G. Strecker, Das Judenchristentum in den Pseudo-klementinen, 2 bearbeitete und erweitete Auflage, Berlin 1981, Akademie-Verlag, Texte und Untersuchungen 70/2, s. XIII + 326

Franciszek Szulc

Polska , Poland

Abstract

review

Keywords:

review, Franciszek Szulc, Strecker

nie dotyczy

Published
1983-08-07


Szulc, F. (1983). G. Strecker, Das Judenchristentum in den Pseudo-klementinen, 2 bearbeitete und erweitete Auflage, Berlin 1981, Akademie-Verlag, Texte und Untersuchungen 70/2, s. XIII + 326. Vox Patrum, 4, 266–269. https://doi.org/10.31743/vp.10297

Franciszek Szulc 
PolskaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.