Imperial Panegyric from Diocletian to Honorius, ed. by Adrastos Omissi and Alan J Ross, Liverpool University Press, Translated Texts for Historians, Contexts 3, Liverpool 2020, pp. 296 + XI

Adrian Szopa

Pedagogical University of Kraków, Poland , Poland

Abstract

Rewiev of the book Imperial Panegyric from Diocletian to Honorius,  ed. by Adrastos Omissi and Alan J Ross, Liverpool University Press, Translated Texts for Historians, Contexts 3, Liverpool  2020,  pp. 296 + XI.

Keywords:

Adrastos Omissi, Adrian Szopa, panegyric, Alan J Ross

Imperial Panegyric from Diocletian to Honorius, ed. Adrastos Omissi, Alan J Ross, Liverpool University Press, Translated Texts for Historians, Contexts 3, Liverpool 2020.

MacCormack S., Latin Prose Panegyrics, w: Empire and Aftermath, Silver Latin II, ed. Dorey T. A., London, Boston 1975.

Nixon C. E. V., Seylor-Rodgers B., In Praise of Later Roman Emperors: the Panegyrici Latini, introduction, translation, and historical commentary with the Latin text of R. A. B. Mynors, Berkeley-Los Angeles-Oxford 1994.

Szopa A., Elementy biograficzne w twórczości panegirycznej Flawiusza Merobaudesa, w: Szkice o antyku. T. I: Antyk odczytany na nowo, red. Anna Kucz i Patrycja Matusiak, Katowice 2014, s. 101-111.

Lactantius. De mortibus persecutorum, ed. Creed, J. L., Oxford early Christian texts, Oxford 1984.


Published
2022-03-15


Szopa, A. (2022). Imperial Panegyric from Diocletian to Honorius, ed. by Adrastos Omissi and Alan J Ross, Liverpool University Press, Translated Texts for Historians, Contexts 3, Liverpool 2020, pp. 296 + XI. Vox Patrum, 81, 289–295. https://doi.org/10.31743/vp.12933

Adrian Szopa  adrian.szopa@up.krakow.pl
Pedagogical University of Kraków, Poland https://orcid.org/0000-0001-7735-7145License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.