Isidorus Hispalensis, De diebus, de nocte, de hebdomada (translation into Polish)

Elwira KaczyńskaAbstract

The text comprises the author’s commented Polish translation of some chapters of Isidore’s Etymologiae sive Origines (V 30–32), devoted to days, the night and the week.

Keywords:

Isidore of Sevilla, Etymologiae, Christian literature

Lindsay W.M., Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX, t. 1, Oxonii 1911, V, 30-32 (sine paginis).

Sancti Isidori Hispalensis episcopi Opera omnia, t. 3-4, PL 82, 215-219.

A Concise Dictionary of Akkadian, red. J. Black – A. George – N. Postgate, Wiesbaden 2000.

Adkins L. – Adkins R.A., Handbook to Life in Ancient Rome, New York 2014.

Beekes R., Etymological Dictionary of Greek, t. 1-2, Leiden – Boston 2010.

Buck C.D., A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages, Chicago 1949.

Burgess R.W., The Chronograph of 354: its Manuscripts, Contents, and History, „Journal of Late Antiquity” 5 (2012) s. 345-396.

Calendars in the Making. The Origins of Calendars from the Roman Empire to the Later Middle Ages, red. S. Stern, Leiden – Boston 2021.

Censorynus, Księga o dniu urodzin dla Kwintusa Caerelliusza, tł. B.J. Kołoczek, Poznań 2014.

Danka I.R., Wprowadzenie nazw dni tygodnia na indoeuropejskim i ugrofińskim obszarze językowym, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 55 (1999) s. 107-121.

D’Onofrio S., Isidore of Seville, w: Encyclopedia of Medieval Philosophy, red. H. Lagerlund, Dordrecht 2020, s. 877-878.

Elfassi J., Isidore of Seville and the Etymologies, w: A Companion to Isidore of Seville, red. A. Fear – J. Wood, Leiden – Boston 2020, s. 245-278.

Falk M., The Seven Days and Their Names, „Pamapla” 22 (1998) s. 54-73.

Falk M., Astronomical Names for the Days of the Week, „Journal of the Royal Astronomical Society of Canada” 93 (1999) s. 122-133.

Fontaine J., Isidore de Séville et la culture classique dans l’Espagne wisigothique, Paris 1959.

Guittard Ch., Le problème des limites et subdivisions du jour civil à Rome (Varron, Aulu-Gelle, Macrobe): conticinium (-cinum, -cinnum) ou conticuum (-ciuum?), „Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité” 88/2 (1976) s. 815-842.

Harrington K.P., Medieval Latin, Chicago 1997.

Isidoro de Sevilla, Etimologías. Libro VI: De las Sagradas Escrituras, tł. C. Chaparro Gómez, Paris 2012.

Izydor z Sewilli. O prawach, opr. A. Dębiński – M. Jońca, Lublin 2021.

Kasjusz Dion Kokcejan, Historia rzymska, t. 1, tł. W. Madyda, Wrocław – Warszawa – Kraków 1967.

Isidore of Seville. On the Nature of Things, tł. i opr. C.B. Kendall – F. Wallis, Liverpool 2016.

Kreyser K., Cztery pory roku w mitach Greków i Rzymian, Warszawa 1993.

Krótki Z., Nazwy poranka w dawnej polszczyźnie, „Białostockie Archiwum Językowe” 17 (2017) s. 107-121.

Krynicka T., Świat roślin w XVII księdze Etymologii Izydora z Sewilli, Lublin 2007.

Krynicka T., Izydor z Sewilli, Kraków 2007.

Lühr R., Zeit und Ewigkeit in der Indogermania, Leipzig 1999.

Mallory J.P. – Adams D.Q., The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and The

Proto-Indo-European World, Oxford 2006.

Marcus Tullius Cicero, O naturze bogów, t. 1, tł. W. Kornatowski, Warszawa 1960.

Marek Terencjusz Warron, O języku łacińskim, t. 1: ks. V-VII, tł. B.J. Kołoczek, Kraków 2019.

Martín-Iglesias J.C., La biblioteca cristiana de los Padres hispanovisigodos (siglos VI-VII), „Veleia” 30 (2013) s. 259-288.

Peña J.Th. – McCallum M., The Production and Distribution of Pottery at Pompeii, „American Journal of Archaeology” 113/2 (2009) s. 165-201.

Pokorny J., Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern – München 1959.

Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, t. 2, red. Z. Borzymińska – R. Żebrowski, Warszawa 2003.

Publiusz Wergiliusz Maro, Eneida, tł. T. Karyłowski, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980.

Rosenfeld B., Religions and the Seven-Day Week, „Llull: Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas” 17 (1994) s. 141-156.

Saggs H.W.F., Wielkość i upadek Babilonii, tł. J. Nowacki, Warszawa 1973.

Swoboda M., Albius Tibullus. Poeta elegijny, Poznań 1969.

Św. Ambroży, Hexaemeron, tł. W. Szołdrski, Warszawa 1969.

Św. Izydor z Sewilli, O naturze rzeczy (rozdz. IX-XXVIII). De natura rerum, CPL 1188, tł. P. Skowroński, „Vox Patrum” 65 (2016) s. 835-857.

Świderkówna A., Bogowie zeszli z Olimpu. Bóstwo i mit w greckiej literaturze świata hellenistycznego, Warszawa 1991.

Tytus Lukrecjusz Karus, O rzeczywistości ksiąg sześć, tł. A. Krokiewicz, Wrocław 1958.

Urbanová D. – Blažek V., Národy starověké Itálie, jejich jazyky a písma, Brno 2008.

Ustawa XII Tablic. Tekst – tłumaczenie – objaśnienie, tł. M. i J. Zabłoccy, Warszawa 2000.

Vaan M. de, Etymological Dictionary of Latin and the Other Italic Languages, Leiden – Boston 2008.

Varro, De lingua Latina, t. 2: Commentary, tł. W.D.C. de Melo, Oxford 2019.

Waniakowa J., Nazwy dni tygodnia w językach indoeuropejskich, Kraków 1998.

Wąsowicz H., Chronologia średniowieczna, Lublin 2015.

Weiss M., Outline of the Historical and Comparative Grammar of Latin, New York 2009.

Winiarczyk M., The Sacred History of Euhemerus of Messene, tł. W. Zbirohowski-Kościa, Berlin – Boston 2013.

Witczak K.T., Konsekwencje zaniku liczby podwójnej w języku łacińskim. Głos w sprawie dualnej genezy piątej deklinacji łacińskiej, „Roczniki Humanistyczne” 53/6 (2015) s. 101-120.

Witczak K.T., The Origin of the Latin Fifth Declension, „Philologia Classica” 19/2 (2021) s. 262-276.

Wodtko D. – Irslinger B. – Schneider C., Nomina im indogermanischen Lexikon, Heidelberg 2008.


Kaczyńska, E. (2022). Isidorus Hispalensis, De diebus, de nocte, de hebdomada (translation into Polish). Vox Patrum, 83, 473–506. https://doi.org/10.31743/vp.13206License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.