Persuasive, communicative and recreative elements of Isidore of Seville's treatise "De ortu et obitu Patrum"

Tatiana Krynicka

Katedra Filologii Klasycznej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański , Poland
https://orcid.org/0000-0002-0538-4205


Abstract

Writing "On the Lifes and Deathes of the Fathers" Isidore refers to the hagiographic tradition, taking over both its compositional patterns and its purposes. Composed by him biographies of outstanding biblical figures first of all serve his recipient as a source of spiritual edification. Persuasive, communicative and recreative functions, as well as being in the service of them poetic one, are realized in different parts of relations with different intensity, leading – according to the convention of hagiography – to the accomplishment of reader’s salvation. Derogating from the rules of the genre, Isidore transmits some information, which is not necessary for the heroes’ characterization. By acting in this way he both demonstrates his curiosity, broadness of the worldview, sensitivity to the beaty of nature and provides his reader with enjoyment.

Keywords:

Isidore of Seville, Bible, On the Lifes and Deathes of the Fathers, medieval hagiography, saints, communication, persuasion, functions of literary text

Biblia Sacra Vulgata, ed. R. Weber – R. Gryson – B. Fischer – H.I. Frede, Deutsche Bibelgesellschaft, editio quinta, Hardcover 1983.

Isidorus Hispalensis, De ortu et obitu Patrum. Vida y muerte de los santos, introducción, edición crítica y traducción, Collection Auteurs Latins du Moyen Âge, Paris 1985.

Isidorus Hispalensis, Chronica, J. C. Martin: CCL 112, Turnholti 2003.

Aurov O.V., Istoriâ svâtyh: žanrovye i istočnikovedčeskie aspekty ispanskoj agiografii do 1000 goda, w: P.N. Lebedev (red.), Pamât’ i identičnoct’: osobennosti istoriopisaniâ v Antičnosti, v Srednie veka i rannee Novoe vremâ, Moskva 2019, s. 130-144.

Bosak P.C., Wszystkie miejsca biblijne. Słownik-konkordancja, I-II, Kraków 2017.

CHAPARRO GÓMEZ C., Introducción, w: Isidoro de Sevilla, De ortu et obitu Patrum, 1-101.

Díaz Y Díaz M.C., Introducción general a San Isidoro de Sevilla, w: San Isidoro de Sevilla, Etimologías, por J. Oroz Reta, M.-A. Marcos Casquero: edición bilingüe, texto latino, versión española y notas, I-II, Biblioteca de Autores Cristianos 433-434, Madrid 1982, t. I, s. 1-257.

Efimov А.S., Agiografiâ i pedagogika rannego srednevekov’â, „Vestnik Russkoj hristianskoj gumanitarnoj akademii” 16 (2015) nr 1, s. 238-250.

Farmhouse Alberto P., Chiesa P., Goullet M., Foreword, w: Understanding Hagiography. Studies in the Textual Transmission of Early Medieval Saints’ Lives, Firenze 2020, s. VII-VIII.

Fontaine J., Isidore de Séville. Genèse et originalité de la culture hispanique au temps de Wisigoths, Turnhout 2001.

Guriewicz A., Kategorie kultury średniowiecznej, tłum. J. Dancygier, Warszawa 1976.

Henriet P., Remarques sur les origines et sur l’importance des recueils de "Vitae partum" dans le monde latin, w: Understanding Hagiography. Studies in the Textual Transmission of Early Medieval Saints’ Lives, Firenze 2020, s. 191-209.

Korpanty J., De alliterationibus in initiis versuum obviis, w: id., Studies in the Sound Instrumentation in Latin Literature, Kraków 2014, s. 79-84.

Korpanty J., De peculiari quadam alliteratione latina, w: id., Studies in the Sound Instrumentation in Latin Literature, Kraków 2014, s. 48-68.

Krynicka T., Izydora z Sewilli "O narodzinach i śmierci świętych ojców": kompendium biblijnej wiedzy oraz wademekum postępowania chrześcijanina, "Biografistyka pedagogiczna" 5 (2020), w druku.

Krynicka T., Izydora z Sewilli "O narodzinach i śmierci świętych ojców": kompozycja traktatu, „Vox Patrum” 73 (2020) s. 95-122.

Ledzińska A., Gramatyka wobec sztuk wyzwolonych w pismach Izydora z Sewilli. „Origo et fundamentum liberalium litterarum”, Kraków 2014.

Mayen J., O stylistyce utworów mówionych, Wrocław 1972.

Orlandis J., Las peregrinaciones en la religiosidad medieval, „Principe de Viana. Anejo” 2-3 (1986) s. 607-614.

Pszczołowska L., Instrumentacja dźwiękowa, Wrocław 1977.

Szewczyk L., Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwanie wzajemnych relacji, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 36 (2003) z. 1, s. 127-136.

Velazquez Soriano I., La literatura hagiográfica. Presupuestos básicos y aproximación a sus manifestaciones en la Hispania visigoda, León 2007.

Witkowska A., Hagiografia, EK VI, Lublin 1993, kol. 475-481.

Woodward D., Reality, Symbolism, Time, and Space in Medieval World Maps, „Annals of the Association of American Geographers” 75 (1985) s. 510-521.


Krynicka, T. (2021). Persuasive, communicative and recreative elements of Isidore of Seville’s treatise "De ortu et obitu Patrum". Vox Patrum, 79, 201–216. https://doi.org/10.31743/vp.10819

Tatiana Krynicka 
Katedra Filologii Klasycznej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański https://orcid.org/0000-0002-0538-4205License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>