The Normans in the works of Gerald of Wales and the Byzantine world

Marcin Böhm

Uniwersytet Opolski , Poland

Abstract

The main purpose of this paper is to analyze the selected works of one of the twelfth century Norman historian living in the British Isles, Gerald de Barri of Wales (1146-1223) in terms of his knowledge of the Byzantine world and its cor­relation with the Normans (from England and Southern Italy). The term Byzantine world has been evolving for several decades. Today it refers no longer just to the land of the former East European Empire, which later transformed itself into the Greek Byzantium, but it can be referred to the Balkans or the Kingdom of Normandy, while scientists are constantly expanding its borders with the help of other sciences such as archeology. We will do this based on his work: De in­structione principis, Topographia Hibernica, Expugnatio Hibernica, Itinerarium Cambriae and Descriptio Cambriae. Selected by Gerald of Wales the themes of the Byzantine and Norman kingdoms of Sicily, which appear in his five works ci­ted above, are proof of the broad political horizons of the elites from British Isles that were associated with the Plantagenet dynasty. Gerald was never in Sicily, in Byzantium or in the Holy Land, but he had some source in sight, both in the form of eyewitness accounts of events and in the accounts of contemporary wri­ters, which does not diminish the credibility of the data he cites. Better and more strongly, he was interested in the facts of the kingdom of Normans in Sicily than in Byzantium. Such a state of affairs seems to be understandable, as he saw in them both a political partner and, to some extent, a model to imitate, especially in the aspect of conducting politics against the conquered peoples.

Keywords:

Byzantium, Normans, Sicily, England, Wales

Giraldus Cambrensis, De instructione principis, ed. J.S. Sherren, London 1846.

Giraldus Cambrensis, Descriptio Kambriae, ed. J.F. Dimock, w: Giraldi Cambrensis, Opera, vol. 6: Itinerarium Kambriae, et Descriptio Kambriae, Rerum Britannicarum Medii Ævi Scriptores 21/6, London 1868, 153-227.

Giraldus Cambrensis, Expugnatio Hibernica, ed. J.F. Dimock, w: Giraldi Cambrensis, Opera, vol. 5: Topographia Hibernica, et Expugnatio Hibernica, Rerum Britannicarum Medii Ævi Scriptores 21/5, London 1867, 205-411.

Giraldus Cambrensis, Itinerarium Kambriae, ed. J.F. Dimock, w: Giraldi Cambrensis, Opera, vol. 6: Itinerarium Kambriae, et Descriptio Kambriae, Rerum Britannicarum Medii Ævi Scriptores 21/6, London 1868, 1-152.

Ricardus (Canonicus Sanctae Trinitatis Londoniensis), Itinerarium peregrinorum et Gesta regis Ricardi, ed. W. Stubbs, Rerum Britannicarum Medii Ævi Scriptores 38/1, London 1864.

Rogerus de Houedene, Chronica, vol. 2-3, ed. W. Stubbs, Rerum Britannicarum Medii Ævi Scriptores 51/2-3, London 1869-1870.

Rogerus de Wendover, Chronica, sive Flores historiarum, ed. H.O. Coxe, vol. 3, London 1841.

Böhm M., Normański podbój Irlandii w XII wieku, Oświęcim 2017.

Butler H.E., The Autobiography of Giraldus Cambrensis, ed. i tłum., London 1937.

Carr A.D., Wales: Economy and Society, w: A Companion to Britain in the Later Middle Ages, ed. S.H. Rigby, Blackwell 2003, 125-139.

Geanakopolos D.J., Interaction of the Sibling Byzantine and Western cultures in the Middle Ages and Italian Renaissance (330-1600), New Heaven 1976.

Gillingham J., Richard the Lionheart, London 1978.

Magdalino P., The empire of Manuel I Komnenos, 1143-1180, Cambridge 1993.

Muligan A.C., Norman Topographies of Conquest: Maping Anglo-Norman Identites onto Ireland, w: Norman Tradition and Transcultural Heritage, ed. S. Burkhardt – T. Foer¬ster, Ashgate 1998.

Pernoud R., Ryszard Lwie Serce, tłum. Z. Cesul, Warszawa 1994.

Richter M., Giraldus Cambrensis, w: Lexikon des Mittelalters, t. 4, Stuttgart 2000, 1459-1460.

Runciman S., Dzieje wypraw krzyżowych, tłum. J. Schwakopf, t. 3, Warszawa 1987.

Stanton C., Norman Naval Operations in the Mediterranean, Woodbridge 2011.

Stephenson P., Introduction, w: The Byzantine World, ed. P. Stephenson, Routladge 2010.

Świat Bizancjum, t. 1: Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641, red. C. Morrisson, tłum. A. Graboń, Kraków 2007.

Świat Bizancjum, t. 2: Cesartwo Bizantyńskie 641-1204, red. J.C. Cheynet, tłum. A. Graboń, Kraków 2011.

Świat Bizancjum, t. 3: Bizancjum i jego sąsiedzi 1204-1453, red. A. Laiou – C. Morrisson, tłum A. Graboń, Kraków 2014.

Vasiliev A.A., Manuel Comnenus and Henry Plantagenet, ByZ 29 (1929-1930) 237-240.


Published
2018-12-16


Böhm, M. (2018). The Normans in the works of Gerald of Wales and the Byzantine world. Vox Patrum, 69, 53–64. https://doi.org/10.31743/vp.3232

Marcin Böhm 
Uniwersytet OpolskiLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.