Contacts of monks with the world outside the monastery according to Early Monastic Rules from Gaul

Ewelina Bekus

UJD w Częstochowie , Poland
https://orcid.org/0000-0002-1971-5845

Łukasz Majewski

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie , Poland
https://orcid.org/0000-0001-8181-6092


Abstract

The subject of the article are contacts of monks with the world outside the monastery according to Early Monastic Rules from Gaul. In our work, we refer to: The Rule of the Four Fathers, Second Rule of the Fathers, The rules of St. Makary, Eastern Rules and Third Rule of the Fathers. These rules contain rudiments that define the organization of monastic life, including matters related to contacts with the world outside its walls. Therefore, we analyze issues related to: admitting new monks to the community, contacts with pilgrims, receiving guests from the clergy, moving brothers between monasteries, going beyond the walls of the monastery, or contact with women. These rules enrich each other. They explain why these matters were so important and detailed. Such contacts could be dangerous to the spirituality of the brothers and could interfere with the achievement of the overarching goals - serving God and striving for salvation.

Keywords:

monastic rules, monastery, religious orders, Gaul, monastic life

Druga Reguła Ojców, tł. K. Bielawski, Wczesne Reguły Monastyczne z Galii, ŹM 3, Kraków 2018, s. 55-60.

Reguła Czterech Ojców, tł. K. Bielawski, Wczesne Reguły Monastyczne z Galii, ŹM 3, Kraków 2018, s. 41-54.

Reguła Ojca Makarego, tł. K. Bielawski, Wczesne Reguły Monastyczne z Galii, ŹM 3, Kraków 2018, s. 61-68.

Reguła Wschodnia, tł. K. Bielawski, Wczesne Reguły Monastyczne z Galii, ŹM 3, Kraków 2018, s. 75-92.

Trzecia Reguła Ojców, tł. K. Bielawski, Wczesne Reguły Monastyczne z Galii, ŹM 3, Kraków 2018, s. 69-74.

Colombás G.M., Il monachesimo delle origini, t. 1, Milano 1990.

Desprez V., Początki monastycyzmu, t. 2: Dzieje monastycyzmu chrześcijańskiego do Soboru Efeskiego (431), tł. J. Dembska, ŹM 22, Kraków – Tyniec 1999.

Guillaumont A., U początków monastycyzmu chrześcijańskiego, tł. S. Wirpszanka, ŹM 38, Kraków 2017.

Hemperek P., Reforma święceń niższych i subdiakonatu, „Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny” 16/3-4 (1973) s. 209-229.

Kanior M., Monastycyzm chrześcijański. Geneza, formy, cel, „Peregrinus Cracoviensis” 1 (1995) s. 19-32.

Ościłowski K., Rola starszych w wybranych starożytnych regułach monastycznych, „Vox Patrum” 56 (2011) s. 437-445.

Piłat J., Wstęp, w: Wczesne reguły monastyczne w Galii, ŹM 3, Kraków 2018, s. 9-33.

Pochwat J., Specyfika głównych ośrodków życia monastycznego w Galii w IV i V wieku, „Polonia Sacra” 21/3 (2017) s. 107-128.

Starowieyski M., Starożytne reguły zakonne, „Warszawskie Studia Teologiczne” 27/2 (2014) s. 243-251.

Szewczul B., Od reguł monastycznych do konstytucji zakonnych, „Prawo kanoniczne” 60/1 (2017) s. 35-61.

Wygralak P., Znaczenie klauzury w życiu duchowym mniszek. Nauczanie św. Cezarego z Arles, „Vox Patrum” 65 (2016) s. 717-726.

Żurek A., „Nawróceni chrześcijanie” – duchowość galijskich arystokratów IV-V wieku, „Vox Patrum” 55 (2010) s. 809-820.


Bekus, E., & Majewski, Łukasz. (2021). Contacts of monks with the world outside the monastery according to Early Monastic Rules from Gaul. Vox Patrum, 79, 27–38. https://doi.org/10.31743/vp.12654

Ewelina Bekus 
UJD w Częstochowie https://orcid.org/0000-0002-1971-5845
Łukasz Majewski 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie https://orcid.org/0000-0001-8181-6092License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.