 877–882.
Mariański J., Patriotyzm Polaków w świetle badań socjologicznych, w: Wychowanie dla Niepodległej. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, red. L. Pawelski, Szczecinek 2018, s. 31–51.
Piwowarski W., Podstawowe wartości społeczeństwa polskiego, w: Liberalizm i katolicyzm dzisiaj, Lublin 10–12 XI 1992, Warszawa 1994, s. 1–10.
Piwowarski W., ABC katolickiej nauki społecznej. Cz. 1 (Wprowadzenie, podstawy, kierunki), Pelplin 1993.
Plewko J., Doświadczenie rozwoju w życiu polskich migrantów w Wielkiej Brytanii, Lublin 2018, s. 89–110.
Szymczak W., Obszary społecznej partycypacji absencji, w: Doświadczenie rozwoju w życiu polskich migrantów w Wielkiej Brytanii, red. J. Plewko, W. Szymczak, T. Adamczyk, Lublin 2018, s. 171–194.
Wciórka B., Polacy o swoim zadowoleniu z życia, Komunikat z badań CBOS, BS/3/2010.
Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki, «globalizacja», «demokracja», «państwo narodowe», Kraków 2014.
Żygulski K., Klasyfikacja i typologia wartości, w: Socjologia wychowania. Wybór tekstów, red. H. Mielicka, Kielce 2000, s. 221–224.
Pobierz

Opublikowane : 2020-06-17


Adamczyk, T. (2020). Wartości patriotyczne w doświadczeniu polskich migrantów w Wielkiej Brytanii. Zeszyty Naukowe KUL, 62(4), 71-90. https://doi.org/10.31743/zn.2019.62.4.04

Tomasz Adamczyk  xtomaszadamczyk@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8288-5783
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.
Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).