Czasopismo "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" (skrót: ABMK) ukazuje się nieprzerwanie od 1959 r. Wydawane jest przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL. Inicjatorem powstania pisma był o. Romuald Gustaw OFM, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz ks. Stanisław Librowski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego we Włocławku.  Półrocznik ma unikalny charakter w skali światowej, gdyż na jego łamach drukowane są artykuły z trzech dziedzin (archiwistyka, bibliotekarstwo, muzealnictwo), dotyczących instytucji kulturowych Kościoła katolickiego.  (więcej)


Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.

 
 

„The Biblical Annals” to czasopismo Sekcji Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Pismo poświęcone jest studiom biblijnym i dzieli się na sekcje obejmujące Stary Testament, Literaturę Międzytestamentalną, Nowy Testament, Varia, Artykuły Recenzyjne, Recenzje oraz Sprawozdania. Czasopismo zawiera opracowania o charakterze biblijno-archeologicznym, historycznym, egzegetycznym, filologicznym, z dziedziny hermeneutyki biblijnej, literaturoznawstwa, studiów o religii i kulturze oraz studiów teologicznych. Jego celem jest prezentowanie badań polskich i zagranicznych biblistów podejmujących problemy i metodologie obecne we współczesnych studiach biblijnych. Artykuły oraz recenzje publikowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim. (więcej)

 
 

„Ethos” jest międzynarodowym interdyscyplinarnym kwartalnikiem naukowym, w którego kolejnych monograficznych tomach podejmowane są problemy filozoficzne ujawniające się w kulturze współczesnej. Problemy te ukazywane są w poszczególnych artykułach z perspektywy różnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych, w szczególności filozofii, a zwłaszcza antropologii filozoficznej i etyki. Czasopismo powstało w roku 1988 z inicjatywy jego późniejszego wieloletniego redaktora naczelnego ks. Tadeusza Stycznia (1931-2010). W „Ethosie” ukazują się artykuły w językach: polskim, angielskim, niemieckim i włoskim. Wydawcą „Ethosu” jest Instytut Jana Pawła II na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


 


Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.

 
 

LingBaW (Linguistics Beyond and Within) is a peer-reviewed online journal, published by the Faculty of Humanities, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland. LingBaW is an outlet for original scholarly research conducted by linguists of different persuasions. It is meant to capture the latest advances in language studies and the enthusiasm of contemporary debate on current topics in linguistics. LingBaW illuminates universal and system-specific patterns as well as variety in the structure and use of natural languages. The journal is intended to promote the most excellent language-oriented projects of international scholarship. Contributions focused on the recent theoretical developments and innovative applications of research findings can be published in the form of both full-scale articles and shorter reviews. Hence, we invite all linguists to submit their articles to LingBaW and in this way enrich the forum of linguistic dialogue.


The LingBaW journal has received funding for the years 2019–2020 from the Minister of Science and Higher Education as part of the “Support for Scientific Journals” („Wsparcie dla czasopism naukowych”) programme (agreement no. 120/WCN/2019/1 of 26 July 2019).

 
 

Czasopismo Nowe Tendencje w Zarządzaniu nastawione jest na identyfikowanie nowych trendów, zjawisk i prawidłowości pojawiających się w szeroko rozumianej dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Chodzi w szczególności o rozpoznawanie aktualnych problemów społecznych, problemów z jakimi borykają się organizacje a w szczególności przedsiębiorstwa i proponowanie odpowiednich rozwiązań. Koncentrujemy się na problemach, zainteresowaniach i obawach współczesnych menedżerów. Staramy się stosować najwyższe światowe standardy uprawiania nauki, ale jednocześnie publikować przede wszystkim w języku polskim, tak aby wyniki prezentowanych na łamach czasopisma badań mogły dotrzeć nie tylko do naukowców, ale także do doktorantów, studentów i innych osób zainteresowanych nauką. Nie publikujemy tekstów dydaktycznych, publicystycznych, beletrystycznych i popularnonaukowych.

 
 

„Przegląd Prawno-Ekonomiczny” został utworzony 21 maja 2007 r. decyzją Rady Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli. Od października 2019 r. Redakcja czasopisma działa przy Instytucie Ekonomii i Finansów KUL w Lublinie. W kwartalniku publikowane są artykuły naukowe dotyczące istotnych zagadnień z dziedziny prawa, ekonomii, finansów i zarządzania o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Czasopismo umożliwia polskim i zagranicznym badaczom dyskusję naukową nad aktualnymi problemami z tego obszaru. Redakcja przyjmuje oryginalne opracowania naukowe w języku polskim i angielskim, przygotowane rzetelnie z zachowaniem zasad etyki obowiązujących w nauce. Publikacja w „Przeglądzie Prawno-Ekonomicznym” jest bezpłatna.


Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.

 
 

Quêtes littéraires, recenzowane czasopismo naukowe wydawane od 2011 roku przez KUL i Wydawnictwo Werset, to propozycja dla miłośników literatury francuskiej i frankofońskiej. Każdy numer poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu, współtworzą go zarówno znani badacze, jak również młodzi naukowcy z Polski i zagranicy.


 


 

 
 

Review of European and Comparative Law (RECoL, poprzednio Review of Comparative Law) ukazuje się jako czasopismo publikujące w języku angielskim artykuły autorów polskich i zagranicznych. Review służy jako forum wymiany poglądów w szerszym, międzynarodowym kontekście. Dzięki niemu istnieje również możliwość prezentowania polskiego jurydycznego dorobku naukowego za granicą. Zgodnie z nazwą periodyku, zamysłem redaktorów jest chęć prezentowania instytucji prawnych w perspektywie europejskiej i komparatystycznej. Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MEiN z 9 lutego 2021 r. przyznano mu 70 pkt.


Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.

 
 

„Studia i Analizy Nauk o Polityce” (ang. ‘Studies and Analyses of Political Science’) są afiliowane przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wydawane są od 2020 r. Czasopismo stanowi ważne akademickie forum prezentacji studiów, rozszerzonych i pogłębionych analiz i oceny kluczowych zagadnień politycznych, militarnych i gospodarczych zarówno na poziomie globalnym, regionalnym, jak i lokalnym. Publikacje mające walor naukowy i praktyczny, obejmują artykuły, raporty z badań, recenzje, sprawozdania i polemiki. W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku polskim, angielskim i rosyjskim.


Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.

 
 

„Studia Nauk Teologicznych” to rocznik wydawany przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Współwydawcą czasopisma jest Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Czasopismo ukazuje się od 2006 roku i zawiera artykuły o tematyce teologicznej, religiologicznej oraz dyscyplin pokrewnych. Publikujemy w języku polskim, angielskim, niemieckim, włoskim oraz francuskim.

 
 

Studia Prawnicze KUL', periodyk afiliowany przy Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wydawany jest od roku 2007. Czasopismo stanowi kontynuację ukazującego się do 2000 r. kwartalnika 'Prawo-Administracja-Kościół', w związku z czym zachowało ciągłość numeracji kolejnych zeszytów. Wraz ze zmianą nazwy zmieniła się również formuła czasopisma. Wprowadzono stałe działy: Studia i artykuły, Materiały i glosy, Materiały źródłowe do studiów nad prawem, Recenzje, Sprawozdania, Z życia Wydziału. Na łamach periodyku studia i artykuły mogą publikować osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora. Teksty opublikowane w Studiach Prawniczych do nr 2/2017 - CC BY-NC-ND, natomiast od nr 3/2017 - CC BY. Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 9 lutego 2021 r. Studia Prawnicze KUL uzyskały 70 pkt.


Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

 
 

Studia z Prawa Wyznaniowego to czasopismo wydawane przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na łamach periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawnych aspektów wolności religijnej, a także relacji między państwem a kościołami (w szczególności Kościołem Katolickim) i innymi związkami wyznaniowymi. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo wyznaniowe. 

 
 

Studies in Social Theory and Practice is the official journal of the network “Ethics and Politics in the European Context” (CIII-PL-0702-09-2021) operating within the Central European Exchange Program for University Studies (www.ethicsandpolitics.eu).

 
 

Istniejące od 2004 roku czasopismo naukowe „TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” jest recenzowanym pismem naukowym i jedynym periodykiem tego typu w Europie. Jego nadrzędnym celem jest stworzenie platformy do prowadzenia dyskursu naukowego dotyczącego przenikania się sąsiednich kultur, polskiej i ukraińskiej, w zakresie języka, literatury, historii i szeroko rozumianej kultury. Jest to zatem pismo multidyscyplinarne, a publikującymi w nim autorami są specjaliści z dziedziny językoznawstwa, literatury, glottodydaktyki, historii sztuki, folkloru, etnografii i etnologii, antropologii, religioznawstwa. Pismo pełniło i wciąż spełnia istotną rolę w kształtowaniu przyjaznej atmosfery pomiędzy sąsiadującymi ze sobą krajami na poziomie nauki i kultury, co ma ogromne znaczenie dla obu narodów, gdyż na tworzenie dobrych relacji poprzez „Tekę…” nie mają wpływu aktualne trendy czy napięcia polityczne.


Prace ukazują się najczęściej w językach polskim i ukraińskim ze względu na charakter pisma oraz krąg jego odbiorców, chętnie przyjmowane są artykuły w języku angielskim, istnieje możliwość publikacji w języku rosyjskim. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch specjalistów z zastosowaniem procedury double blind review. Redakcja dopuszcza możliwość wydawania numerów specjalnych pisma w 2-3 letnich odstępach czasowych.

 
 

„Teologia w Polsce” to czasopismo naukowe przedstawiające wyniki badań w zakresie teologii systematycznej, w nawiązaniu do współczesnych wyzwań naukowych, kulturowych i społecznych. Pismo zostało założone przez ojca profesora Stanisława Celestyna Napiórkowskiego i początkowo miało charakter biuletynu środowiskowego. Od 2007 roku „Teologia w Polsce” jest periodykiem ściśle naukowym, ukazującym się dwa razy do roku. Od tego czasu czasopismo stało się oficjalnym periodykiem Towarzystwa Teologów Dogmatyków. „Teologia w Polsce” zawiera studia teologiczne głównie polskich dogmatyków, będąc platformą naukowej debaty głównie rodzimego środowiska. Oprócz bloku artykułów czasopismo zawiera także sprawozdania oraz recenzje. Teksty publikowane są w języku polskim, a także w języku angielskim i innych językach kongresowych. „Teologia w Polsce” ukazuje się dwa razy w roku, w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.
Numer ISSN wersji drukowanej to 1732-4572.
Wersja elektroniczna: www.dogmatyka.pl/TwP

 
 

„Verbum Vitae” jest kwartalnikiem teologicznym wydawanym przez Sekcję Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pierwszy i trzeci zeszyt każdego rocznika ma charakter tematyczny. Zaszyty te poświęcone są konkretnemu problemowi teologicznemu, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary TestamentNowy TestamentOjcowie i życie Kościoła. Zeszyty drugi i czwarty kwartalnika mają charakter ogólnoteologiczny. Publikowane są w nim anglojęzyczne artykuły teologiczne tematycznie niezwiązane z problemami dyskutowanymi w zeszytach tematycznych kwartalnika. "Verbum Vitae" jest indeksowane jako Q1 w klasie czasopism teologicznych przez Scimago Journal & Country Rank. Impact Factor kwartalnika w 2020/2021 wyniósł 1,84.

 
 

VOX PATRUM jest periodykiem patrystycznym (kwartalnikiem), wydawanym od 1981 roku najpierw przez Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL, a następnie od 1 X 2012 roku przez Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL. Jest ono jedyną tego typu tak obszerną publikacją w Polsce poświęconą wczesnemu chrześcijaństwu, znaną we wszystkich liczących się ośrodkach patrystycznych w świecie. Jego założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. prof. Stanisław Longosz.

 
 

„Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” (skrót: ZNKUL) to kwartalnik istniejący od 1957 r., wydawany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydawnictwo KUL. Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma. Punktacja MNiSW: 40 pkt. Od numeru 3 za 2018 r. teksty w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).  Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane: Google Scholar; Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH); Central and Eastern European Online Library (CEEOL); Baza czasopism humanistycznych (BazHum). (więcej)


Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.