The Ceremony of Confirmation in the St. Augustine’s Teaching

Antoni Żurek

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland

Abstract

St. Augustine did not write any text dedicated to the ceremony of confirma­tion. Nevertheless, in the Bishop of Hippo’s texts, it is possible to find some loose statements or allusions to that ceremony. There appeared mainly the terminology which was used to present the activities related to that sacrament dispensing. This article attempts to collect these statements, and basing on that, to recon­struct the ceremony itself and also its interpretation made by St. Augustine. The collected materials allow to make cautious conclusions. There is no doubt that confirmation was applied in the Hippo Church. However, it appears that St. Augustine’s cautiousness in confirmation-related statements was result of the disciplina arcani practice. Referring to that sacrament, he emphasised the presen­tation of the theological contents instead of the ceremony itself.

Keywords:

confirmation, laying on of hands, chrism, Holy Spirit

Ambrosius, De sacramentis, ed. G. Banterle, SAEMO 17, Milano – Roma 1982, 42-132, tłum. L. Gładyszewski – Sz. Pieszczoch: Św. Ambroży, Sakramenty, w: Św. Ambroży, Wybór pism dogmatycznych, POK 26, Poznań – Warszawa – Lublin 1970, 54-98.

Augustinus, Contra litteras Petiliani, ed. M. Petschenig, CSEL 52, Vindobonae 1908, 3-277.

Augustinus, De baptismo contra Donatistas, ed. M. Petschenig, CSEL 51, Vindobonae 1908, 145-375, tłum. A. Żurek: Augustyn z Hippony, O chrzcie, ŹMT 38, Kraków 2006.

Augustinus, De civitate Dei, ed. B. Dombart – A. Kalb, CCL 47-48, Turnhout 1955, tłum. W. Kornatowski: Święty Augustyn, O państwie Bożym, t. 1-2, Warszawa 1977.

Augustinus, De Trinitate, ed. W.J. Mountain – F. Glorie, CCL 50, Turnhout 1968, tłum. M. Stokowska: Św. Augustyn, O Trójcy Świętej, Kraków 1996.

Augustinus, Enarrationes in Psalmos, ed. E. Dekkers – J. Fraipont, CCL 38-40, Turnhout 1956, tłum. J. Sułowski: Św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów, PSP 37-42, Warszawa 1986.

Augustinus, In Epistulam ad Parthos tractatus, PL 35, 1978-2062, tłum. W. Szołdrski: Św. Augustyn, Homilie na ewangelię i pierwszy list św. Jana, PSP 15/2, Warszawa 1977, 381-502.

Augustinus, In Iohannis evangelium tractatus, ed. R. Willems, CCL 36, Turnhout 1954, tłum. W. Szołdrski: Św. Augustyn, Homilie na ewangelię i pierwszy list św. Jana, PSP 15/1-2, Warszawa 1977.

Augustinus, Sermones, PL 38; PL 39, 1726-1727.

Chromatius Aquileiensis, Sermones, ed. J. Lemarié, SCh 154, Paris, tłum. S. Ryznar: Chromacjusz z Akwilei, Kazania i homilie, PSP 49, Warszawa 1990.

Concilium Constantinopolitanum (381), can. 7 [Canon ex epistula Genadi ad Martirium Antiochenum], tekst łacińsko-polski, w: Dokumenty Soborów Powszechnych 1, układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras, tłum. T. Wnętrzak, ŹMT 24 = DSP 1, Kraków 2001, 92-94.

Consilium Regiense (439), Canones, tekst łacińsko-polski, w: Dokumenty synodów od 431 do 504 roku, układ i opracowanie A. Baron – H. Pietras, tłum. A. Caba, ŹMT 62 = SCL 6, Kraków 2011, 10-15.

Cyprianus, Epistulae 58-81, ed. G.F. Diercks, CCL 3C, Turnhout 1996, tłum. W. Szołdr¬ski: Św. Cyprian, Listy, PSP 1, Warszawa 1969.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Czerwik S., Liturgia sakramentu bierzmowania, w: Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, red. J. Kudasiewicz, Warszawa 1981, 156-181.

Hamman A.G., Życie codzienne w Afryce Północnej w czasach św. Augustyna, tłum. M. Stafiej-Wróblewska – E. Sieradzińska, Warszawa 1989.

Hamman A., Battesimo, DPAC I 500-503.

Krakowiak Cz., Bierzmowanie. Liturgia, EK II 549-552.

Madurini G., Nota introduttiva all’epistola, w: Commento al Vangelo e alla Prima epistola di san Giovanni, NBA 24, Roma 1968, 1629-1633.

Majewski R., Historia katechezy. Katecheza w pierwszych wiekach, Warszawa 2011.

Mazza E., La mistagogia. Le catechesi liturgiche della fine del quarto secolo e il loro metodo, Roma 1996.

Paprocki H., Krzyżmo. W Kościołach wschodnich, EK X 73-75.

Perler O., Arcandisziplin, RACh I 667-676.

Recchia V., Arcano (disciplina dell’), DPAC I 315-317.

Swoboda A., Katechezy mistagogiczne w „De misteriis” św. Ambrożego, "Vox Patrum" 18 (1990), 97-105.

Szczur P., Rola „zmysłów wiary” w zrozumieniu sakramentów inicjacji chrześcijańskiej według Cyryla Jerozolimskiego, "Vox PATRUM" 61 (2014), 297-308.

Żurek A., Katecheza przedchrzcielna i mistagogiczna w Hipponie w czasach św. Augustyna, RBL 62 (2009) nr 1, 25-36.

Żurek A., Katechumen – chrześcijanin – wierny. Przygotowanie do chrztu i chrzest w Kościele starożytnym, Tarnów 2017.


Published
2018-12-16


Żurek, A. (2018). The Ceremony of Confirmation in the St. Augustine’s Teaching. Vox Patrum, 69, 771–782. https://doi.org/10.31743/vp.3286

Antoni Żurek 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieLicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.