De vita et studiis viri septuagenarii Adalberti Stawiszyński commentatio cum versibus elegiacis in honorem eius adnexis

Tadeusz Gacia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych , Poland
https://orcid.org/0000-0002-1836-9506


Abstract

The article, written in Latin, contains a biography of Wojciech Stawiszyński, a prominent underground activist during the Solidarity period, and a presentation of the publishing and scientific achievements of the creator of patristic bibliographies, indexes and reviews. The evaluation content is present in the acquis briefs. The study takes the form of a laudation on the occasion of the 70th birthday of the jubilarian. The study ends with a 22-line Latin poem in elegiac meter, written by the author in honor of the jubilarian, dedicated to him.

Keywords:

Wojciech Stawiszyński, Jubilee, laudation, underground activity, Patristic, poem, elegiac meter

Stawiszyński W., Materiały do biografii własnej z wykazem dorobku (wersja elektroniczna przesłana autorowi 17-I-2021 r.)
Longosz S. - Stawiszyński W. , Św. Augustyn w polskich studiach: materiały bibliograficzne, „Vox Patrum” 44-45 (2003) s. 521-623.
Stawiszyński W., Bibliografia Patrystyczna 1901-2004. Polskie tłumaczenia tekstów starochrześcijańskich pierwszego tysiąclecia, Kraków: "Tyniec" Wydawnictwo Benedyktynów, 2005. Wyd. 2, Kraków 2013.
3. Wojciech Stawiszyński [recenzja]: Henryk Pietras SJ, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze, Kraków 2013, Wydawnictwo WAM, ss. 236. - „Vox Patrum” 34 (2014) t. 61, s. 567-572.
4. Wojciech Stawiszyński, In Memoriam: Profesor Albertyna Szczudłowska-Dembska (9 XII 1934 - 17 IX 2013), „Vox Patrum” 34 (2014) t. 61, s. 701-703.
5. Edyta Kopp, Wojciech Stawiszyński, Bibliografia prac prof. dr hab. Albertyny Szczudłowskiej-Dembskiej, „Vox Patrum” 34 (2014) t. 61, s. 703-708.
6. Albertyna Dembska, Bożena Charkiewicz, Edyta Kopp, Wincenty Myszor, Agata Sowińska, Wojciech Stawiszyński, Tajemnice gnozy: VI kodeks biblioteki z Nag Hammadi - inny niż wszystkie, redakcja: Agata Sowińska, Wojciech Stawiszyński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2016.
7. Wojciech Stawiszyński, Bibliografia patrystyczna 1901-2016. Polskie tłumaczenia tekstów starochrześcijańskich pierwszego tysiąclecia, wydanie trzecie, rozszerzone, poprawione i zmienione, Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2017.
8. Nowy Słownik Wczesnochrześcijańskiego Piśmiennictwa, wydanie drugie przepracowane i uzupełnione opracował ks. Marek Starowieyski przy współpracy Wojciecha Stawiszyńskiego, Poznań: Święty Wojciech Dom Medialny. Wydawnictwo, 2018 [Indeksy: s. 1033-1087].
9. Wojciech Stawiszyński [recenzja], Ks. Janusz Lewandowicz, Klasztory, mnisi, mniszki. Obraz życia monastycznego w „Registrum epistularum” Grzegorza Wielkiego na tle prawa cesarskiego i kościelnego, Źródła Monastyczne, Monografie t. 6, Kraków 2018, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, ss. 437, „Vox Patrum” 70 (2018), s. 758-761.
10. Wojciech Stawiszyński, Uroczystość nadania doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Księdzu Profesorowi Markowi Starowieyskiemu (Warszawa, 12 XII 2017), „Vox Patrum” 70 (2018), s. 791-792.
11. Stanisław Longosz, Opera Minora Selecta, do druku podali i zredagowali Jan Iluk, Wojciech Stawiszyński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2019.
12. Wojciech Stawiszyński, Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2017-2019, „Vox Patrum” 74 (2020), s. 231-306.

II. Opracowanie indeksów
13. Aureliusz Prudencjusz Klemens, Utwory Poetyckie, przekład Mieczysław Brożek, o. Polikarp Nowak OFM, wstęp i opracowanie ks. Marek Starowieyski, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2019 [Indeksy: s. 409-432].
14. Św. Efrem, Pseudo-Efrem, św. Jakub z Sarug, Syryjskie Hymny o Maryi, przekład z języka syryjskiego ks. Wojciech Kania, ks. Alfons Bielenin, opracował ks. Marek Starowieyski, „Biblioteka Ojców Kościoła” t. 36, Kraków: Wydawnictwo m, 2020 [Indeksy: s. 259-267].
15. Męczennicy pierwszych wieków chrześcijaństwa, wstępy opracowanie i wybór tekstów Ks. prof. Marek Starowieyski, Ojcowie żywi t. 24, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2020 [Indeksy, s. 579-629].
16. Ks. Marek Starowieyski, Nasi Bracia chrześcijanie Wschodu, Podstawowe wiadomości o kościołach wschodnich przedchalcedońskich, Kraków: Wydawnictwo Petrus, 2020.

III. Teksty publikowane w internecie
17. Wojciech Stawiszyński [recenzja]: Nowe odczytanie codzienności. Teksty Wschodnich i Zachodnich Ojców Kościoła. Codzienność widziana w świetle Jezusa Chrystusa w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, wybór dokonany przez Wspólnotę Monastyczną z Bose (Italia) według rytmu Liturgii Godzin, tłumaczenie z języka włoskiego Andrzej Koprowski SJ, Warszawa: Wydawnictwo Kontrast, 2017, ss. 594. https://fil.ug.edu.pl/strona/73399/wojciech_stawiszynski__nowe_odczytanie_codziennosci_teksty_wschodnich_i_zachodnich_ojcow_kosciola [data dostępu: 17.01.2021]
18. Wojciech Stawiszyński [recenzja]: Atanazy Wielki, Historia arian spisana dla mnichów, wprowadzenie, tłumaczenie, przypisy Ewa Dusik-Krupa, Źródła Myśli Teologicznej tom 80, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2018, ss. 99.https://fil.ug.edu.pl/strona/74304/wojciech_stawiszynski_-_atanazy_wielki_historia_arian_spisana_dla_mnichow_recenzja [data dostępu: 17.01.2021].
19. Wojciech Stawiszyński [recenzja]: Izydor z Sewilli, Historia Gotów, Wandalów i Swebów oraz kroniki wczesnośredniowiecznej Hiszpanii, przekład, wstęp i opracowanie Artur Foryt, Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2017, ss. 179. Wydanie dwujęzyczne polsko-łacińskie,https://fil.ug.edu.pl/strona/74688/wojciech_stawiszynski_-_izydor_z_sewilli_historia_gotow_wandalow_i_swebow_oraz_kroniki [data dostępu: 17.01.2021].
20. Wojciech Stawiszyński [recenzja]: Krzysztof Hilman, Pikus w Kronice aleksandryjskiej i u Malalasa. Narodziny mitu u schyłku Antyku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019, ss. 142; https://fil.ug.edu.pl/strona/99686/wojciech_stawiszynski_-_krzysztof_hilman_pikus_w_kronice_aleksandryjskiej_i_u_malalasa_narodziny_mitu_u_schylku_antyku_wydawnictwo_uniwersytetu [data dostępu: 17.01.2021]
Opracowania

Hertel J., Czy Wojciech to Adalbert? (problem zamiennej używalności tych imion wPolsce średniowiecznej), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1972 (2-3), s. 267-296.
Solidarność podziemna 1981-1989, red. A. Friszke, Warszawa 2006.

Pomoce leksykograficzne

Bacci A., Lexicon eorum vocabulorum quae difficilius Latine redduntur, ed. 3, ex Officina Typ. Vaticana 1955.
Bielikowicz A., Słownik polsko-łaciński, t. I-II, Kraków 1866.
Lexicon Recentis Latinitatis, editum cura Operis Fundati cui nomen „Latinitas”, vol. I-II, Volumen II, moderator Carolus Egger, in Urbe Vaticana 1992-1997.
Totius latinitatis lexicon, opera et studio Aegidii Forcellini lucubratum; et in hac editione post tertiam auctam et emendatam a Josepho Furlanetto alumno seminarii patavini novo ordine digestum amplissime auctum atque emendatum cura et studio Vincentii De Vit. Prati, Patavii 1858-1879.

Published
2021-09-15


Gacia, T. (2021). De vita et studiis viri septuagenarii Adalberti Stawiszyński commentatio cum versibus elegiacis in honorem eius adnexis. Vox Patrum, 79, 15–22. https://doi.org/10.31743/vp.12183

Tadeusz Gacia 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych https://orcid.org/0000-0002-1836-9506License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>