Augustine’s Theological Synthesis of the Common Good

Mathias Nebel

Universidad Popular Autonoma del Estado de Puebla , Mexico

Abstract

The article seeks to understand how Augustine radically reformulated the political notion of the common good of classical antiquity, from a theological perspective. The main argument is that this reinterpretation follows naturally from the New Testament theology of the koinonia uniting the Church, as shown in the letter to Volusianus and Augustine's homilies on the Epistle to the Parthians. From this reading, it then becomes easier to understand the famous reformulation of the definition of society in books II and XIX of the City of God. We conclude by identifying the three themes that, from Augustine onwards, will be closely associated with the notion of the common good in the western political theology: 1) The common good is no longer a concept, but a Person and a Space: Christ in his humanity is the one and only Common Good of the human race. 2) The universal Common Good is eschatological; in history we can only speak of partial and imperfect common goods. 3) Charity is the driving force behind the dynamic fulfilling the universal Common Good in history.

Keywords:

Common good, Saint Augustine, The City of God, Christ as the Common Good, Charity as the kenotic dynamic of the common good

Augustinus, De civitate Dei, PL 41, tr. M. Poujoulat – M. Raulx, La cité de Dieu, in: Œuvres complètes de Saint Augustin, éd. M. Poujoulat – M. Raulx, Lagny 1864-1872.

Augustinus, In Epistolam Ioannis ad Parthos tractatus decem, PL 35, tr. M. Poujoulat – M. Raulx, Traités de Saint Jean sur l’épitre aux Parthes, in: Œuvres complètes de Saint Augustin, éd. M. Poujoulat – M. Raulx, Lagny 1864-1872.

Augustinus, Epistolae, éd. J.P. Migne, PL 33, tr. M. Poujoulat – M. Raulx, Lettres, in: Œuvres complètes de Saint Augustin, éd. M. Poujoulat – M. Raulx, Lagny 1864-1872.

Augustinus, Enarrationes in Psalmos, PL 36-37, tr. M. Poujoulat – M. Raulx, Discours sur les Psaumes, in: Œuvres complètes de Saint Augustin, éd. M. Poujoulat – M. Raulx, Lagny 1864-1872.

Baguette C., Une période stoïcienne dans l’évolution de la pensée de Saint Augustin, “Revue d’études augustiniennes et patristiques” 16/1-2 (1970) p. 47-77.

Cavanaugh W., Theopolitical Imagination, Bloomsbury 2013.

Choromanski A., L’Eglise comme communion – Vers une ecclésiologie commune à l’âge de l’œcuménisme, Fribourg 2004.

Dewailly L.M., Communio – Communicatio. Brèves notes sur l’histoire d’un sémantème, “Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques” 54/1 (1970) p. 46-63.

Gilson E., Les métamorphoses de la cité de Dieu, Paris 2005.

Jagu A., Saint Paul et le stoïcisme, “Revue des Sciences Religieuses” 32/3 (1958) p. 225-250.

Kempshall M., The language of the common Good in Scholastic Political Thought, in: Searching for the Common Good, éd. M. Nebel – T. Collaud, Baden-Baden 2018, p. 14-34.

Kempshall M., The common good in late medieval political thought, Oxford 1999.

Keys M., Aquinas, Aristotle, and the Promise of the Common Good, Cambridge 2006.

Lee G.W., Republics and their loves: rereading City of God 19, “Modern Theology” 27/4 (2011) p. 553-581.

Markus R.A., De civitate Dei. Pride and the Common Good, in: Sacred and secular: studies on Augustine and Latin Christianity, éd. R.A. Markus, Aldershot 1994, p. 245-259.

Markus R.A., Saeculum: History and Society in the Theology of St. Augustine, Cambridge 1970.

Milbank J. Theology and Social Theory, Blackwell 2006.

Moreau M., Le dossier Marcellinus dans la correspondance de saint Augustin, Paris 1973.

Nebel M., Searching for the common good, in: Searching for the common good, éd. M. Nebel – T. Collaud, Baden-Baden 2018, p. 111-148.

O’Donovan O., The problems of Self-Love in St. Augustine, New Haeven 1980.

O’Donovan O., Augustine’s City of God XIX and Western Political Thought, “Dyonisius” 11 (1987) p. 89-110.

O’Donovan O., ‘Usus’ and ‘Fruitio’ in Augustine ‘De doctrina christiana’ 1, “Journal of Theological Studies” 33/2 (1982) p. 361-397.

Panikulam G., Koinônia in the New Testament, Rome 1979.

Reumann J., Koinônia in Scripture. Survey of biblical texts, in: On the Way to Fuller koinônia: Official Report of the Fifth World Conference on Faith and Order, éd. T. Best – G. Gassmann, Geneva 1994, p. 37-69.

Rigaudière A., Donner pour le bien commun et contribuer pour les biens communs dans les villes du midi français du XIII au XV siècle , in: De Bono Communi. The discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.), éd. E. Lecuppre-Desjardin – A.L. Van Brunaene, Turnhout 2010, p. 11-53.

Rawls J., Political Liberalism, New York 1993.

Rowlands A., For a Politics of Communion. Catholic Social Teaching in Dark Times, Bloomsbury 2021.

Sassier Z., Bien commun et utilitas communis au XIIe siècle, un nouvel essor? , “Revue Française d’Histoire des Idées Politiques” 32/2 (2010) p. 245-258.

Sieben H.J., Koinônia, in: Dictionnaire de Spiritualité, t. 8, Paris 1974, c. 1743-1745.

Theological Dictionary of the New Testament, éd. G. Kittel, Grand Rapids 1965.


Nebel, M. (2022). Augustine’s Theological Synthesis of the Common Good. Vox Patrum, 83, 247–270. https://doi.org/10.31743/vp.13103

Mathias Nebel  matthias.nebel@upaep.mx
Universidad Popular Autonoma del Estado de PueblaLicense

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.