O czasopiśmie

„Studia Nauk Teologicznych” to rocznik wydawany przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Współwydawcą czasopisma jest Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Czasopismo ukazuje się od 2006 roku i zawiera artykuły o tematyce teologicznej, religiologicznej oraz dyscyplin pokrewnych. Publikujemy w języku polskim, angielskim, niemieckim, włoskim oraz francuskim.

Cel i zakres tematyczny

Celem "Studiów Nauk Teologicznych PAN" jest prezentowanie badań polskich i zagranicznych badaczy podejmujących problematykę z zakresu teologii, religiologii oraz dyscyplin pokrewnych. Celem pośrednim jest także promocja międzynarodowego i interdyscyplinarnego dialogu w dziedzinie teologii, a także jej powiązań z innymi obszarami badawczymi. Nasz rocznik to miejsce i przestrzeń dla akademickiej i naukowej wymiany myśli i badań zarówno młodych, jak i doświadczonych badaczy. Dbamy o najwyższe standardy merytoryczne oraz etyczne pisma, poddając nadesłane artykuły wnikliwej recenzji i ocenie. Szczególnie ważne dla nas tematy to te pochodzące z obszaru nauk teologicznych. Otwarci jesteśmy na problematykę teologiczną zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Mając zatem na względzie bogatą i długą tradycję naukową teologii, zgłębiamy jej różne aspekty z perspektywy XXI wieku, uwzględniając przy tym aspekt ekumeniczny, a więc prezentując badania naukowe prowadzone w ramach różnych denominacji chrześcijańskich.

Bazy danych, w których czasopismo jest indeksowane:
- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
- Index Copernicus (IC)
- Czytelnia Czasopism PAN (http://journals.pan.pl/dlibra/journal/119336)
- POL-Index
- Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
- ERIH PLUS

Punktacja MNiSW: 70 pkt.