Miłosierdzie w nauczaniu papieża Franciszka

Paweł Warchoł

KPSW , Polska
https://orcid.org/0000-0002-8147-9484


Abstrakt

Pontyfikat papieża Franciszka jest naznaczony tajemnicą miłosierdzia i wcielaniem jej w życie. Prawdę tę czerpie z Biblii, świadectwa świętych oraz współczesnego świata. Zatroskany o duchową kondycję wierzących nazywa Kościół „szpitalem polowym”, podkreślając jego misję i zadania. Chce pomóc współczesnemu człowiekowi w dotarciu do Boga i odczytania przez niego swego powołania. Służy temu ogłoszenie Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, w którym zachęca wierzących, by potrafili lepiej poznać i przyjąć dar miłosierdzia do swego życia oraz podzielić się nim z potrzebującymi braćmi, szczególnie z ubogimi i cierpiącymi. W ramach Roku Miłosierdzia proponuje różnorodne inicjatywy duszpasterskie, ale przede wszystkim przypomina, by pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania oraz dostąpić odpustu. Papież prosi, aby tym wydarzeniem zainteresowali się wszyscy, gdyż jedni są współodpowiedzialni za drugich. Służy temu ewangeliczny obraz miłosiernego Boga, który przynosi moc najsłabszym i przekazuje nadzieję, że nikt nie jest sam. 

 

 

Słowa kluczowe:

Miłosierdzie, Bóg, Kościół, przebaczenie, ubodzy, wykluczeni, młodzi

Dzienniczek Sługi Bożej S. M. Faustyny Kowalskiej profeski wieczystej Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, Kraków-Stockbride-Rzym: Zgromadzenie SS MBM 1981.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium, Kraków: Wydawnictwo WAM 2013.

Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, Wrocław: Wydawnictwo TUM 2015.

Franciszek, Homilia podczas Mszy świętej w Niedzielę Bożego Miłosierdzia (8 IV 2018 r.), „L’Osservatore Romano” (Pl) 5 (2018), s. 9.

Franciszek, Homilia podczas Mszy świętej z okazji 1050. Rocznicy chrztu Polski, Częstochowa (28 VII 2016 r.), w: B.r., Błogosławieni miłosierni. Słowo do młodych, Kraków: Wydawnictwo M 2016, s. 55-60.

Franciszek, Homilia podczas Mszy świętej Światowego Dnia Młodzieży, Kraków (31 VII 2016 r.), w: B.r., Błogosławieni miłosierni. Słowo do młodych, Kraków: Wydawnictwo M 2016, s. 100-107.

Franciszek, Homilia w czasie Mszy świętej w Guadalupe, „L’Osservatore Romano” (Pl) 3-4 (2016), s. 27.

Franciszek, Homilia wygłoszona w Bazylice św. Jana na Lateranie (7 IV 2013 r.), „L’Osservatore Romano” (Pl) 5 (2013), s. 9-10.

Franciszek, List na XXIX Światowy Dzień Młodzieży 2014 r., L’Osservatore Romano” (Pl) 2 (2014), s. 10-11.

Franciszek, Miłosierdzie to imię Boga. Rozmowa z Andreą Tornielim, Kraków: Znak 2016.

Franciszek, „Misericordina”: lekarstwo dla duszy. Przemówienie podczas modlitwy Anioł Pański, „L’Osservatore Romano” (Pl) 1 (2014), s. 54.

Franciszek, Orędzie na XXXI Światowych Dni Młodzieży, w: Franciszek, Błogosławieni miłosierni. Słowo do młodych, Kraków: Wydawnictwo M 2016, s. 7-19.

Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2020, „L’Osservatore Romano” (Pl) 9 (2020).

Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska Querida Amazonia, „L’Osservatore Romano” (Pl) 3 (2020), s. 5-22.

Franciszek, Przemówienie do wiernych zgromadzonych na czuwaniu modlitewnym w Fatimie (12 V 2017 r.), „L’Osservatore Romano” (Pl) 10 (2017), s. 19.

Franciszek, Przemówienie podczas powitalnego spotkani z młodymi uczestnikami Światowych Dni Młodzieży, w: B.r., Błogosławieni miłosierni. Słowo do młodych, Kraków: Wydawnictwo M 2016, s. 61-69.

Franciszek, Przemówienie wygłoszone do wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży w Panamie (27 I 2019 r.), „L’Osservatore Romano” (Pl) 2 (2019), s. 34-35.

Franciszek, Słowo podczas modlitwy Anioł Pański (17 III 2013 r.), „L’Osservatore Romano” (Pl) 4 (2013), s. 49.

Franciszek, Słowo podczas modlitwy Anioł Pański (9 VI 2013 r.), „L’Osservatore Romano” (Pl) 8-9 (2013), s. 56.

Franciszek, Słowo podczas Modlitwy Anioł Pański (15 IX 2013 r.), „L’Osservatore Romano” (Pl) (2013), s. 54.

Franciszek, Świadkowie radości. List apostolski do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego, L’Osservatore Romano” (Pl) 1 (2015), s. 6-12.

Jan od Krzyża, Słowa światła i nadziei. Przestrogi, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2008.

Jan Paweł II, Potrzeba nowej ‘wyobraźni miłosierdzia’. Przesłanie do uczestników międzynarodowego seminarium poświęconego ubóstwu i globalizacji, L’Osservatore Romano” (Pl) 10 (2004), s. 4-5.

Jan Paweł II, Ubodzy i cierpiący wizerunkiem Chrystusa. Przemówienie podczas spotkanie z ludźmi ‘zranionymi przez życie’, Tours 21 IX 1996, „L’Osservatore Romano” (Pl) 11-12 (1996), s. 30-31.

PAP, Papież Franciszek w Łagiewnikach, https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C577305%2Cpapiez-franciszek-w-lagiewnikach.html [dostęp: 27 XI 2018 r.].

Przeciszewski M., Pontyfikat duszpasterskiego nawrócenia, https://papiez.wiara.pl/doc/6027677.Franciszek-pontyfikat-duszpasterskiego-nawrocenia/2 [dostęp: 11 XII 2019 r.].

Rabiej S., Krytyka „kultury wykluczenia” w nauczaniu papieża Franciszka, w: M. Humenik, I. Paszenda (red.), Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego 2017, s. 64-76.

Radio Watykańskie, Papież do ewangelizatorów: Kościół to szpital polowy dla ludzi zgnębionych i utrudzonych. Musimy do nich dotrzeć z doświadczeniem wiary, http://pl.radiovaticana.va/news/2014/09/19/papie%C5%BC_do_ewangelizator%C3%B3w:_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_to_szpital_polowy_dla_ludzi/pol-826239 [dostęp: 22.05.2020 r.].

Warchoł P., Miłosierny Bóg i miłosierny człowiek. Teologiczna interpretacja miłosierdzia w nauczaniu Jana Pawła II, Niepokalanów: Wydawnictwo. Ojców Franciszkanów 2011.

Wejman H., Miłosierny wymiar zadań duszpasterskich w świetle bulli papieża Franciszka Misericordiae vultus, „Studia Gnesnensia” t. XXIX (2015), s. 47–56.

Węgrzyniak W., Franciszek i miłosierdzie, https://diecezja.pl/franciszek-i-milosierdzie/ [dostęp: 23 V 2020 r.].

Wojtyła K., Chrześcijaństwo jest niemożliwe bez miłosierdzia. Homilia z okazji 50-lecia śmierci br. Alberta Chmielowskiego, w: Liturgia godzin, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum 1987, t. III, s. 1241-1242.

Pobierz

Opublikowane
2020-09-15


Warchoł, P. (2020). Miłosierdzie w nauczaniu papieża Franciszka. Studia Nauk Teologicznych PAN, (15), 99–117. https://doi.org/10.31743/snt.9600

Paweł Warchoł  pmmmawa@interia.pl
KPSW

Duchowny Kościoła Rzymskokatolickiego, członek Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie), doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej, profesor nadzwyczajny w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Uczy w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów  w Łodzi. Zajmuje się teologią dogmatyczną, teologią duchowości oraz pedagogiką. Jest autorem wielu artykułów i książek, m.in. Krew i woda dar Miłości miłosiernej. Studium historyczno-teologiczne przebitego boku Chrystusa w literaturze teologicznej i duchowej, Warszawa 2015, Zwycięski krzyż, Pelpin 2019. Członek wielu towarzystw naukowych. Adres do korespondencji: pmmmawa@interia.pl.

https://orcid.org/0000-0002-8147-9484