Joannes Chrysostomus/Theodorus Daphnopathus, De adversa valetudine et medicis (translation into Polish)

Jan Iluk

University of Gdańsk , Poland

Abstract

Żyjący na przełomie IX i X wieku bizantyjski retor i hagiograf Teodor Dafnopata (Θεόδορος Δαφνοπάτης ), ofiarował cesarzowi Nikiforowi III Botaniacie (1078-1081 r.) zbiór homilii, które były kompilacją fragmentów wyjętych z mów i homilii św. Jana Chryzostoma. Na pierwszej stronie najstarszych znanych rękopisów widnieje informacja, że są to „kwietniki” (απάνθισμα) ułożone ze słów Jana Chryzostoma, a uporządkowane (συνάθροισις) przez Teodora Dafnopatę. Wypisy z dzieł św. Jana Chryzostoma, bizantyjski kompilator Teodor Dafnopata ułożył w ponad trzydzieści mów, wśród których jest także  mowa „O chorobach i lekarzach”, której przekład na język polski przekazuję do druku w kolejnym tomie Vox Patrum.

Keywords:

John Chrysostom, translation, Theodore Daphnopates

Haidacher S., Studien über Chrysostomos tomus-Eklogen, „Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Klasse der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien” 144 (1902) s. 1-70.

Iluk J., Bizantyjskie eklogi z homilii św. Jana Chryzostoma i ich nowożytne losy, w: Księga Jubileuszowa poświęcona Profesor Irenie Fijałkowskiej-Janiak, ed. D. Oboleńska – U. Patocka-Sigłowy, Gdańsk 2017, s. 41-53.

Théodore Daphnopatès, Correspondance, ed. i tł. I. Darrouzès, Paris 1978.


Iluk, J. (2022). Joannes Chrysostomus/Theodorus Daphnopathus, De adversa valetudine et medicis (translation into Polish). Vox Patrum, 83, 459–472. https://doi.org/10.31743/vp.13751License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.