„The ancient world – center and peripheries”. Conference of the Commission on Ancient History of the Polish Historical Association (Wrocław, September 14-16, 2021)

Piotr Kochanek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

Report from the conference „The ancient world – center and peripheries”. Conference of the Commission
on Ancient History of the Polish Historical Association (Wrocław, September 14-16, 2021)

Keywords:

report, conference


Published
2021-12-15


Kochanek, P. (2021). „The ancient world – center and peripheries”. Conference of the Commission on Ancient History of the Polish Historical Association (Wrocław, September 14-16, 2021). Vox Patrum, 80, 457–469. https://doi.org/10.31743/vp.13055

Piotr Kochanek  lu2005harn@yahoo.de
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0001-9702-548XLicense

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.