Anonimus, Hermetica Oxoniensia I-V (Codex Clarkianus 11 Oxoniensis, ff. 81r-82r)

Agata Ewa Sowińska

Uniwersytet Śląski, Instytut Literaturoznawstwa , Poland

Abstract

Studium prezentuje polski przekład ze wstępem i komentarzem pięciu greckich wyimków hermetycznych, tzw. Hermetica Oxoniensia, znajdujących się w Codex Clarkianus 11 Oxoniensis (ff. 81r-82r). 

 

Keywords:

Hermetica Oxoniensia, Codex Clarkianus 11, hermetism

Arystoteles, Etyka nikomachejska, przełożyła, wstępem i komentarzem opatrzyła Daniela Gromska, Warszawa 2012.

Catalogus sive notitia manuscriptorum qui a cel. E.D. Clarke comparati in Bibliotheca Bodleiana adservantur, pars prior, Oxonii 1812.

Copenhaver B., Hermetica. The Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius in a New English translation with notes and introduction, Cambridge 1992. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781107050075

Doutreleau L., Le fragment grec de l'homélie II d'Origène sur la Genèse. Critique du texte, "Revue d'histoire des textes" 5 (1975) s. 13-44. DOI: https://doi.org/10.3406/rht.1977.1125

Hermès Trismégiste. Corpus Hermeticum, t. 1, eds. A.D. Nock, A.-J. Festugière, Paris 2011.

Hermès Trismégiste. Corpus Hermeticum, t. 2, eds. A.D. Nock, A.-J. Festugière, Paris 2008.

Hermès Trismégiste. Corpus Hermeticum, t. 3, ed. A.-J. Festugière, Paris 2007.

Hermès Trismégiste. Corpus Hermeticum. t. 4, eds. A.D. Nock, A.-J. Festugière, Paris 2009.

Hermetica. The ancient Greek and Latin writings which contain religious or philosophic teachings ascribed to Hermes Trismegistus, t. 1-4, ed. W. Scott, Boston 1985.

Litwa M.D., Hermetica II. The Excerpts of Stobaeus, Papyrus Fragments, and Ancient Testimonies in an English Translation with Notes and Introduction, Cambridge 2018 DOI: https://doi.org/10.1017/9781316856567

Mahé J.-P., Hermès en Haute-Égypte, t. 2, Québec 1982.

Novum Testamentum Graece et Polonice, Nestle ‒ Aland, wyd. 28. (=NA 28), Pallotinum 2017.

Paramelle J., Mahé J.-P., Nouveau parallèles grecs aux Définitions Hermétiques arméniennes, „Revue des Études Arméniennes” 22 (1990-1991) s. 109-139. DOI: https://doi.org/10.3406/reg.1991.2504

Platon, Timaios. Kritias, przełożył oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki, Kęty 2002.

Pseudo-Apulejusz, Asklepiusz, czyli rozmowa z Hermesem Trismegistosem, przeł. i kom. opatrzył K. Pawłowski, Warszawa 2002.

Sowińska A., Hermetica średniowiecza i renesansu. Studium z historii myśli europejskiej, Katowice 2018.

Sowińska A., Magnum miraculum est homo. . . . The Phenomenon of Man in the Light of Hermetic Excerpts: Lactantius, Div. inst. 7.13.3, „The Biblical Annals” 10/4 (2020) s. 707-733. DOI: https://doi.org/10.31743/biban.8260


Published
2021-03-15


Sowińska, A. E. (2021). Anonimus, Hermetica Oxoniensia I-V (Codex Clarkianus 11 Oxoniensis, ff. 81r-82r). Vox Patrum, 77, 177–202. https://doi.org/10.31743/vp.11372

Agata Ewa Sowińska  ascorpushermeticum@gmail.com
Uniwersytet Śląski, Instytut Literaturoznawstwa https://orcid.org/0000-0002-3399-3200



License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.