PROCES RECENZJI

Obowiązujące w czasopiśmie „Studia Nauk Teologicznych PAN” od 2013 roku zasady recenzowania artykułów naukowych są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

1. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza instytucji, do której afiliowany jest jego autor.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Recenzje są przeprowadzane zgodnie z wymogiem tzw. double-blind review process, tzn. autor recenzowanego tekstu oraz recenzenci nie znają swojej tożsamości.

4. W innych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, wyrażającego się w:–bezpośrednich relacjach osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
–relacjach zależności zawodowej,
–bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Recenzent wypełnia pisemnie dostarczony mu przez redakcję formularz recenzyjny. Może też sporządzić recenzję według własnego schematu, przy czym powinna ona zawierać jednoznaczny wniosek odnośnie do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Główne kryteria dopuszczenia artykułów do procedury recenzowania:

Przedstawiony do recenzji artykuł–dotyczy tematyki zgodnej z profilem czasopisma,
–odznacza się poprawną strukturą oraz używaniem języka naukowego,
–został zaopatrzony w przypisy (aparat naukowy), streszczenie, słowa kluczowe,
–powinien odznaczać się oryginalnością bądź wnosić nowe aspekty i punkty widzenia, jeśli dotyczy zagadnień już omawianych,
–powinien spełniać wymogi formalne zawarte w zakładce „Dla autorów”
Autor artykułu powinien znać i przestrzegać przepisów wynikających z „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r.)

W przypadku dwóch recenzji negatywnych artykuł nie może być opublikowany. Gdy jedna z recenzji jest negatywna, decyzję o publikacji tekstu podejmuje komitet redakcyjny, który może powołać dodatkowego recenzenta.