Didymus the Blind’s Commentary on Psalms 26:10-29:2 and 36:1-3, eds. Lincoln H. Blumell, Thomas W. Mackay, Gregg Schwendner, The Brigham Young University Papyri 1, Turnhout 2019, Brepols Publishers, pp. XV + 210.

Roland Marcin Pancerz

WSD Bernardynów, Kalwaria Zebrzydowska , Poland

Keywords:

review, Didymus the Blind, Commentary on Psalms

Didymus the Blind’s Commentary on Psalms 26:10-29:2 and 36:1-3, eds. Lincoln H. Blumell, Thomas W. Mackay, Gregg Schwendner, The Brigham Young University Papyri 1, Turnhout 2019, Brepols Publishers, ss. XV + 210.


Published
2021-03-15


Pancerz, R. M. (2021). Didymus the Blind’s Commentary on Psalms 26:10-29:2 and 36:1-3, eds. Lincoln H. Blumell, Thomas W. Mackay, Gregg Schwendner, The Brigham Young University Papyri 1, Turnhout 2019, Brepols Publishers, pp. XV + 210. Vox Patrum, 77, 232–237. https://doi.org/10.31743/vp.10343

Roland Marcin Pancerz  rolandpan@tlen.pl
WSD Bernardynów, Kalwaria Zebrzydowska https://orcid.org/0000-0002-1052-4591License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.