The Eucharist in Homer?

Dariusz Piasecki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

The article attempts to answer the question: is it possible to represent the Last Supper of Jesus and His Apostles by means of verses selected from Homer’s Iliad and the Odyssey. The Homeric Cento no. 40, which emphasizes the community of Christ’s table with His disciples, has been a subject of my analysis. The specific selection of Homeric verses, with some minor modifications, allowed the centonist to construct a new text with a completely different context and content, reflecting both the reality of the Upper Room and the establishment of the Eucharist by Jesus.

Keywords:

Homeric Centos, Homer, the Iliad, the Odyssey, the Eucharist, the Last Supper

Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, red. K. Dynarski, Poznań – Warszawa 1990.

Grecko-polski Nowy Testament, tłum. R. Popowski – M. Wojciechowski, Warszawa 1994.

Homerocentones, éd. A.-L. Rey, SCh 437, Paris 1998; ed. R. Schembra, CCG 62, Turnhout 2017, tłum. D. Piasecki, w: K. Narecki – D. Piasecki, Centony Homeryckie. Wprowadzenie, przekład, komentarz, Kraków 2017.

Homerus, Ilias, ed. M.L. West: Homerus, Ilias, vol. 1-2, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Stutgardiae – Lipsiae 1998-2000.

Homerus, Odyssea, ed. M.L. West: Homerus, Odyssea, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Berlin 2017.

Drzyżdżyk S., Chrystologia w perspektywie Mitu Trojańskiego, Kraków 2017.

Drzyżdżyk S., Demonologia Homerocentonów, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” 17 (2016) 89-98

Gilski M., Koncepcja wzroku w poematach homeryckich, Kraków 2011

Gilski M., Mariologia centonów, Kraków 2015.

Migdał M., Angelologia Centonów Homeryckich, w: Ortodoksja. Ortopraksja. Między teoretycznym a praktycznym wymiarem teologii, red. A. Małek – Ł. Rzepka, Kraków 2016, 37-55.

Migdał M., Mariologia Centonów Homeryckich, Kraków 2015 (archiwum UPJPII).

Narecki K. – Piasecki D., Centony Homeryckie. Wprowadzenie, przekład, komentarz, Kraków 2017.

Piasecki D., Centony Homeryckie. Spotkanie tradycji pogańskiej z chrześcijańską, Kraków 2014.

Piasecki D., Centony Homeryckie. Wczesnochrześcijańskie parafrazy literackie, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 12 (2015) 275-285.

Piasecki D., Hermeneutyka Centonu Homeryckiego – studium przypadku, „Littera Antiqua” 2 (2011) 121-136.

Piasecki D., Modlitwa Chrystusa w Centonach Homeryckich, „Littera Antiqua” 10 (2015) 201-210.

Piasecki D., Pochodzenie nazw własnych w „Centonach Homeryckich”, „Littera Antiqua” 5 (2012) 101-114.

Rey A.-L., Homerocentra et literature apocryphe chrétienne: quells rapports?, „Apocrypha” 7 (1996) 123-134

Sandnes K.O., The Gospel „According to Homer and Virgil”. Cento and Canon, Leiden – Boston 2011.

Schembra R., Analisi comparativa delle redazioni linghe degli Homerocentones, „Sileno” 21 (1993) 113-137.

Schembra R., La prima redazione dei centoni omerici, traduzione e commento, Alessandria 2006.

Schembra R., La seconda redazione dei centoni omerici, traduzione e commento, Alessandria 2007.


Published
2018-12-16


Piasecki, D. (2018). The Eucharist in Homer?. Vox Patrum, 69, 561–572. https://doi.org/10.31743/vp.3275

Dariusz Piasecki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.