Walter Nigg, Benedikt von Nursia. Der Vater des abendländischen Mönchtums. Mit 50 Farbbildern von Helmuth Nils Loose. Freiburg 1979, Herder, s. 116.

Stanisław Longosz

Katolicki Uniwersytet Lubelski , Poland

Abstract

review

Keywords:

review, Stanisław Longosz, Walter Nigg

Nigg W., Benedikt von Nursia. Der Vater des abendländischen Mönchtums. Mit 50 Farbbildern von Helmuth Nils Loose. Freiburg 1979.


Published
1982-06-15


Longosz, S. (1982). Walter Nigg, Benedikt von Nursia. Der Vater des abendländischen Mönchtums. Mit 50 Farbbildern von Helmuth Nils Loose. Freiburg 1979, Herder, s. 116. Vox Patrum, 2, 168–172. https://doi.org/10.31743/vp.10214

Stanisław Longosz 
Katolicki Uniwersytet LubelskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.