Hope for the Unity? Heresies and Heretics in St. Ambrose’s Letters

Marcin Wysocki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

This article presents the results of the analysis of the correspondence of St. Ambrose, the Bishop of Milan, concerning heresies and heretics and the hope of their final reconciliation with the Church. The article consists of two essential parts, the first shows the definition and essence of heresies and heretics, including examples of heretics and how they act. The second part focuses on dealing with heretics and fighting for the unity of the Church. This section shows the ways in which this fight is taking place and the parties responsible for it: the bishops and the emperors. Reading the letters of St. Ambrose does not leave any illusions – the Bishop of Milan has gradually been losing the hope for ending such conflicts, above all with the Arians. Reasons for such an attitude are repeatedly presented in his letters – the conflict of the basilicas, the attitudes of the heretics, the weakness of orthodox believers and priests. It seems, however, that in spite of everything still smoulders in him spark of hope, because to the last letter of preserved cor­respondence he calls for return to the bosom of the Church and orthodoxy.

Keywords:

Ambrose of Milan, heresy, heretics, letters, unity, hope

Ambrosius Mediolanensis, Epistulae, SAEMO 19-21, ed. G. Banterle, Milano – Roma 1988, tłum. P. Nowak: Ambroży z Mediolanu, Listy, t. 1, BOK 9, Kraków 1997, t. 2, BOK 22, Kraków 2003, t. 3, BOK 28, Kraków 2012.

Andrzejewski R., Kult relikwii według św. Ambrożego, RTK 26 (1979) z. 4, 73-78.

Barnes T.D., Ambrose and Gratian, „Antiquité Tardive” 7 (1999) 165-174.

Barnes T.D., Ambrose and the Basilicas of Milan in 385 and 386: The primary documents and their implications, ZACh 4 (2000) 282-299.

Barth F., Ambrosius und die Synagoge von Callinicum, „Theologische Zeitschrift aus der Schweiz” b.d. (1889) 65-86.

Colish M., Why the Portiana?: Reflections on the Milanese Basilica Crisis of 386, JECS 10 (2002) 361-372.

Cracco Ruggini L., Ambrogio a le opposizioni anticattoliche fra il 383 e il 390, „Augustinianum” 14 (1974) 409-449.

Duval Y.M., Ambroise, de son élection à sa consécration, w: Ambrosius Episcopus. Atti del Congresso internazionale di studi ambrosiani nel XVI centenario della elevazione di sant’Ambrogio alla cattedra episcopale, ed. G. Lazzati, Studia Patristica Mediolanensia 6, Milano 1976, 243-283.

Gottlieb G., Ambrosius von Mailand und Kaiser Gratian, Hypomnemata. Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben 40, Göttingen 1973.

Gross-Albenhausen K., „Imperator christianissimus”: der christliche Kaiser bei Ambrosius und Johannes Chrysostomus, Stuttgart 1999.

Grzywaczewski J., Appointing Bishops in the First Centuries, Lublin 2013.

Ilski K., Idea jedności politycznej, społecznej i religijnej w świetle pism Ambrożego z Mediolanu, Poznań 2001.

Labriolle P. de, Saint Ambroise et l’affaire de Callinicum, „Revue des Cours et Conférences” 16 (1898) 78-96.

Nauroy G., Ambroise et la question juive à Milan à la fin du IVe siècle. Une nouvelle lecture de l’Epistula 74 (Maur. 40) à Théodose, w: Les chrétiens et leurs adversaires dans l’Occident latin au IVe siècle, ed. J.-M. Poinsotte, Rouen 2001, 37-59.

Nauroy G., Le fouet et le miel. Le combat d’Ambroise en 386 contre l’arianisme milanaise, RechAug 23 (1988) 3-86.

Palanque J.-R., Un épisode des rapports entre Gratien et saint Ambroise. À propos de la lettre I de saint Ambroise, REA 30 (1928) 291-301.

Pałucki J., Św. Ambroży, opatrznościowy mąż Kościoła – między starymi a nowymi czasy, w: Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej, red. I. Salamonowicz-Górska – J. Naumowicz – S. Strękowski, Warszawa 2001 = SACh 15 (2001) 196-207.

Pałucki J., Święty Ambroży jako duszpasterz w świetle ekshortacji pastoralnych, Lublin 1996.

Simonetti M., Aussenzio di Milano, DPAC I 449-450.

Sordi M., I rapporti di Ambrogio con gli imperatori del suo tempo, w: Nec timeo morti. Atti del Congresso internazionale di studi Ambrosiani nel XVI centenario della morte di sant’Ambrogio, ed. L.F. Pizzolato – M. Rizzi, Milano 1998, 107-118.

Zelzer M., Vescovi e pastori alla luce delle lettere ambrosiane, w: Vescovi e pastori in epoca teodosiana, II, SEA 58, Roma 1997, 559-568.


Published
2018-12-16


Wysocki, M. (2018). Hope for the Unity? Heresies and Heretics in St. Ambrose’s Letters. Vox Patrum, 68, 327–340. https://doi.org/10.31743/vp.3360

Marcin Wysocki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.