The Therapeutae – Jewish precursors of Christian monasticism in De vita contemplativa Philo of Alexandria

Leszek Misiarczyk

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Poland

Abstract

The article analyzes the most important aspects of the life of therapists, the Jewish precursors of Christian monasticism. The author advocates the datation of the De vita contemplativa for the years 40-41 of the first century and presents arguments for the authorship of Philo. Then he emphasizes the apologetic nature of the text and its content. The author is in favor of the hypothesis that therapists were not essenes, but a separate group of ascetics in Judaism of the 1st century AD. He is not convinced by the hypothesis that the Philo’s treaty is a literary fiction and the presentation of an ideal community. Too many details in the text contradict this opinion and even indicate that Philo himself knew the life of therapists from autopsy. Direct influence of therapists on Christian monastic life is impossible to demonstrate, while indirect influence manifests itself in the following elements poor clothing, modest meals: bread, salt and water, devoting little attention to the needs of the body - only as much as necessary for life, getting rid of ownership by giving it to the closest relatives, praying at sunrise, praying with hands raised to heaven, practicing allegorical exegesis of the Old Testament, living in continence. In the case of cenobites: common life under the direction of the superior, shared meals, common prayers, houses divided into a residential part and a monastery as a place of prayer.

Keywords:

Philo of Alexandria, Therapeutae, De vita contemplativa

Eusebius Caesariensis, Historia ecclesiastica, wyd. grecko-polskie, oprac. H. Pietras,tłum. A. Caba na podstawie tłum. A. Lisieckiego, ŹMT 70, Kraków 2013.

Iosephus Flavius, De bello Iudaico, ed. B. Niese, Flavii Iosephi Opera, t. 6, Berlin 1955.

Iosephus Flavius, Antiquitates Iudaicae, ed. B. Niese, Flavii Iosephi Opera, t. 1-4, Berlin 1955.

Philo Alexandrinus, De vita contemplativa, Introduction et notes F. Daumas, traduction P. Miquel, Les Oeuvres de Philon d’Alexandrie 29, Paris 1963.

Philo Alexandrinus, Quod omnis probus liber sit, introduction, texte, traduction et notes M. Petit, Les Oeuvres de Philon d’Alexandrie 28, Paris 1974.

Biedroń W., Społeczność terapeutów i esseńczyków (II w. p.n.e. - I w. n.e.), Warszawa 2013.

Chadwick H., Philo and the Beginnings of Christian Thought, w: The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy, Cambridge 1967.

Conybeare F.C., Philo Judaeus on the contemplative life, „The Jewish Quarterly Review” 7 (1894-1895) 755-769.

Deutsch C., The Therapeutae, Text Work, Ritual and Mystical Experience, w: Paradise Now: Essays on Early Jewish and Christiam Mysticism, ed. A. de Deconick, Atlanta 2006, 287-310.

Daumas F., Introduction, w: Philon d’Alexandrie, De vita contemplativa, Les Oeuvres de Philon d’Alexandrie 29, Paris 1963, 11-76.

Goodenough E.R., An Introduction to Philo Judaeus, New Haven 1940

Goodenough E.R., By Light, Light. The Mystic Gospel of Hellenistic Judaism, New Haven 1935, reprint: Amsterdam 1969.

Hay D.M., Foils for the Therapeutae: References to Other texts and Persons in Philo’s Vita Contemplativa, „Neotestamentica et Philonica” 106 (2002) 330-348.

Hegermann H., Philon von Alexandria, w: Literatur und Religion des Frühjudentums, Würzburg 1973, 353-369.

Joachimowicz L., Filon – filozof alegoryzujący, w: Filon Aleksandryjski, Pisma, t. 1, Warszawa 1986.

Lagrange J.-M., Le Judaisme avant Jesus Christ, Paris 1931.

Lucius P.E., Die Therapeuten und ihre Stellung in der Geschichte des Askese, Strasbourg 1879.

Massebieau L., Le traité de la vie contemplative de Philon et la question de Thérapeutes, RevSR 16 (1887) 170-198 i 284-319.

Matuszewski S., Filozofia Filona z Aleksandrii i jej wpływ na wczesne chrześcijaństwo, Warszawa 1962.

Montfaucon B de. – Bouhier J., Lettres pour ou contre sur fameuse question, si les solitaires appelés Thérapeutes, dont a parlé Philon le Juif, étaient chrétiens, Paris 1712.

Montfaucon B. de, Le Livre de Philon de la Vie contemplative avec des observations où l’on fait voir que les Térapeutes dont il parle étaient chrétiens, Paris 1709.

Niehoff M., Eusebius as a reader of Philo, „Adamantius” 21 (2014) 185-194.

Osmański M., Logos i stworzenie. Filozoficzna interpretacja traktatu „De opificio mundi” Filona z Aleksandrii, Lublin 2001.

Renan E., Review of P.E. Lucius, „Der essenismus in seinem Verhältnis zum Judenthum” (Strasbourg 1881), „Journal des Savants” (February, 1892) 83-93.

Riaud J., Les Therapeutes d’Alexandrie dans la tradition et la recherche critique jusqu’aux decouvertes de Qumran, Paris 1991.

Sandmel S., Philo Judaeus. An Introduction to the Man, His Writings, and His Significance, w: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, t. 21/2: Principat, Berlin 1984, 731-759.

Sandmel S., Philo of Alexandria. An Introduction, New York 1979.

Simon M.M., Jewish sects of the time of Jesus, Philadelphia 1980.

Tylor J.E., The So-Called Therapeutae of De vita Contemplativa: Identity and Charakter, HTR 91 (1998) 3-24.

Vermes G., Essenes – therapeutai – Qumran, Durkham 1960.

Vidal S., Introducción, w: Filon de Alejandria, Los terapeutas. De vita contemplativa, Salamanca 2005, 8-17.

Wolfson H.A., Philo. Foundations of Religious Philosophy in Judaism, Christianity and Islam, t. 1-2, Cambridge (Mass.) 1947, reprint: 1982.


Published
2018-12-12


Misiarczyk, L. (2018). The Therapeutae – Jewish precursors of Christian monasticism in De vita contemplativa Philo of Alexandria. Vox Patrum, 70, 9–23. https://doi.org/10.31743/vp.3195

Leszek Misiarczyk 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.