Claudius Galenus "De ordine librorum suorum ad Eugenianum"

Łukasz Karczewski

Stefan Cardinal Wyszyński University, Warsaw, Poland , Poland

Judyta Krajewska

University of Stefan Cardinal Wyszyński, Warsaw, Poland , Poland
https://orcid.org/0000-0002-3070-1663


Abstract

Translation into Polish of the work "De ordine librorum suorum ad Eugenianum" by Claudius Galenus.

Keywords:

Claudius Galenus, De ordine librorum suorum ad Eugenianum, translation


Karczewski, Łukasz, & Krajewska, J. (2022). Claudius Galenus "De ordine librorum suorum ad Eugenianum". Vox Patrum, 82, 265–294. https://doi.org/10.31743/vp.12821

Łukasz Karczewski  karczewski-lukasz@wp.pl
Stefan Cardinal Wyszyński University, Warsaw, Poland https://orcid.org/0000-0001-5654-040X
Judyta Krajewska 
University of Stefan Cardinal Wyszyński, Warsaw, Poland

Sporządzenie wstępu i czuwanie merytoryczne 

https://orcid.org/0000-0002-3070-1663License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.