Joseph, the Husband of Mary in the New Testament Apocrypha (Part 2: From the Birth of Jesus to the Death of Joseph)

Arkadiusz Nocoń

Pontificia Università Gregoriana , Italy

Abstract

From rich source material concerning Joseph the husband of Mary, the author has endeavoured to gather the most important data of his “biography” (from the birth of Jesus in Bethlehem to Joseph’s death) and to present his relationship to Mary and Jesus. The major concern was discovering the image of Joseph that was present in the mindset of people of that period. The answer to this query is that the image was variegated: on the one hand Joseph is shown as a man who was just, wise, trustful and devout, and on the other hand, as someone who was torn by doubts, suspicions and fears. It may be supposed that this had a purpose. It was to show him as a normal man with virtues and weaknesses and at the same time to authenticate his sanctity and message. What was that message? Such, that even being close to God, one may experience the “dark night of the soul”: dilemmas, sufferings, temptations and situations that humanly speaking are insurmountable. Nevertheless, having complete trust in God, like saint Joseph, one may have boundless hope, that God will not abandon his servant.

Keywords:

Apocrypha, St. Joseph, Mary, Jesus

Ascensio Isaiae, tł. S. Kur, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 148-150.

Evangelium Barnabae italicum, tł. M. Starowieyski, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 246-263.

Evangelium ibericum, tł. G. Peradze, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 204-229.

Evangelium infantiae (arabice), tł. W. Dembski, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 405-439.

Evangelium secundum Hebraeos (fragmenta), tł. M. Starowieyski, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 99-114.

Evangelium Thomae de infantia Salvatoris, tł. M. Starowieyski, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 388-404.

Historia Iosephi fabri lignarii, tł. T. Hergesel, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/2, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 559-577.

Liber de infantia Salvatoris, tł. K. Obrycki – M. Starowieyski, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 317-330.

Liber de pueritia Salvatoris (armeniace), tł. E. Nowak, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 440-541.

Pistis Sophia, tł. R. Szmurło, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 159-162.

Protoevangelium Iacobi, tł. M. Starowieyski, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 266-290.

Pseudo-Matthaei Evangelium, tł. K. Obrycki, Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1/1, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, s. 291-316.

Barbagli P., Święty Józef w Ewangelii, tł. E. Hebda, w: Józef z Nazaretu, t. 2, red. O. Stokłosa, Kraków 1979, s. 7-59.

Canal Sánchez J.M., San José en los apócrifos del Nuevo Testamento, w: San Giuseppe nei primi quindici secoli della Chiesa. Atti del primo simposio internazionale celebrato nel centenario della proclamazione di s. Giuseppe a patrono della Chiesa universale, Studi e ricerche su san Giuseppe 1, Roma 1971, s. 123-149.

Kołosowski T., Święty Józef z Nazaretu w piśmiennictwie Kościoła starożytnego, w: „Lux ex Silesia”. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin, red. W. Gliński, Warszawa 2013, s. 333-350.

Kucharczak F., Jak to z narodzeniem było, „Gość Niedzielny” 51-52 (2019) s. 40-41.

Lewandowski J., Przeciw ateistom, Kraków 2017.

Mokrzycki B., Idźcie do Józefa!, Kraków 2009.

Rabczyński P., Postać św. Józefa w apokryfie „Żywot św. Józefa Cieśli”, w: Św. Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. J. Jezierski – K. Parzych-Blakiewicz – P. Rabczyński, Olsztyn 2012, s. 167-173.

Starowieyski M., Barwny świat apokryfów, Poznań 2015.

Wierna R., Apokryficzne przedstawienie śmierci św. Józefa na obrazie z kościoła parafialnego w Burgrabicach, „Vox Patrum” 46-47 (2004) s. 579-587. DOI: https://doi.org/10.31743/vp.6861

Zając P., Józef przez pryzmat Jezusa, „Nasze Słowo” 3 (2021) s. 8.


Nocoń, A. (2021). Joseph, the Husband of Mary in the New Testament Apocrypha (Part 2: From the Birth of Jesus to the Death of Joseph). Vox Patrum, 80, 37–68. https://doi.org/10.31743/vp.13154

Arkadiusz Nocoń  narcadio@yahoo.it
Pontificia Università Gregoriana https://orcid.org/0000-0002-7513-6071License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.