Manual labour in monastic life: st. Augustine’s argumentation in De opere monachorum

Waldemar Turek

Università Pontificia Salesiana a Roma , Italy

Abstract

This article deals with manual labour in the life of monks as taught by St. Augustine in his treatise De opere monachorum. It describes the social context of the theme with particular reference to the situation in monastic communities of Carthage. Many monks in St. Augustine’s time were against manual labour. The article presents the structure of the Saint’s argumentation. St. Augustine clearly was in favour of the manual work of monks -and indirectly also of that of all Christians. The article analyses his exegesis of two Biblical texts (Mt 6:25-34 and 2Thess 3:10) that explain the need and beauty of work for daily spiritual growth. This is shown primarily on the basis of the teaching and example of the Apostle St. Paul, who was employed in various ways. Then the position of St. Augustine is discussed, according to whom the working monk gains the means of his support, cooperates with the Creator and continues His creative achievement. Work that allows the monk to attain some profit in temporal life and maintains the neces­sary equilibrium between the needs of the body and soul is shown above all to be a means for the attaining of the reward of eternal life. The monk, however, may be dispensed of manual labour, in part or even totally, in view of pastoral ministry, which plays a primary role in his vocation and mission.

Keywords:

manual work, spiritual labour, the preaching of the Gospel, spiritual growth, laziness, material goods, concern for life, the Apostle’s example, the apostolic precept, eternal life, work and prayer, the spirit and the body

Augustinus, Confessiones, ed. M. Pellegrino, NBA 1, Roma 20078, tłum. Z. Kubiak: Św. Augustyn, Wyznania, Kraków 2001.
Augustinus, De opere monachorum, ed. A. Sanchez, NBA 7/2, Roma 2001, 522-604, tłum. R. Szaszka: Św. Augustyn, O pracy mnichów, w: Św. Augustyn, Pisma mona¬styczne, ŹM 27, Kraków 2002, 187-267.
Didache, ed. E. Prinzivalli – M. Simonetti, w: Seguendo Gesù, Testi Cristiani delle Origi¬ni 1, Milano 2010, 52-74, tłum. A. Świderkówna: Didache, w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, BOK 10, Kraków 1998, 33-40.
Tertullianus, Apologeticum, ed. E. Dekkers, CCL 1, Turnhout 1954, 78-171, tłum. J. Saj-dak, POK 20, Poznań 1947.
AmataB., S. Agostino: „De opere monachorum”. Una concezione (antimanichea?) del lavoro, w: Spiritualità del lavoro nella catechesi dei Padri del III-IV secolo. Conve¬gno di studio e aggiornamento. Facoltà di Lettere cristiane e classiche (Pontificium Institutum Altioris Latinitatis). Roma, 15-17 marzo 1985, a cura di S. Felici, Bibliote¬ca di Scienze Religiose 75, Roma 1986, 59-78.
Lawless G., De opere monachorum, w: Agostino. Dizionario enciclopedico, ed. A. Fitzge¬rald, ed. italiana a cura di L. Alici e A. Pieretti, Roma 2007, 1020-1021.
MaraM.G., Aurelio di Cartagine, NDPAC I 658-660.
Pietras H., Początki teologii Kościoła, Myśl Teologiczna 28, Kraków 2000.
Quacquarelli A., L’Educazione al lavoro: dall’antica comunità cristiana al monache¬simo primitivo, w: Spiritualità del lavoro nella catechesi dei Padri del III-IV secolo. Convegno di studio e aggiornamento. Facoltà di Lettere cristiane e classiche (Pon¬tificium Institutum Altioris Latinitatis). Roma, 15-17 marzo 1985, a cura di S. Felici, Biblioteca di Scienze Religiose 75, Roma 1986, 15-25.
Sanchez A., Introduzione, w: Sant’Agostino, Morale e ascetismo cristiano, NBA 7/2, Roma 2001, 491-513.
Siniscalco P., Lavoro e riposo nella prospettiva terrena ed escatologica, w: Spiritualità del lavoro nella catechesi dei Padri del III-IV secolo. Convegno di studio e aggiorna¬mento. Facoltà di Lettere cristiane e classiche (Pontificium Institutum Altioris Lati¬nitatis). Roma, 15-17 marzo 1985, a cura di S. Felici, Biblioteca di Scienze Religiose 75, Roma 1986, 27-37.
SzaszkaR. – Nehring P., Wstęp, III: O pracy mnichów, w: Św. Augustyn, Pisma mona¬styczne, ŹM 27, Kraków 2002, 83-99.

Published
2018-12-12


Turek, W. (2018). Manual labour in monastic life: st. Augustine’s argumentation in De opere monachorum. Vox Patrum, 70, 171–191. https://doi.org/10.31743/vp.3203

Waldemar Turek 
Università Pontificia Salesiana a RomaLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.