Augustine on Hope in Times of Suffering

Matthew Drever

University of Tulsa, USA , United States

Abstract

This article examines the way Augustine draws on the theological virtue of hope to address how people should live in times of suffering. Of the three theological virtues – faith, hope, and love – hope is the least explored theme in contemporary Augustinian scholarship. This article develops a framework for Augustine’s model of hope from his Enchiridion and then applies it to select Sermons and Letters. Through this, we see that for Augustine hope does not represent either an anesthetizing, otherworldly vision that neglects suffering or an extreme ascetic embrace of suffering. Rather, hope seeks the transcendent good that acknowledges the profound depth of suffering while also maintaining a vision of happiness to come. Here, Augustine draws on hope to maintain a tension between temporal and eternal life, between the present reality of suffering and the future hope of happiness. We will also see a close connection between hope and its compatriots of faith and love, a connection Augustine utilizes to explore how hope transforms the moral and spiritual principles that guide our actions in the world.

Keywords:

Augustine, hope, suffering, Theological Virtues, sermons, letters, Enchiridion

Augustine Through the Ages: An Encyclopedia, ed. A. Fitzgerald, Grand Rapids 1999.

Ballay L., Der Hoffnungsbegriff bei Augustinus, Munich 1964.

Barnes M.R., The Visible Christ and the Invisible Trinity: Mt. 5:8 in Augustine’s Trinitarian Theology of 400, “Modern Theology” 19/3 (2003) p. 329-355.

Billings D., Natality or Advent: Hannah Arendt and Jürgen Moltmann on Hope and Politics, in: The Future of Hope: Christian Tradition amid Modernity and Postmodernity, ed. M. Volf – W. Katerberg, Grand Rapids 2004, p. 125-145.

Boros L., Aurelius Augustinus, Aufsteig zu Gott, Olten 1982.

Canning R., The Unity of Love for God and Neighbor in St. Augustine, Leuven 1993.

Dodaro R., Political and Theological Virtues in Augustine, Letter 155 to Macedonius, “Augustiniana” 54 (2004) p. 431-474.

Drever M., Creation and Recreation, in: The Cambridge Companion to Augustine’s Confessions, ed. T. Toom, Cambridge 2020, p. 75-91.

Drever M., De Genesi ad litteram 12: Paul and the Vision of God, in: Augustinus: De Genesi ad litteram. Ein kooperativer Kommentar, ed. J. Brachtendorf – V.H. Drecoll, Augustinus – Werk und Wirkung 13, Paderborn 2021, p. 313-329.

Elliot D., Hope and Christian Ethics, Cambridge 2017.

Gwinn C. – Hellman C., Hope Rising: How the Science of Hope Can Change Your Life, New York 2019.

Jackson M., Faith, Hope and Charity and Prayer in St. Augustine, “Studia Patristica” 22 (1989) p. 265-270.

Jameson J., Erotic Absence and Sacramental Hope: Rowan Williams on Augustinian Desire, “Anglican Theological Review” 102/4 (2020) p. 575-595.

Kärkkäinen V.-M., Hope and Community, Grand Rapids 2017.

Kaufman P., Augustine, Martyrs, and Misery, “Church History” 63/1 (1994) p. 1-14.

Lamb M., Between Presumption and Despair: Augustine’s Hope for the Commonwealth, “American Political Science Review” 112/4 (2018) p. 1036-1049.

Lloyd V.W., The Problem with Grace: Reconfiguring Political Theology, Stanford 2011.

Metcalfe J., Hoping Without a Future: Augustine’s Theological Virtues Beyond Melancholia, “Anglican Theological Review” 95/2 (2013) p. 235-250.

Mittleman A., Hope in a Democratic Age, Oxford 2009.

Moltmann J., Theology of Hope, Minneapolis 1993.

O’Donovan O., The Problem of Self-Love in St. Augustine, Eugene 1980.

Pieper J., Faith, Hope, Love, San Francisco 1997.

Rose G., The Broken Middle: Out of Our Ancient Society, Blackwell 1992.

Rose G., Mourning Becomes the Law: Philosophy and Representation, Cambridge 1996.

Studor B., Augustine and the Pauline Theme of Hope, in: Paul and the Legacies of Paul, ed. W. Babcock, University Park 1990, p. 201-225.

Studor B., Hope, in: Encyclopedia of Ancient Christianity, ed. A. Berardino, Downers Grove 2014, p. 288-295.

TeSelle E., Augustine the Theologian, Eugene 2002.


Published
2022-06-15


Drever, M. (2022). Augustine on Hope in Times of Suffering. Vox Patrum, 82, 145–166. https://doi.org/10.31743/vp.13048

Matthew Drever  matthew-drever@utulsa.edu
University of Tulsa, USA https://orcid.org/0000-0003-4780-3794License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.