Uranius, De obitu Paulini

Marcin Wysocki

The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland , Poland
https://orcid.org/0000-0001-5448-5566


Abstract

Translation into Polish the letter of the priest Uranius "De obitu Paulini ad Pacatum"

Keywords:

Paulinus of Nola, Uranius, De obitu Paulini, letter, translation

Trout D., Paulinus of Nola: Life, Letters, and Poems, Transformation of the Classical Heritage 27, Berkeley-Los Angeles-London 1999, s. 293-298.

Ruggiero M., Cipriano, Paolino di Nola, Uranio: Poesia e teologia della morte, Roma 1984, s. 117-127.

Santaniello G., La lettera di Uranio a Pacato, “Impegno e Dialogo” 12 (1996-1998), s. 289-305.

Luongo G., “Neapolitanae urbis illustrat ecclesiae” (Uranio, “De Obitu Paulini” 3), w: San Gennaro nel XVII Centenario del Martirio (305-2005), Atti del Convegno Internazionale (Napoli 21 - 23 Settembre 2005), red. G. Luongo, t. I, Campania sacra. Rivista di Storia Sociale e Religiosa del Mezzogiorno 38, Napoli 2006, s. 15-36.

Pastorino A., Il “De Obitu sancti Paulini”, “Augustinianum” 24/1-2 (1984), s. 115-141.

Santaniello G., Il presbitero Uranio testimone oculare della morte di Paolino, “Impegno e Dialogo” 12 (1996-1998), s. 289-291.

Sorrentino D., L’immagine ideale del Vescovo nell’epistola “De obitu Sancti Paulini” di Uranio, “Impegno e Dialogo” 12 (1999), s. 307-327.

Uraniusz Prezbiter, NSWP, s. 959.

Zincone S., Uranio, NDPAC 3, 5515.


Wysocki, M. (2021). Uranius, De obitu Paulini. Vox Patrum, 79, 583–596. https://doi.org/10.31743/vp.12906

Marcin Wysocki 
The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland https://orcid.org/0000-0001-5448-5566License

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 

 


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>