Mariology of the Church Fathers - meeting of the Polish Patristic Section (Olsztyn, September 19-22, 2021)

Marcin Wysocki

The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland , Poland

Abstract

Report from the meeting of the Polish Patristic Section on "Mariology of the Church Fathers", which took place in Olsztyn, September 19-22, 2021.

Keywords:

report, mariology, Mary, Fathers of the Church, Polish Patristic Section, Olsztyn, Ermland, Warmia

nie dotyczy


Published
2021-12-15


Wysocki, M. (2021). Mariology of the Church Fathers - meeting of the Polish Patristic Section (Olsztyn, September 19-22, 2021). Vox Patrum, 80, 469–473. https://doi.org/10.31743/vp.13275

Marcin Wysocki  mwysocki@kul.pl
The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland https://orcid.org/0000-0001-5448-5566License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.