Basilius Senger, Święty Benedykt, za pozwoleniem autora spolszczył i rozszerzył ks. Jan-Kanty Majewski, Warszawa 1981, s. 144

Kazimierz Jasman

Polska , Poland

Abstract

review

Keywords:

review, Kazimierz Jasman, Basilius Senger

Senger B., Święty Benedykt, za pozwoleniem autora spolszczył i rozszerzył ks. Jan-Kanty Majewski, Warszawa 1981.


Published
1982-06-15


Jasman, K. (1982). Basilius Senger, Święty Benedykt, za pozwoleniem autora spolszczył i rozszerzył ks. Jan-Kanty Majewski, Warszawa 1981, s. 144. Vox Patrum, 2, 172–174. https://doi.org/10.31743/vp.10215

Kazimierz Jasman 
PolskaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.