POLITYKA WYDAWNICZA

Prawa autorskie

Prawa autorskie to zbiór przepisów regulujących jedną z ważniejszych dziedzin prawa własności intelektualnej. Prawo autorskie zapisane w ustawie o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 roku, określa, kto może skorzystać z ochrony praw autorskich. Daje posiadaczowi praw autorskich zestaw praw wyłącznych, ale także oznacza wyjątki od tej ochrony, które mają służyć dobru publicznemu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Prawami autorskimi chroni się utwory. Utwór – to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (Art. 1. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Już od momentu powstania utwór jest objęty ochroną prawną, jest to ochrona automatyczna. Prawo to określa, w jaki sposób inni mogą z utworu korzystać. Prawa autorskie są: osobiste i majątkowe. Autorskie prawa osobiste są niezbywalne i przysługują zawsze twórcom. Chronią więź autora z utworem, a w szczególności gwarantują: 1) autorstwo utworu, 2) że utwór będzie zawsze podpisany nazwiskiem twórcy lub jego pseudonimem (chyba, że zdecyduje się on pozostać anonimowy), 3) nienaruszalność treści i formy utworu oraz rzetelność jego wykorzystania, 4) możliwość decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publicznie oraz 5) nadzór nad sposobem korzystania z utworu. Autorskie prawa majątkowe przysługują co do zasady twórcom, ale uprawniony może je przenosić na inne podmioty. Pozwala to na zarządzanie utworem na tzw. polach eksploatacji. Autor może zezwolić innym na korzystanie z utworu, udzielając licencji bądź sprzedając na podstawie podpisanej umowy. Po zawarciu umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, prawa te przysługują jedynie nabywcy tych praw. Nabywca ma wyłączne prawo do korzystania z utworu i pobierania wynagrodzenia. Podpisując licencję, twórca zachowuje pełnię praw, udziela jedynie licencjobiorcy zgody na wykorzystywanie utworu w pewnym zakresie, określonym przez warunki licencji. Licencja może być wyłączna i niewyłączna. Prawo autorskie pozwala twórcy odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć ze względu na „istotne interesy twórcze”. Jeżeli jednak twórca nie jest w stanie wykazać takiego interesu, to wypowiedzenie jest możliwe na zasadach ogólnych. Należy pamiętać, że autorskie prawa majątkowe obowiązują przez cały okres życia autora, a ponadto: przez 70 lat po jego śmierci; 70 lat od daty pierwszej publikacji, jeśli twórca nie jest znany, albo jeśli przysługują one innej osobie niż twórca; 70 lat od daty powstania, a jeśli utwór nie został nigdy rozpowszechniony 50 lat od daty pierwszej emisji programów RTV oraz sporządzenia fonogramów i wideogramów. Utwory, do których prawa majątkowe wygasły, trafiają do tzw. domeny publicznej.

Open Acces i licencje

Otwarty dostęp to brak technicznych i prawnych ograniczeń korzystania z umieszczonych w publicznym Internecie materiałów naukowych. Zakłada ich dalsze wykorzystywanie zgodnie z przepisami prawa autorskiego o dozwolonym użytku lub na nieograniczonej wolnej licencji Creative Commons. Główne kierunki rozwoju Open Access to otwarte repozytoria oraz recenzowane czasopisma Open Access. Dostrzegając potrzebę zapewnienia najwyższych standardów w nauce  oraz dbając o przestrzeganie dobrych praktyk w prowadzeniu i upowszechnianiu wyników badań naukowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydawca) w roku 2017 na podstawie Uchwały Senatu z dn. 22 czerwca 2017 w sprawie podjęcia działań na rzecz opracowania polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i wyników badań, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w dokumencie pt. Kierunkach rozwoju otwartego dostępu (2015),  podjął starania na rzecz przygotowania społeczności akademickiej oraz infrastruktury Uniwersytetu do przyjęcia polityki otwartości do publikacji naukowych wraz z danymi badawczymi.

W ramach podjętych działań została utworzona infrastruktura wspomagająca publikowanie w otwartym dostępie w postaci:

 • Repozytorium Instytucjonalnego KUL (2018 )
 • Platformy Czasopism KUL (2019).

Zarządzeniem Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dn. 3 kwietnia 2018 w sprawie gromadzenia, opracowywania i udostępniania wersji  elektronicznych rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II został wprowadzony obowiązek gromadzenia i udostępniania rozpraw doktorskich w Repozytorium Instytucjonalnym KUL.  W 2019 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora KUL z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki publikacyjnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na lata 2019-2021, w którym rekomenduje się udostępnianie utworów naukowych pracowników KUL w modelu Open Access z zastosowaniem licencji Creative Commons, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (dla czasopism Platformy Czasopism KUL oraz dla monografii platformy Repozytorium Instytucjonalnego KUL). Zadania monitorowania, wspierania osiągania i utrzymywania wysokiej pozycji naukowej wydawnictw KUL oraz  upowszechniania wyników badań naukowych, zwłaszcza w otwartym dostępie realizuje Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw w Wydawnictwie KUL, poprzez koordynację prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury umożliwiającej realizację założeń otwartego dostępu, promocję i doradztwo oraz szkolenia  w zakresie najlepszych praktyk zgodnych z polityką otwartego dostępu. Kolejnym krokiem jest opracowanie dokumentu instytucjonalnej polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych wraz z danymi badawczymi.

Wydawca nie obliguje redakcji czasopism do wyboru konkretnej licencji, jednak zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce rekomenduje licencje CC BY oraz CC BY SA.

Model biznesowy

Model biznesowy czasopism Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II opiera się na środkach pozyskanych z funduszy zewnętrznych (np. granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz na wsparciu instytucjonalnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, co oznacza, że publikowanie w czasopismach na Platformie CzasKUL jest bezpłatne, a koszty produkcji publikacji, recenzowania, archiwizowania itp. pokrywa Wydawca. Czasopisma nie zamieszczają na swych łamach płatnych reklam. Redaktorzy uczestniczą w szkoleniach m.in. z zakresu efektywnego prowadzenia czasopisma naukowego, aplikacji do baz danych, publikowania na Platformie CzasKUL. Koszty szkoleń ponosi Wydawca.

Etyka publikacyjna

Zasady dotyczące autorów

 1. Zasada rzetelności naukowej

Autor jest zobowiązany do rzetelnego prowadzenia, prezentowania i obiektywnej interpretacji badań naukowych. W tekście powinny być ujawnione źródła danych i informacje, które umożliwią powtórne przeprowadzenie badań.

 1. Zasady oryginalności pracy

Tekst powinien stanowić własność intelektualną autora. Niedopuszczalny jest plagiat, autoplagiat, fałszowanie, zmyślanie danych i metod badawczych. Jeżeli autor korzystał z innych prac, powinien odpowiednio je zacytować w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości co do autorstwa utworu lub jego części. Informacje uzyskane prywatnie (np. w rozmowie, korespondencji, dyskusji) nie mogą zostać wykorzystane bez pisemnej zgody ich autora.

 1. Zasada udostępnienia danych

Redakcja nie gromadzi danych badawczych, a przedstawienie planu zarządzania danymi badawczymi nie stanowi wymogu publikacji artykułu. W pewnych okolicznościach autorzy mogą jednak zostać poproszeni o przedstawienie danych badawczych, również już po opublikowaniu artykułu.

 1. Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów

Konflikt interesów stanowią relacje podległości zawodowej, zależności ekonomicznej, a także relacje towarzyskie, które mogą wpływać na bezstronną ocenę wartości tekstu. Redakcja wymaga od autora oświadczenia o braku konfliktu interesów oraz przekazania informacji, które pomogą temu zapobiegać.

 1. Zasady autorstwa pracy

Autorstwo utworu powinno zostać ograniczone wyłącznie do osób, które wniosły istotny wkład w powstanie tekstu. Aby przeciwdziałać przypadkom nierzetelności naukowej typu „ghostwriting” i „guest authorship” wszystkie, które wniosły wkład w powstanie publikacji, powinny zostać wymienione jako współautorzy. Wszyscy autorzy muszą zatwierdzić ostateczną wersję utworu i wyrazić zgodę na jego publikację. Autorzy wskazują w pisemnym oświadczeniu swój wkład w stworzenie zgłaszanego utworu. Należy wskazać wszystkie osoby, które uczestniczyły w określonych, istotnych aspektach tworzenia utworu (np. weryfikacja językowa). Jeśli są inne osoby, które uczestniczyły w pewnych merytorycznych aspektach projektu badawczego, powinny być wymienione np. w części "Podziękowania". Autorzy biorą odpowiedzialność zbiorową za swoją pracę. Autorzy powinni także poinformować Redakcję o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

 1. Zasada rzetelności źródeł

Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na jego pracę we właściwy sposób. Informacje uzyskane prywatnie nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody autora. 

 1. Nadzór etyczny

Jeśli zakres publikowanej treści dotyczy badań na ludziach i/lub zwierzętach autor powinien przedstawić zgodę komisji etycznej lub inne stosowne pozwolenie na prowadzenie takich badań.

 1. Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach

Autor powinien niezwłocznie powiadomić redaktora naczelnego, jeśli zauważy znaczące błędy w swojej publikacji. We współpracy z redaktorem naczelnym i wydawcą powinna zostać opublikowana errata, aneks, sprostowanie lub wycofanie publikacji.

 1. Zasada unikania publikacji zwielokrotnionej, zbędnej lub równoległej


Wyniki badań nie mogą być publikowane w więcej niż jednym czasopiśmie. Złożenie artykułu do publikacji jest rozumiane jako deklaracja, że tekst ten nie został nigdzie wcześniej opublikowany również w postaci elektronicznej oraz że nie jest on złożony w redakcjach innych czasopism ani nie jest fragmentem publikacji zwartej, np. monografii.

Zasady dotyczące członków redakcji

 1. Odpowiedzialność

Redakcja decyduje, które artykuły zostaną opublikowane, dba o jakość publikowanych materiałów, a kiedy to konieczne, jest gotowa do opublikowania korekty, erraty oraz sprostowania, gdy zaistnieje taka potrzeba. Redakcja ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczone w czasopiśmie.

 1. Zasada fair play

Artykuły są oceniane na podstawie ich jakości oraz znaczenia dla czasopisma, bez względu na pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczną, poglądy polityczne, płeć, rasę czy wyznanie. 

 1. Zasada poufności

Redakcja czasopisma zobowiązana jest do zachowania poufności informacji związanych z procesem redakcyjnym.

 1. Skargi i odwołania

Skarga na Czasopismo lub/i Redakcję powinna być pisemna i w przypadku, kiedy dotyczy czasopisma lub postępowania członków redakcji – winna być skierowana do redaktora naczelnego; kiedy dotyczy postępowania redaktora naczelnego – winna być skierowana do Wydawcy i przekazana do wiadomości redaktora naczelnego. Nadzór nad Wydawcą pełni prorektor ds. nauki i kształcenia KUL. Przedmiotem skargi mogą być np.: naruszone interesy skarżącego, zaniedbanie, przewlekłość lub brak działania w sprawie ze strony redakcji. Skarżący powinien otrzymać pisemne zawiadomienie o załatwieniu sprawy w terminie 30 dni od daty złożenia skargi.

 1. Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów

Redakcja może wycofać artykuł z publikacji lub zadecydować o korekcie materiałów już opublikowanych. Nieopublikowane artykuły nie mogą być wykorzystywane w procesie wydawniczym bez pisemnej zgody autora.

 1. Dyskusja i poprawki

Redakcja korzysta z systemu Open Jurnal System, który pozwala na prowadzenie kompleksowego, elektronicznego procesu wydawniczego, w ramach którego redaktor, recenzent i autor tekstu mogą prowadzić dyskusję oraz wprowadzać poprawki na każdym etapie procesu publikacyjnego.

 1. Decyzje dotyczące publikacji

Decyzję o opublikowaniu bądź nieopublikowaniu tekstu podejmuje zespół redakcyjny. O decyzji redakcji decyduje przede wszystkim wartość naukowa tekstu oraz jego zgodność z tematyką pisma.

 1. Zasada rzetelności naukowej

Członkowie redakcji zobowiązani są dbać o rzetelność naukową publikowanych prac. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki redakcja jest zobowiązana do wycofania tekstu z publikacji i podjęcia kroków wyjaśniająco-naprawczych. Wykrycie nadużyć etycznych (plagiat, sfałszowanie wyników badań, manipulacja wynikami badań, metodą, zmyślanie wyników badań itp.) powinno być zgłoszone w formie pisemnej redaktorowi naczelnemu czasopisma. Zgłoszenia może dokonać członek redakcji, recenzent, czytelnik czasopisma lub każda inna osoba, która ma podejrzenie co do rzetelności tekstu. Redakcja czasopisma postępuje zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE) https://publicationethics.org. W przypadku naruszenia zasad etycznych w tekście już opublikowanym redakcja wycofa artykuł ze strony internetowej, zamieszczając informację o powodach wycofania, a w przypadku tekstu drukowanego redakcja zamieści stosowne oświadczenie w następnym numerze czasopisma. Redakcja poinformuje o sprawie autora, instytucję, w której jest afiliowany, recenzentów, osoby poszkodowane, a także, jeśli będzie to konieczne, inne organy nadzoru etycznego. Jeśli nadużycia etyczne w tekście będą w niewielkim stopniu, skorygowany tekst będzie mógł być ponownie opublikowany. Jeżeli w redakcji występuje konflikt interesów, zgłoszenie powinno zostać złożone Wydawcy.

Zasady dotyczące recenzentów

 1. Współpraca z zespołem redakcyjnym

 Recenzenci biorą udział w procesie redakcyjnym na etapie recenzji i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów odnośnie publikacji tekstu. Mogą także, w porozumieniu z autorami, decydować o ostatecznym kształcie artykułu.

 1. Zasada terminowości

Recenzentów obowiązuje ustalony termin wykonania recenzji. O przyczynach opóźnień lub odstąpieniu od wykonania recenzji recenzent powinien niezwłocznie poinformować redakcję.

 1. Zasada poufności

Wgląd w recenzowane prace mają tylko osoby do tego upoważnione, tj. redakcja, autor i recenzenci.

 1. Zasada zachowania obiektywności

Recenzja powinna dotyczyć tylko kwestii merytoryczno-formalnych tekstu. Jakiekolwiek uwagi pod adresem osoby autora są niedopuszczalne.

 1. Zasada rzetelności źródeł

Recenzent powinien ujawnić wszystkie przypadki, które wskazują na podobieństwo recenzowanej pracy do innych prac oraz wskazać, które prace nie zostały przywołane przez autora.

 1. Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów

Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych tekstów dla własnych potrzeb i korzyści. W przypadku występowania konfliktu interesów z autorem/autorami tekstu powinni zostać wyłączeni z procedury recenzowania.

Zasady dotyczące wydawcy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  jako Właściciel i Wydawca czasopism naukowych KUL w trosce o najwyższą jakość swoich publikacji oraz zapobieganie nieuczciwym praktykom publikacyjnym (plagiat, autoplagiat, autorstwo widmo, autorstwo gościnne lub grzecznościowe) stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zapewnia w tym zakresie wsparcie swoim czasopismom w postaci: 1)  systemu sprawdzającego podobieństwo tekstów - iThenticate (http://www.ithenticate.com/): sprawdza podobieństwo z 91 % najczęściej cytowanych czasopism i daje możliwość podglądu treści artykułów, umożliwia wykrycie potencjalnego plagiatu jeszcze przed procesem recenzji i rozwiązanie kwestii problemowych, raporty końcowe o podobieństwie (Final Similarity Reports) dają pewność, że opublikowane artykuły są oryginalne. Zawartość czasopism jest indeksowana w ramach inicjatywy CrossRef - Similarity Check, mającej na celu zapobieganie plagiatowi naukowemu i zawodowemu; 2) Open Journal Systems (OJS) - platformy służącej do zarządzania procesem wydawniczym i publikowania czasopism online. OJS dostarcza mechanizmów umożliwiających: dyskusję między autorem i redaktorem oraz między redaktorem i recenzentami,  korygowanie, poprawianie lub wycofywania artykułów po publikacji; 3) w razie wykrycia nieuczciwego postępowania badawczego, Wydawca zachęca redakcje do skorzystania z mapy rozwiązań, jaką stanowią diagramy COPE (https://publicationethics.org/resources/translated-resources/polish-all-flowcharts). Ponadto Wydawca zapewnia również specjalistyczną ocenę prawną sytuacji i doradztwo w zakresie nieuczciwych praktyk publikacyjnych.

Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów

Konflikt interesów stanowią relacje podległości zawodowej, zależności ekonomicznej, a także relacje towarzyskie, które mogą wpływać na bezstronną ocenę wartości tekstu. Redakcja wymaga od autora oświadczenia o braku konfliktu interesów oraz przekazania informacji, które pomogą temu zapobiegać. Autorstwo utworu powinno zostać ograniczone wyłącznie do osób, które wniosły istotny wkład w powstanie tekstu. Wyniki badań nie mogą być publikowane w więcej niż jednym czasopiśmie. Złożenie artykułu do publikacji jest rozumiane jako deklaracja, że tekst ten nie został nigdzie wcześniej opublikowany również w postaci elektronicznej oraz że nie jest on złożony w redakcjach innych czasopism ani nie jest fragmentem publikacji zwartej, np. monografii. Autorzy powinni także poinformować Redakcję o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”). Redakcja decyduje, które artykuły zostaną opublikowane, dba o jakość publikowanych materiałów, a kiedy to konieczne, jest gotowa do opublikowania korekty, erraty oraz sprostowania. Redakcja ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczone w czasopiśmie. Redakcja korzysta z systemu Open Jurnal System, który pozwala na prowadzenie kompleksowego, elektronicznego procesu wydawniczego, w ramach którego redaktor, recenzent i autor tekstu mogą prowadzić dyskusję oraz wprowadzać poprawki na każdym etapie procesu publikacyjnego. Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych tekstów dla własnych potrzeb i korzyści. W przypadku występowania konfliktu interesów z autorem/autorami tekstu powinni zostać wyłączeni z procedury recenzowania.

Postępowanie w przypadku wykrycia nierzetelności badań

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  jako Właściciel i Wydawca czasopism naukowych KUL w trosce o najwyższą jakość swoich publikacji oraz zapobieganie nieuczciwym praktykom publikacyjnym (plagiat, autoplagiat, autorstwo widmo, autorstwo gościnne lub grzecznościowe) stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zapewnia w tym zakresie wsparcie swoim czasopismom w postaci: 1)  systemu sprawdzającego podobieństwo tekstów - iThenticate (http://www.ithenticate.com/): sprawdza podobieństwo z 91 % najczęściej cytowanych czasopism i daje możliwość podglądu treści artykułów, umożliwia wykrycie potencjalnego plagiatu jeszcze przed procesem recenzji i rozwiązanie kwestii problemowych, raporty końcowe o podobieństwie (Final Similarity Reports) dają pewność, że opublikowane artykuły są oryginalne. Zawartość czasopism jest indeksowana w ramach inicjatywy Crossref - Similarity Check, mającej na celu zapobieganie plagiatowi naukowemu i zawodowemu; 2) Open Journal Systems (OJS) - platformy służącej do zarządzania procesem wydawniczym i publikowania czasopism online. OJS dostarcza mechanizmów umożliwiających: dyskusję między autorem i redaktorem oraz między redaktorem i recenzentami,  korygowanie, poprawianie lub wycofywania artykułów po publikacji; 3) w razie wykrycia nieuczciwego postępowania badawczego, Wydawca zachęca redakcje do skorzystania z mapy rozwiązań, jaką stanowią diagramy COPE (https://publicationethics.org/resources/translated-resources/polish-all-flowcharts). Ponadto Wydawca zapewnia również specjalistyczną ocenę prawną sytuacji i doradztwo w zakresie nieuczciwych praktyk publikacyjnych. Członkowie redakcji zobowiązani są dbać o rzetelność naukową publikowanych prac. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki redakcja jest zobowiązana do wycofania tekstu z publikacji i podjęcia kroków wyjaśniająco-naprawczych. Wykrycie nadużyć etycznych (plagiat, sfałszowanie wyników badań, manipulacja wynikami badań, metodą, zmyślanie wyników badań itp.) powinno być zgłoszone w formie pisemnej redaktorowi naczelnemu czasopisma. Zgłoszenia może dokonać członek redakcji, recenzent, czytelnik czasopisma lub każda inna osoba, która ma podejrzenie co do rzetelności tekstu. Redakcja czasopisma postępuje zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Committee on Publication Ethics (COPE). W przypadku naruszenia zasad etycznych w tekście już opublikowanym redakcja wycofa artykuł ze strony internetowej, zamieszczając informację o powodach wycofania, a w przypadku tekstu drukowanego redakcja zamieści stosowne oświadczenie w następnym numerze czasopisma. Redakcja poinformuje o sprawie autora, instytucję, w której jest afiliowany, recenzentów, osoby poszkodowane, a także, jeśli będzie to konieczne, inne organy nadzoru etycznego. Jeśli nadużycia etyczne w tekście będą w niewielkim stopniu, skorygowany tekst będzie mógł być ponownie opublikowany. Jeżeli w redakcji występuje konflikt interesów, zgłoszenie powinno zostać złożone Wydawcy (repozytorium [at] kul.pl).

Recenzowanie tekstów naukowych

Recenzowanie tekstów czasopism Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II opiera się na modelu dwustronnie ślepej recenzji (double-blind review). Wszystkie artykuły są recenzowane przez dwóch pracowników naukowych, którzy są specjalistami posiadającymi uznany dorobek w dziedzinie problematyki recenzowanego tekstu. Na recenzentów są powoływane osoby, których afiliacja różni się od afiliacji autora artykułu oraz które nie znają jego tożsamości. Opinia recenzenta przedstawiana jest autorowi anonimowo. W wypadku sprzecznych opinii recenzentów redakcja może skierować tekst do kolejnego recenzenta. Proces recenzowania jest zgodny z zaleceniami COPE (http://www.kul.pl/files/387/Peer_review_guidelines.pdf) oraz wytycznymi Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce https://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_02/307f933b1a75d6705a4406d5452d6dbf.pdf - publikacja przygotowana przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce). 

System antyplagiatowy

Redakcje w celu zapobiegania plagiatowi korzystają z systemu antyplagiatowego https://www.crossref.org/services/similarity-check/ przy użyciu oprogramowania iThenticate  (http://www.ithenticate.com/) należącego do firmy Turnitin – globalnego dostawcy usług technologicznych dla nauki i edukacji. System pozwala sprawdzić domniemane podobieństwo tekstu z miliardami źródeł internetowych oraz tekstami zdeponowanymi przez wydawców korzystających z Similarity Check. Plagiat stanowi naruszenie osobistych praw autorskich polegające na przywłaszczeniu całości lub części cudzego utworu i opublikowaniu go pod własnym nazwiskiem. Skopiowanie swojego utworu w celu poszerzenia dorobku naukowego stanowi autoplagiat. Plagiat jest czynnością karalną. W przypadku wykrycia plagiatu redakcja poinformuje o sprawie instytucję, w której afiliowany jest autor, recenzentów oraz osoby poszkodowane. Ponadto redakcja wycofa opublikowany tekst i zamieści informację na ten temat na stronie internetowej czasopisma i/lub w wersji drukowanej.

Dane badawcze

Przez dane badawcze Wydawca rozumie zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym (w postaci liczbowej, tekstowej, graficznej czy dźwiękowej), powszechnie uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych. Redakcje nie gromadą danych badawczych, a przedstawienie planu zarządzania danymi badawczymi nie stanowi wymogu publikacji artykułu. W określonych okolicznościach autorzy mogą jednak zostać poproszeni o przedstawienie danych badawczych, również już po opublikowaniu artykułu.

Archiwizacja

Teksty są archiwizowane na platformie OJS oraz w Repozytorium Instytucjonalnym KUL. Wszystkie artykuły są trwale archiwizowane na stronie internetowej czasopisma. OJS wykorzystuje protokół OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) do eksportu metadanych. Repozytorium Instytucjonalne KUL (ReKUL) zapewnia czasopismom: upowszechnianie w otwartym dostępie i długotrwałe przechowywanie; opis metadanymi dokumentu zgodny ze standardem metadanych Dublin Cor; zabezpieczenie dokumentów poprzez nadanie trwałego identyfikatora obiektów cyfrowych Handle; możliwość bezstratnego przesyłania i upowszechniania plików zapisanych  w  różnych formatach, pojedynczych i w zbiorach; możliwość przechowywania danych badawczych w postaci pojedynczych plików bądź zbiorów; możliwość wyboru licencji Creative Commons w celu zapewnienia otwartego dostępu; możliwość wskazania alternatywnej lokalizacji dokumentu  poprzez adres URI, ISSN czy DOI; możliwość wykorzystania mechanizmów Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), co pozwala na integrację z wyszukiwarkami i bazami danych; możliwość śledzenia statystyk dotyczących zdeponowanych dokumentów.