International Cooperation of Publication of Patrologists on the Example of Analysis of Correspondence of Rev. Professor Wincenty Myszor from the Archdiocesan Archives in Katowice

Agnieszka Gołda

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Katarzyna Tałuć

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach , Poland

Abstract

The paper presents the circumstances of international cooperation of Fr. Prof. Wincenty Myszor (1941-2017). Fr. W. Myszor was a lecturer at the Warsaw Academy of Catholic Theology and  the Faculty of Theology at the University of Silesia in Katowice. The research of a historical, biographical and bibliographical character was conducted mainly through content analysis and document research. The analysed documents come from 6 fonds of the legacy bearing reference numbers from 169/1 to 169/6 and spanning 1970-2008, keptat the Archdiocesan Archives in Katowice. The contentanalysis describes: the circumstances of printing Myszor's texts in „Enchoria. Zeitschrift für Demotistik und Koptologie” and „Jahrbuchs für Antike und Christentum”; Myszor’s relations with editorial offices „Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung”, „Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt”, The Coptic Encyclopaedia, Lexikons für Theologie und Kirche and editors of magazines („Bibliotheca Orientalis”, „Chronique d’Egypte”, „Orientalia”). In the second part of the text, Myszor's contacts are characterized with: „Bibliographia Patristica. Internationale patristische Bibliographie”,  the bibliographic department in „Enchoria. Zeitschrift für Demotistik und Koptologie”, David M. Scholer –  the author of Nag Hammadi Bibliography. The reconstructed fate of international interactions is part of the current of research devoted to the history of contacts between Polish researchers and scientists from the West, initiated in the period of of the Polish People's Republic.

Keywords:

Myszor Wincenty (1941-2017), patrology, archival documentation, publishing activities, international cooperation

Archiwum Archidiecezji Katowickiej, sygn. 169/2, Spuścizna ks. Wincentego Myszora.

Archiwum Archidiecezji Katowickiej, sygn. 169/3, Spuścizna ks. Wincentego Myszora.

Archiwum Archidiecezji Katowickiej, sygn. 169/4, Spuścizna ks. Wincentego Myszora.

Archiwum Archidiecezji Katowickiej, sygn. 169/5, Spuścizna ks. Wincentego Myszora.

Archiwum Archidiecezji Katowickiej, sygn. 169/6, Spuścizna ks. Wincentego Myszora.

Alpaslan Roodenberg S. – Roodenberg J., In memoriam: Emeri van Donzel. Remembered, „Bibliotheca Orientalis” 74/5-6 (2017) s. 469-471.

Bednarski D., Geneza i historia czasopisma „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2 (2017) s. 229-249.

Bibliografia dorobku naukowego Księdza profesora dr. hab. Wincentego Myszora (stan z 1 stycznia 2009 roku), w: Omnia tempus habent. Miscellanea theologica Vincentio Myszor quadragesimum annum laboris scientifici celebranti ab amicis, sodalibus discipulisque oblata, red. A. Reginek – G. Strzelczyk – A. Żądło, Katowice 2009, s. 25-44.

Connelly J., Zniewolony uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech wschodnich, Czechach i Polsce 1945-1956, tł. W. Rodkiewicz, Warszawa 2014.

Dudała H., Spuścizny uczonych w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach – wybrane problemy gromadzenia, opracowania oraz udostępniania, „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” 1 (2019) s. 12-24.

Dybiec J., Warunki rozwoju nauk humanistycznych i społecznych, w: Historia nauki polskiej, t. 10: 1944-1989, cz. 1: Warunki rozwoju nauki polskiej. Państwo i społeczeństwo, red. L. Zasztowt – J. Schiller-Walicka, Warszawa 2015, s. 177-298.

Głuchowski J., Zagraniczne pobyty akademickie pracowników UMK w okresie PRL-u, Toruń 2021.

Kamczyk W., Patrystyka w „Śląskich Studiach Historyczno-Teologicznych” (1968-2016). „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2 (2017) s. 374-383.

Kozłowski M., Wincenty Myszor (22 V 1941-19 II 2017) – badacz antyku chrześcijańskiego, „Nowy Filomata” 1 (2017) s. 141-143.

Krause M., In memoriam: P. Hans Quecke SJ (1928-1998), „Orientalia, NOVA SERIES” 69/3 (2000) s. 189-208.

Krauze W. – Wujek T., Współpraca naukowa Polski Ludowej z zagranicą, Warszawa 1974.

Lach-Bartlik L., Ksiądz Profesor Wincenty Wilhelm Myszor, „Vox Patrum” 57 (2012) s. 11-20.

Lach-Bartlik L., Wykaz drukowanych prac ks. prof. hab. Wincentego Myszora, „Vox Patrum” 57 (2012) s. 21-34.

Lewek A., Kronika Akademii Teologii Katolickiej (1.VIII.1969-30.VI.1970), „Studia Theologica Varsaviensia” 1 (1971) s. 449-476.

Lewek A., Kronika Akademii Teologii Katolickiej (1.VII.1970-31.I.1971), „Studia Theologica Varsaviensia” 2 (1971) s. 187-198.

Longosz S., Ks. prof. Wincenty Myszor (22 V 1941-19 II 2017). Polski odkrywca gnozy wczesnochrześcijańskiej, „Vox Patrum” 68 (2017) s. 843-856.

Longosz S., Polacy w Instytucie Patrystycznym w Rzymie, „Vox Patum” 2 (1982) s. 214-216.

Małczak L., Współpraca naukowa PRL z drugą Jugosławią, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 19 (2020) s. 117-133.

Mandziuk J., Dzieje Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 1954-1999, Warszawa 1999.

Materiały źródłowe do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora. (Wybór korespondencji), red. K. Tałuć, Katowice 2019.

Muc A., Dar księdza prof. dr. hab. Wincentego Myszora dla Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1 (2013) s. 208-215.

Muc A., Nagroda Lux ex Silesia dla ks. Prof. Wincentego Myszora. Nauka – dydaktyka – organizacja. Wystawa przygotowana przez Bibliotekę Teologiczną Uniwersytetu Śląskiego i Księgarnię św. Jacka (Katowice, wrzesień-grudzień 2013 roku), „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 1 (2014) s. 251-256.

Myszor W., „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” w trudnych latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1 (2009) s. 16-21.

Omnia tempus habent. Miscellanea theologica Vincentio Myszor quadragesimum annum laboris scientifici celebranti ab amicis, sodalibus discipulisque oblata, red. A. Reginek – G. Strzelczyk – A. Żądło, Katowice 2009.

Ozorowski E., Akademia Teologii Katolickiej w pierwszym semestrze roku akademickiego 1971/72, „Studia Theologica Varsaviensia” 2 (1972) s. 393-401.

Pick D., Ponad żelazną kurtyną. Kontakty społeczne między PRL i RFN w okresie détente i stanu wojennego, Warszawa 2016.

Podolski H.Cz., Kronika Akademii Teologii Katolickiej (Semestr letni r. akad. 1973/74), „Studia Theologica Varsaviensia” 1 (1975) s. 339-346.

Roszkowski W., Polityczne i społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju nauki w Polsce 1944-1989, w: Historia nauki polskiej, t. 10: 1944-1989, cz. 1: Warunki rozwoju nauki polskiej. Państwo i społeczeństwo, red. L. Zasztowt – J. Schiller-Walicka, Warszawa 2015, s. 39-121.

Róziewicz J. – Rolbiecki W., Współpraca nauki polskiej z nauką radziecką w 30-leciu PRL, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 4 (1977) s. 719-734.

Sobański R., Akademia Teologii Katolickiej w ciągu dwudziestopięciolecia, „Studia Theologica Varsaviensia” 2 (1980) s. 183-196.

Walkusz J., Relacje Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z zagranicą w okresie PRL, „Roczniki Humanistyczne” 2 (2018) s. 241-264.

Warząchowska B., Księgozbiory śląskich kapłanów w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w: Z życia książki. Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty. Prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi, red. A. Tokarska, Katowice 2015, s. 280-301.

Zasztowt L., Wstęp, w: Historia nauki polskiej, t. 10: 1944-1989, cz. 1: Warunki rozwoju nauki polskiej. Państwo i społeczeństwo, red. L. Zasztowt – J. Schiller-Walicka, Warszawa 2015, s. 9-37.


Gołda, A., & Tałuć, K. (2022). International Cooperation of Publication of Patrologists on the Example of Analysis of Correspondence of Rev. Professor Wincenty Myszor from the Archdiocesan Archives in Katowice. Vox Patrum, 83, 413–438. https://doi.org/10.31743/vp.13668

Agnieszka Gołda  agnieszka.golda@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach http://orcid.org/0000-0001-6571-5304
Katarzyna Tałuć 
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach https://orcid.org/0000-0001-8944-6209License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.