The Eschatological Aspects of the Monastic Life in St. Jerome’s Letters

Marcin Wysocki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

In the year 1953, a New Testament scholar named Charles Harold Dodd published a book titled The Interpretation of the Fourth Gospel which revolutionized the way of thinking about Christian eschatology. In his opus vitae, Charles Dodd argued based on the Gospel of John that apocalyptic realities are in fact already realised through Jesus and His Apostles’ ministry. On this premise, he coined the term “realized eschatology”, in which all announcements concerning the Kingdom of God had already been realized according to Dodd. This “realized eschatology” can be seen through various realities of everyday life of the community of believers. In the case of Saint Jerome of Stridon, he saw the eschatological reality in the monastic lifestyle. This article aims to show what eschatological signs are present in the description of the monastic community found in the letters of Saint Jerome. For in his letters many times he refers to eschatological realities already present in monastic life, which is for him a kind of paradise on earth and the fulfilment of Christ’s eschatological prophecies.

Keywords:

Jerome of Stridon, Eschatology, Letter, Monastic life, Realized Eschatology, Monk

Hieronymus, Epistulae, wyd. łacińsko-polskie, tłum. J. Czuj, oprac. M. Ożóg, tekst łac. i oprac. H. Pietras, ŹMT 54, 55, 61, 63, 68, Kraków 2010-2013; English transl. by W.H. Fremantle, G. Lewis, W.G. Martley, in: Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, vol. 6, ed. Ph. Schaff, H. Wace, Buffalo 1893, https://www.newadvent.org/fathers/3001.htm.

Burton-Christie D., The Word in the Desert: Scripture and the Quest for Holiness in Early Christian Monasticism, Oxford 1993.

Cain A., The Letters of Jerome. Asceticism, Biblical Exegesis, and the Construction of Christian Authority in Late Antiquity, Oxford – New York 2009.

Canellis A., La Lettre selon saint Jérôme: l’épistolarité de la correspondance hiéronymienne, in: Epistulae antiquae, II. Actes du IIe colloque ‘Le genre épistolaire antique et ses prolongements, eds. L. Nadjo, É. Gavoille, Louvain-Paris 2002, vol. 2, p. 311-332.

Capponi F., Aspetti realistici e simbolici dell’epistolario di Gerolamo, in: Gerolamo e la biografia letteraria, ed. A. Ceresa-Gastaldo, Genoa 1989, p. 81-103.

Cascio G. lo, Girolamo da Stridone, studiato nel suo epistolario, Catania 1923.

Coleiro E., Monasticism in St. Jerome's letters and lives of the hermits, “Melita Theologica” 4/1 (1951) p. 1-13; “Melita Theologica” 5/1 (1952) p. 17-30.

Coleiro E., St. Jerome’s Lives of the Hermits, “Vigiliae Christianae” 11 (1957) p. 161-178.

Conring B., Hieronymus als Briefschreiber. Ein Beitrag zur spätantiken Epistolographie, Tübingen 2001.

Częsz B., Ojcowie Kościoła i pytania współczesnej eschatologii, “Studia Nauk Teologicznych” 1 (2006) p. 133-149.

Daley B.E., The Hope of the Early Church. A Handbook of Patristic Eschatology, Peabody 2003.

Degórski B., Peculiarità nel monachesimo del Mediterraneo latino secondo i concili dei secoli IV-VI, in: Cristianesimo e specificità regionali nel Mediterraneo latino (sec. IV-VI). XXII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 6-8 maggio 1993, SEA 46, Roma 1994, p. 108-111.

Degórski B., Spiritualità del monachesimo maschile nelle opere di san Girolamo, “Vox Patrum” 70 (2018) p. 119-150.

Degórski B., Valori etici del monachesimo di San Girolamo. L’obbedienza/umiltà, in: L’etica cristiana nei secoli III e IV: eredità e confronti. XXIV Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 4-6 maggio 1995, SEA 53, Roma 1996, p. 317-337.

Dodd C.H., The Interpretation of the Fourth Gospel, Cambridge 1953.

Gasparro S., L’ermetismo nelle testimonianze dei Padri, in: Papers presented to the Fifth International Conference on Patristic Studies 1967 Oxford, ed. F.L. Cross, Studia Patristica 11, Berlin 1972, p. 58-64.

Gordini G.D., Origine e sviluppo del monachesimo a Roma, “Gregorianum” 37 (1956) p. 220-260.

Gründel R., Des Hieronymus Briefe: Ihre literarische Bestimmung und ihre Zusammengehörigkeit, Ph.D. dissertation, Leipzig 1958.

Guillaumont A., La Conception du désert chez les moines d’Égyptes, “Revue de l’histoire des religions” 188 (1975) p. 3-21.

Hritzu J., The Style of the Letters of St Jerome, Washington 1939; G. Stoico, L’Epistolario di san Girolamo: Studio critico-letterario di stilistica latina, Naples 1972.

Kelly J.N.D., Hieronim. Życie, pisma, spory, tłum. R. Wiśniewski, Warszawa 2003.

Lewandowicz J., Klasztory, mnisi, mniszki. Obraz życie monastycznego w „Registrum Epistularum” Grzegorza Wielkiego na tle prawa cesarskiego i kościelnego, Kraków 2018.

Lorenz R., Die Anfänge des abendländischen Mönchtums im 4. Jahrhundert, “Zeitschrift für Kirchengeschichte” 77 (1966) p. 1-66.

Murphy F.X., A Monument to St. Jerome: Essays on Some Aspects of His Life, Works and Influence, New York 1952.

Pronberger N., Beiträge zur Chronologie der Briefe des hl. Hieronymus, Amberg 1913.

Rebenich S., Jerome, London - New York 2002.

Trisoglio F., La personalitá di san Girolamo attraverso l’epistolario, “Scuola cattolica” 120 (1992) p. 575-612.

Trisoglio F., Note stilistiche sull’epistolario di Girolamo, “Vetera Christianorum” 30 (1993) p. 267-288.

Viscido L., Atteggiamenti ironici nell’epistolario geronimiano, Salerno 1978.

Wysocki M., Hope Found, Hope Lost – Eschatological Aspects in the Interpretations of Israelites’ Wilderness Wanderings. Two Sides of One Story: Origen’s 27. Homily on the Book of Numbers and Jerome’s Letter 78, “Vox Patrum” 67 (2017) p. 727-742.

Wysocki M., Pewniejsza nadzieja? Zachęty do życia monastycznego w epistolografii IV i V wieku, “Vox Patrum” 70 (2018) p. 193-204.

Wysocki M., Przesyłam ten list przez ręce mojego umiłowanego… czyli rzecz o kurierach w listach chrześcijańskich, in: Nadzieje upadającego świata. Nadzieja w chrześcijańskiej epistolografii łacińskiej IV i V wieku (Ambroży, Augustyn, Hieronim, Paulin z Noli), eds. M. Wysocki, J. Pałucki, M. Pyzik-Turska, Lublin 2019, p. 113-123.

Wysocki M., Pyzik-Turska M., O listach w listach Ojców Kościoła, in: Nadzieje upadającego świata. Nadzieja w chrześcijańskiej epistolografii łacińskiej IV i V wieku (Ambroży, Augustyn, Hieronim, Paulin z Noli), eds. M. Wysocki, J. Pałucki, M. Pyzik-Turska, Lublin 2019, p. 87-112.

Download

Published
2020-12-15


Wysocki, M. (2020). The Eschatological Aspects of the Monastic Life in St. Jerome’s Letters. Vox Patrum, 76, 143–155. https://doi.org/10.31743/vp.10625

Marcin Wysocki  mwysocki@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0001-5448-5566License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.