ABOUT THE JOURNAL

VOX PATRUM jest periodykiem patrystycznym (kwartalnikiem), wydawanym od 1981 roku najpierw przez Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL, a następnie od 1 X 2012 roku przez Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL. Jest ono jedyną tego typu tak obszerną publikacją w Europie Środkowej i Wschodniej, znaną we wszystkich liczących się ośrodkach patrystycznych w świecie. Jego założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym był ks. prof. Stanisław Longosz.

Vox Patrum jest cenione nie tylko ze względu na ukazujące się artykuły, ale przede wszystkim na zamieszczane bibliografie, przekłady, recenzje i dokumentację życia patrystycznego w Polsce i na świecie. W ostatnim rankingu publikacji naukowych, ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w gronie punktowanych polskich czasopism teologicznych, otrzymało 140 punktów.

Czasopismo ma za zadanie przybliżać szeroko pojęty antyk chrześcijański, zwłaszcza pisma Ojców Kościoła (I-VIII wiek) i ich nauczanie, jak również epokę bizantyńską, a także recepcję myśli wczesnochrześcijańskiej w późniejszych wiekach. Dokumentuje również życie patrystyczne w Polsce i na świecie poprzez publikację recenzji nowych książek, corocznych bibliografii z zakresu literatury wczesnochrześcijańskiej oraz informacji na temat organizowanych kongresów i sympozjów patrystycznych. Zakres tematyczny czasopisma związany jest przedstawionym celem czasopisma i ma wymiar interdyscyplinarny z ukierunkowaniem na teologię, historię, literaturoznawstwo, historię sztuki, filozofię w kontekście wczesnegochrześcijaństwa i okresu bizantyjskiego.

Wersja papierowa "Vox Patrum" ukazuje się cztery razy w roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu danego roku.

Wersja elektroniczna jest pierwotną wersją czasopisma.