Review: Wolfgang SPEYER, Aus dem Erbe von Antike und Christentum, Jahrbuch für Antike und Christentum. Ergänzungsband 40, Münster: Aschendorff Verlag 2019, pp. XIII+363

Marek Winiarczyk

a:1:{s:5:"en_US";s:23:"Uniwersytet Wrocławski";} , Poland

Keywords:

Marek Winiarczyk, review, Wolfgang Speyer

Speyer W., Aus dem Erbe von Antike und Christentum, Jahrbuch für Antike und Christentum. Ergänzungsband 40, Münster 2019.


Published
2022-09-15


Winiarczyk, M. (2022). Review: Wolfgang SPEYER, Aus dem Erbe von Antike und Christentum, Jahrbuch für Antike und Christentum. Ergänzungsband 40, Münster: Aschendorff Verlag 2019, pp. XIII+363. Vox Patrum, 83, 523–544. https://doi.org/10.31743/vp.13721

Marek Winiarczyk  prof.mar.win@wp.pl
a:1:{s:5:"en_US";s:23:"Uniwersytet Wrocławski";}License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.