Acta Mediaevalia. Series Nova is an annual journal published by the Centre for Medieval Studies, affiliated with the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland. The journal, established at the end of 2023, draws upon the distinguished tradition of the 'Acta Mediaevalia' serial publication, which started exactly 50 years earlier in 1973. In its new form as an academic journal, Acta Mediaevalia. Series Nova publishes scholarly articles in thematic volumes, covering the Middle Ages (with particular reference to Central and Eastern Europe), as well as critical editions and book reviews, all of which fall within the chronological scope of ca. 700 – ca. 1550. Critical editions are published in Latin with introductions and commentaries in English, French or German. Articles and book reviews are published exclusively in English, French and German.

 
 

Czasopismo "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" (ABMK) ukazuje się nieprzerwanie od 1959 r. Wydawane jest przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL. Inicjatorem powstania pisma był o. Romuald Gustaw OFM, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz ks. Stanisław Librowski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Półrocznik ma unikalny charakter gdyż na jego łamach drukowane są artykuły z trzech dziedzin (archiwistyka, bibliotekarstwo, muzealnictwo), dotyczących instytucji kulturowych Kościoła katolickiego.  (więcej)


Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.

 
 

„The Biblical Annals” to czasopismo Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Pismo poświęcone jest studiom biblijnym i dzieli się na sekcje obejmujące Stary Testament, Literaturę Międzytestamentalną, Nowy Testament, Varia, Artykuły Recenzyjne, Recenzje oraz Sprawozdania. Czasopismo zawiera opracowania o charakterze biblijno-archeologicznym, historycznym, egzegetycznym, filologicznym, z dziedziny hermeneutyki biblijnej, literaturoznawstwa, studiów o religii i kulturze oraz studiów teologicznych. Jego celem jest prezentowanie badań polskich i zagranicznych biblistów podejmujących problemy i metodologie obecne we współczesnych studiach biblijnych. Artykuły oraz recenzje publikowane są w języku polskim, angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim. (więcej)

 
 

"The Exile History Review" was established in 2021 at the Centre for Research on the History of the Polish Government-in-Exile at the John Paul II Catholic University of Lublin. The yearbook collects articles and materials concerning the European migrations in the 20th century, escpecially political emigrations from East-Central Europe during World War II and the Cold War.

 
 

„Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL” jest pismem naukowym, w którego kolejnych monograficznych tomach podejmowane są problemy filozoficzne ujawniające się w kulturze współczesnej. Problemy te ukazywane są w poszczególnych artykułach z perspektywy różnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych, w szczególności filozofii, a zwłaszcza antropologii filozoficznej i etyki. Czasopismo powstało w roku 1988 z inicjatywy jego późniejszego wieloletniego redaktora naczelnego ks. Tadeusza Stycznia (1931-2010). W „Ethosie” ukazują się artykuły w językach polskim i angielskim. Wydawcą „Ethosu” jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, natomiast koncepcyjnie i redakcyjnie opracowywany jest przez Instytut Jana Pawła II, afiliowany na Wydziale Filozofii KUL.


 

 
 

LingBaW. Linguistics Beyond and Within is a peer-reviewed online journal, published annually by the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland. LingBaW is an outlet for original scholarly research conducted by linguists of different persuasions. It is meant to capture the latest advances in language studies and the enthusiasm of contemporary debate on current topics in linguistics. LingBaW illuminates universal and system-specific patterns as well as variety in the structure and use of natural languages. The journal is intended to promote the most excellent language-oriented projects of international scholarship. Contributions focused on the recent theoretical developments and innovative applications of research findings can be published in the form of both full-scale articles and shorter reviews. Hence, we invite all linguists to submit their articles to LingBaW and in this way enrich the forum of linguistic dialogue.

 
 

Czasopismo "Nowe Tendencje w Zarządzaniu" nastawione jest na identyfikowanie nowych trendów, zjawisk i prawidłowości pojawiających się w szeroko rozumianej dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Chodzi w szczególności o rozpoznawanie aktualnych problemów społecznych, problemów z jakimi borykają się organizacje a w szczególności przedsiębiorstwa i proponowanie odpowiednich rozwiązań.

Czasopismo ukazywało się w latach 2021-2022.


 

 
 

„Przegląd Prawno-Ekonomiczny” został utworzony 21 maja 2007 r. decyzją Rady Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli. Od października 2019 r. Redakcja czasopisma działa przy Instytucie Ekonomii i Finansów KUL w Lublinie. W kwartalniku publikowane są artykuły naukowe dotyczące istotnych zagadnień z dziedziny prawa, ekonomii, finansów i zarządzania o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Czasopismo umożliwia polskim i zagranicznym badaczom dyskusję naukową nad aktualnymi problemami z tego obszaru. Redakcja przyjmuje oryginalne opracowania naukowe w języku polskim i angielskim, przygotowane rzetelnie z zachowaniem zasad etyki obowiązujących w nauce. Publikacja w „Przeglądzie Prawno-Ekonomicznym” jest bezpłatna.


 

 
 

Quêtes littéraires, recenzowane czasopismo naukowe wydawane od 2011 roku przez KUL i Wydawnictwo Werset, to propozycja dla miłośników literatury francuskiej i frankofońskiej. Każdy numer poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu, współtworzą go zarówno znani badacze, jak również młodzi naukowcy z Polski i zagranicy.


 


 

 
 

Review of European and Comparative Law (RECoL, poprzednio Review of Comparative Law) ukazuje się jako czasopismo publikujące w języku angielskim artykuły autorów polskich i zagranicznych. Review służy jako forum wymiany poglądów w szerszym, międzynarodowym kontekście. Dzięki niemu istnieje również możliwość prezentowania polskiego jurydycznego dorobku naukowego za granicą. Zgodnie z nazwą periodyku, zamysłem redaktorów jest chęć prezentowania instytucji prawnych w perspektywie europejskiej i komparatystycznej.  

 
 

Studia i Analizy Nauk o Polityce (ang. ‘Studies and Analyses of Political Science’) są afiliowane przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wydawane są od 2020 r. Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku, z numerami publikowanymi w czerwcu i grudniu wyłącznie w wersji online. Czasopismo stanowi ważne akademickie forum prezentacji studiów, rozszerzonych i pogłębionych analiz i oceny kluczowych zagadnień politycznych, militarnych i gospodarczych zarówno na poziomie globalnym, regionalnym, jak i lokalnym. Publikacje mające walor naukowy i praktyczny, obejmują artykuły, raporty z badań, recenzje, sprawozdania i polemiki. W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku polskim, angielskim i ukraińskim.


 

 
 

„Studia Nauk Teologicznych” to rocznik wydawany przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Czasopismo ukazuje się od 2006 roku i zawiera artykuły o tematyce teologicznej, religiologicznej oraz dyscyplin pokrewnych. W latach 2006-2022 współwydawcą czasopisma był Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.


ZAPRASZAMY NA AKTUALNĄ STRONĘ CZASOPISMA: https://journals.pan.pl/snt

 
 

Kwartalnik Studia Prawnicze KUL (ISSN 1897-7146) to periodyk wydawany przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na łamach kwartalnika publikowane są opracowania w zakresie dyscyplin: nauki prawne i prawo kanoniczne. Umożliwiają one wymianę wiedzy i doświadczeń prawniczych odnoszących się zarówno do nowych zjawisk społeczno-gospodarczych, jak i szczegółową analizę historycznoprawną i prawnoporównawczą tych zjawisk, z uwzględnieniem prawnego dorobku cywilizacyjnego Zachodniej i Wschodniej Europy.


Celem czasopisma jest upowszechnianie w otwartym dostępie wyników prowadzonych przez prawników badań naukowych na poziomie krajowym i międzynarodowym, w tym analiza zjawisk społeczno-gospodarczych związanych z krajami Europy Wschodniej, w tym Ukrainy.

Teksty publikowane są w języku angielskim, polskim, rosyjskim i ukraińskim.
Studia Prawnicze KUL ukazują się cztery razy w roku (do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września i do 31 grudnia).

Czasopismo nie pobiera opłat od autorów za złożenie, recenzowanie i publikację artykułów.

 
 

Studia z Prawa Wyznaniowego to rocznik wydawany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Na łamach periodyku publikowane są opracowania naukowe (napisane w języku polskim lub angielskim) dotyczące prawnych aspektów wolności religijnej oraz relacji między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo wyznaniowe. Znacząca część publikowanych opracowań odnosi się jednak również do prawa obowiązującego w innych państwach, przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawnomiędzynarodowej ochrony wolności myśli, sumienia i religii. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również glosy, recenzje, sprawozdania z konferencji naukowych oraz tłumaczenia i omówienia materiałów źródłowych. 

 
 

Istniejące od 2004 roku czasopismo naukowe „TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych” jest recenzowanym pismem naukowym i jedynym periodykiem tego typu w Europie. Jego nadrzędnym celem jest stworzenie platformy do prowadzenia dyskursu naukowego dotyczącego przenikania się sąsiednich kultur, polskiej i ukraińskiej, w zakresie języka, literatury, historii i szeroko rozumianej kultury. Jest to zatem pismo multidyscyplinarne, a publikującymi w nim autorami są specjaliści z dziedziny językoznawstwa, literatury, glottodydaktyki, historii sztuki, folkloru, etnografii i etnologii, antropologii, religioznawstwa. Pismo pełniło i wciąż spełnia istotną rolę w kształtowaniu przyjaznej atmosfery pomiędzy sąsiadującymi ze sobą krajami na poziomie nauki i kultury, co ma ogromne znaczenie dla obu narodów, gdyż na tworzenie dobrych relacji poprzez „Tekę…” nie mają wpływu aktualne trendy czy napięcia polityczne.


Prace ukazują się najczęściej w językach polskim i ukraińskim ze względu na charakter pisma oraz krąg jego odbiorców, chętnie przyjmowane są artykuły w języku angielskim, istnieje możliwość publikacji w języku rosyjskim. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch specjalistów z zastosowaniem procedury double blind review. Redakcja dopuszcza możliwość wydawania numerów specjalnych pisma w 2-3 letnich odstępach czasowych.

 
 

„Teologia w Polsce” to czasopismo naukowe przedstawiające wyniki badań w zakresie teologii systematycznej, w nawiązaniu do współczesnych wyzwań naukowych, kulturowych i społecznych. Pismo zostało założone przez ojca profesora Stanisława Celestyna Napiórkowskiego i początkowo miało charakter biuletynu środowiskowego. Od 2007 roku „Teologia w Polsce” jest periodykiem ściśle naukowym, ukazującym się dwa razy do roku. Od tego czasu czasopismo stało się oficjalnym periodykiem Towarzystwa Teologów Dogmatyków. „Teologia w Polsce” zawiera studia teologiczne głównie polskich dogmatyków, będąc platformą naukowej debaty głównie rodzimego środowiska. Oprócz bloku artykułów czasopismo zawiera także sprawozdania oraz recenzje. Teksty publikowane są w języku polskim, a także w języku angielskim i innych językach kongresowych. „Teologia w Polsce” ukazuje się dwa razy w roku, w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.

 
 

„Verbum Vitae” jest kwartalnikiem biblijno-teologicznym wydawanym przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pierwszy i trzeci zeszyt każdego rocznika ma charakter tematyczny. Zeszyty te poświęcone są konkretnemu problemowi teologicznemu, który może być traktowany z wielu perspektyw, np. biblijnej, dogmatycznej, moralnej, pastoralnej, liturgicznej czy socjologicznej. Zeszyty drugi i czwarty kwartalnika mają charakter ogólnoteologiczny. Publikowane są w nim artykuły teologiczne w języku angielskim tematycznie niezwiązane z problemami dyskutowanymi w zeszytach tematycznych kwartalnika, pierwszym i trzecim. Kwartalnik jest otwarty na autorów różnych specjalizacji teologicznych. "Verbum Vitae" jest indeksowane jako Q1 w klasie czasopism teologicznych przez Scimago Journal & Country Rank. 

 
 

VOX PATRUM jest periodykiem patrystycznym (kwartalnikiem), wydawanym od 1981 roku najpierw przez Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL, a następnie od 1 X 2012 roku przez Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL. Jest ono jedyną tego typu tak obszerną publikacją w Polsce poświęconą wczesnemu chrześcijaństwu i Bizancjum, znaną we wszystkich liczących się ośrodkach patrystycznych w świecie. Czasopismo publikuje artykuły naukowe, bibliografie, tłumaczenia, recenzje oraz informacje o działalności badaczy antyku chrześcijańskiego w Polsce i zagranicą. Jego założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. dr hab. Stanisław Longosz.

 
 

„Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” (skrót: ZNKUL) to kwartalnik istniejący od 1957 r., wydawany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W ZNKUL publikowane są artykuły naukowe w języku polskim oraz językach kongresowych przede wszystkim z dyscypliny wiodącej, jaką są: nauki socjologiczne. Mogą być też nadsyłane teksty autorów reprezentujących inne nauki społeczne, ale pod warunkiem, że będzie w nich obecna problematyka z zakresu socjologii wartości i szeroko rozumianej aksjologii społeczno-kulturowej. (więcej)


 

 
 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie ukazują się od 2014 r. i mają na celu upowszechnianie oraz popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, jak również dyscyplin pokrewnych. Zeszyty Naukowe WSNS są czasopismem otwartym, w którym prace mogą publikować zarówno pracownicy Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie, jak i autorzy zewnętrzni. Zeszyty Naukowe WSNS ukazują się raz w roku. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.