Ioannis Stobaei Anthologium: Hermetica, excerptum XI (translation into Polish)

Agata Ewa Sowińska

University of Silesia, Katowice, Poland , Poland

Abstract

Translation of the Ioannis Stobaei Anthologium: Hermetica, excerptum XI into Polish.

Keywords:

Stobaei Hermetica, Hermetism, Stobaios' Anthology, Translation

Hermetica. The ancient Greek and Latin writings which contain religious or philosophic teachings ascribed to Hermes Trismegistus, t. 1, ed. W. Scott, Boston 1985, s. 426‑435.

Hermès Trismégiste. Corpus Hermeticum, t. 3, ed. A.-J. Festugière, Paris 2007, s. 54-60.

Hermetica II. The Excerpts of Stobaeus, Papyrus Fragments, and Ancient Testimonies in an English Translation with Notes and Introduction, tł. M.D. Litwa, Cambridge 2018, s. 68-74.

Hermès Trismégiste, Corpus Hermeticum, t. 3, ed. A.-J. Festugière, Paris 2007, s. 54-60.

Das Corpus Hermeticum Deutsch, t. 2, ed. J. Holzhausen, Stuttgart-Bad Cannstatt 1997.

Alexandre M., Le travail de la sentence chez Marc-Aurèle: philosophie et rhétorique, „Licorne” 3 (1979) s. 125-158.

Aristotelis De anima libri III, ed. G. Biehl, Lipsiae 1896.

Arystoteles, Etyka nikomachejska, tł. D. Gromska, Warszawa 2012.

Arystoteles, Retoryka, w: Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, tł. H. Podbielski, Warszawa 2004, s. 44-220.

Asklepiusz, czyli rozmowa z Hermesem Trismegistosem, tł. K. Pawłowski, w: Apulejusz z Madaury, O bogu Sokratesa. O Platonie i jego nauce. O świecie oraz Pseudo-Apulejusz, Asklepiusz, czyli rozmowa z Hermesem Trismegistosem, tł. K. Pawłowski, Warszawa 2002, s. 153-219.

Bull Ch., The Tradition of Hermes Trismegistus. The Egyptian Priestly Figure as a Teacher of Hellenized Wisdom, Leiden – Boston 2018.

Cicero, Ad Atticum (fragm.), w: Hermès Trismégiste, Corpus Hermeticum, t. 3, ed. A.‑J. Festugière, Paris 2007, s. 59.

Desbordes F., Les vertus de l’énoncé. Notes sur les „Sentences” de Publilius Syrus, „La Licorne” 3 (1979) s. 65-84.

Die Oracula Sibyllina, ed. J. Geffcken, Lepizig 1902.

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych mężów, tł. I. Krońska – K. Leśniak – W. Olszewski, Warszawa 2006.

Discourse on the Eighth and Ninth, NHC VI,6 : 52,1-63,32, ed. P.A. Dirkse – J. Brashler – D.M. Parrott, w: The Coptic Gnostic Library. A Complete Edition of the Nag Hammadi Codices, t. 3, ed. J. Robinson, Leiden – Boston – Köln 2000, s. 337-373.

Dyskurs o Ogdoadzie i Enneadzie (NHC VI,6: 52,1-63,32), tł. A. Szczudłowska-Dembska – W. Myszor, w: Tajemnice gnozy. VI kodeks biblioteki z Nag Hammadi – inny niż wszystkie, red. A. Sowińska – W. Stawiszyński, Warszawa 2016, s. 141‑157.

Eurysus Pythagoreus, De fortuna, w: Hermetica. The ancient Greek and Latin writings which contain religious or philosophic teachings ascribed to Hermes Trismegistus, t. 3, ed. W. Scott, Boston 1985, s. 419.

Festugière A.-J., La Révélation d’Hermès Trismégiste (nouvelle édition revue et augmentée avec la collaboration de Concetta Luna, Henri Dominique Saffrey et Nicolas Roudet), t. 1, Paris 2014.

Festugière A.-J., Le „logos” hermétique d’enseignement, „Revue des Études Grecques” 55 (1942) s. 77-108.

Hermès Trismégiste, Corpus Hermeticum, t. 1-2 i 4, ed. A.D. Nock ‒ A.-J. Festugière, Paris 2008-2011.

Hermès Trismégiste, Paralipomènes grec, copte, arménien. Codex VI de Nag Hammadi, Codex Clarkianus 11 Oxoniensis, Définitions Hermétique, Divers, t. 5, ed. J.‑P. Mahé, Paris 2019.

Hermetica. The ancient Greek and Latin writings which contain religious or philosophic teachings ascribed to Hermes Trismegistus, t. 1-4, ed. W. Scott, Boston 1985.

Hermogenis opera, ed. H. Rabe, Lipsiae 1913.

Hippolytus, Refutatio omnium haeresium X 10, 6, w: K. Narecki, Człowiek w myśli Heraklita z Efezu, „Roczniki Humanistyczne” 30/3 (1982) s. 5-20.

Jamblich, O życiu pitagorejskim, tł. J. Gajda-Krynicka, w: Żywoty Pitagorasa, tł. J. Gajda-Krynicka, Wrocław 1993.

Josephus, Jewish Antiquities (books 18-19), t. 8, ed. L.H. Feldman, Cambridge, MA – London 1965.

Jung A. de, Secrecy I: Antiquity, w: Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, ed. W.J. Hanegraaff, Leiden – Boston 2006, s. 1050-1054.

Kerchove A. van der, La voie d’Hermès. Pratiques rituelles et traités hermétiques, Leiden – Boston 2012.

Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, t. 1, tł. J. Niemirska-Pliszczyńska, Warszawa 1994.

Księga Henocha etiopska, w: Apokryfy Starego Testamentu, tł. i opr. R. Rubinkiewicz, Warszawa 2016, s. 141-189.

Lichtheim M., Ancient Egyptian Literature, t. 2: The New Kingdom, Berkeley 1976.

Lucianus, Vitarum auctio, ed. A.M. Harmon, London – Cambridge, MA 1915.

Macrobius, Saturnalia, ed. L. von Jan, Quedlinburg ‒ Leipzig 1852.

Mahé J.-P., Hermès en Haute-Égypte, t. 2: Le fragment du „Discours Parfait” et les „Définitions” hermétiques arméniennes, Québec 1982.

Marek Aureliusz, Rozmyślania (do siebie samego), tł. K. Łapiński, Warszawa 2020.

Myszor W., Poimandres. Wstęp, przekład, komentarz, „Studia Theologica Varsaviensia” 15/1 (1977) s. 205-216.

Nowy Testament grecki i polski, ed. Nestle-Aland, Poznań 2017.

Philo Judaeus, Legatio ad Gaium, w: Philonis Alexandrini opera quae supersunt, t. 6, ed. L. Cohn – S. Reiter, Berlin 1915, s. 155-223.

Plato, Epinomis, w: Plato, Charmides. Alcibiades I and II. Hipparchus. The Lovers. Theages. Minos. Epinomis, ed. W.R.M. Lamb, Cambridge, MA – London 1927, s. 423-487.

Platon, Fedon, w: Platon, Dialogi, t. 1, tł. W. Witwicki, Kęty 2021, s. 611-714.

Platon, Fajdros, w: Platon, Dialogi, t. 2, tł. W. Witwicki, Kęty 2021, s. 91-186.

Platon, Fileb, w: Platon, Dialogi, t. 2, tł. W. Witwicki, Kęty 2021, s. 571-655.

Platon, Listy, tł. M. Maykowska, Warszawa 1987.

Platon, Państwo, tł. W. Witwicki, Warszawa 2010.

Platon, Prawa, tł. D. Zygmuntowicz, Kęty 2017.

Platon, Protagoras, w: Platon, Dialogi, t. 1, tł. W. Witwicki, Kęty 2021, s. 249-331.

Platon, Teajtet, w: Platon, Dialogi, t. 2, tł. W. Witwicki, Kęty 2021, s. 323-430.

Platon, Timaios, w: Platon, Dialogi, t. 2, tł. W. Witwicki, Kęty 2021, s. 657-743.

Plutarch, De primo frigido, w: Plutarch, Moralia, t. 12, ed. H. Cherniss – W.C. Helmbold, London 1957, s. 227-285.

Porfiriusz z Tyru, List do Marcelli, tł. P. Ashwin-Siejkowski, Kraków 2006.

Proclus, In Timaeum (fragm.), w: Hermès Trismégiste, Corpus Hermeticum, t. 3, ed. A.‑J. Festugière, Paris 2007, s. 59.

Pseudo-Platon, Definicje, tł. L. Regner, w: Pseudo-Platon, Alkibiades I i inne pisma, tł. L. Regner, Warszawa 2021, s. 173-189.

Pseudo-Plato, Definitiones, w: Platonis opera quae extant omnia, t. 3, ed. H. Estienne, Genevae(?) 1578, s. 411-416.

Quispel G., Hermes Trismegistus and Tertullian, „Vigiliae Christianae” 43/2 (1989) s. 188-190.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1, Warszawa 2005.

Tertullianus, De anima, PL 2, 641-752.

Zosimus Panoplitanus, Primus Liber Perfectae Distantiae (fragm.), w: Hermès Trismégiste, Corpus Hermeticum, t. 3, ed. A.-J. Festugière, Paris 2007, s. 59.


Sowińska, A. E. (2022). Ioannis Stobaei Anthologium: Hermetica, excerptum XI (translation into Polish). Vox Patrum, 81, 233–280. https://doi.org/10.31743/vp.13018

Agata Ewa Sowińska  ascorpushermeticum@gmail.com
University of Silesia, Katowice, Poland https://orcid.org/0000-0002-3399-3200License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.