Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • El envío no ha sido publicado previamente ni se ha sometido a consideración por ninguna otra revista (o se ha proporcionado una explicación al respecto en los Comentarios al editor/a).
  • El archivo de envío está en formato OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
  • Siempre que sea posible, se proporcionan direcciones URL para las referencias.
  • El texto tiene interlineado sencillo; 12 puntos de tamaño de fuente; se utiliza cursiva en lugar de subrayado (excepto en las direcciones URL); y todas las ilustraciones, figuras y tablas se encuentran colocadas en los lugares del texto apropiados, en vez de al final.
  • El texto se adhiere a los requisitos estilísticos y biliográficos resumidos en las Directrices del autor/a, que aparecen en Acerca de la revista.


Zanim Państwo prześlą swój artykuł, recenzję lub sprawozdanie do publikacji w czasopiśmie „Studiów Nauk Teologicznych”, prosimy o zapoznanie się z wymogami obowiązującymi autorów tekstów. 

ZASADY ETYCZNE DOTYCZĄCE AUTORÓW

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARTYKUŁU ORAZ SPOSÓB JEGO REDAGOWANIA

WYMAGANIA DOTYCZĄCE RECENZJI NAUKOWEJ LUB SPRAWOZDANIA ORAZ SPOSÓB ICH REDAGOWANIA

ZASADY SPORZĄDZANIA PRZYPISÓW

ZASADY REDAGOWANIA BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

ZASADY REDAGOWANIA ABSTRAKTU I SŁÓW KLUCZOWYCH

ZASADY REDAGOWANIA NOTY BIOGRAFICZNEJ 

Jeżeli tekst artykułu, recenzji bądź sprawozdania został zredagowany zgodnie z zasadami przyjętymi w redakcji czasopisma „Studia Nauk Teologicznych”, prosimy zarejestrować się/zalogować się na adres: https://czasopisma.kul.pl/snt/about/submissions

a następnie postępować zgodnie z instrukcją zawartą na stronie.  

Autorzy mogą śledzić proces kwalifikacji tekstu na swoim koncie Autora na Platformie Czasopism CzasKUL (link jak wyżej). 

Po przesłaniu artykułu do redakcji (nie dotyczy sprawozdań i recenzji) należy wydrukować, wypełnić i podpisać OŚWIADCZENIE AUTORA, a następnie przesłać je na 

ADRES REDAKCJI: 

Redakcja „Studiów Nauk Teologicznych

ul. Kard. St. Hozjusza 15

11-041 Olsztyn 

lub przesłać jego skan na jeden z podanych poniżej adresów mailowych: 

Sekretarz redakcji: ks. dr Wojciech Kućko:

w.kucko@uksw.edu.pl 

Redaktor naczelny: ks. prof. dr hab. Marian Machinek

marian.machinek@gmail.com

Publikacja artykułu w czasopiśmie "Studia Nauk Teologicznych PAN" jest bezpłatna.

Poza tym czasopismo nie utrzymuje się z takich środków, jak reklamy.