Diagramographic method (diagramography) in the service of theology

Franciszek Drączkowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland

Abstract

Diagramography – is a way of presenting the truths of faith using parallel frames, i.e. verbal and graphical frames. This method helps theology in overco­ming difficulties associated with limitations of verbal communication (obscurity of language, doctrinal segmentation, changeability of verbal conceptualization). The fixed geometric structure of graphical representation makes it easy to correct 34 errors, including theological trichotomy. Diagramography portrays a global vi­sion of theology in the Christocentric perspective. The “Christus totus” diagram, which depicts unity and multifaceted aspects (trinitarian, Christocentric, pneuma­tological and ecclesiastical), plays a key role.

Keywords:

diagramography, method, visualisation in theology

Benedictus XVI, Litterae encyclicae „Deus caritas est”, AAS 98 (2006) 217-252, tłum. pol.: Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”, Kraków 2006.

Clemens Alexandrinus, Stromata, PG 8, 685 - 9, 602, tłum. J. Niemirska-Pliszczyńska, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, t. 1-2, Warszawa 1994.

Concilium Vaticanum II, Lumen gentium, ed. i tłum., w: Sobór Watykański II. Konstytucje – dekrety – deklaracje, tekst łacińsko-polski, Paris 1967, 78-175.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2003.

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005.

Pseudo-Dionysius Areopagita, De divinis nominibus, PG 3, 585A - 996B, tłum. E. Bułhak: Pseudo-Dionizy Areopagita, O imionach Bożych, tłum. Lublin 1995.

Drączkowski F., Dogmatyka w obrazach graficznych. Zagadnienia wybrane, Pelplin 2011.

Drączkowski F., Geometryczna struktura teologii, Pelplin 2012.

Drączkowski F., Kościół – Agape według Klemensa Aleksandryjskiego, Lublin 1983, 19962.

Drączkowski F., Metoda wykresograficzna w katechezie, Pelplin 2001.

Drączkowski F., Miłość syntezą chrześcijaństwa, Lublin 1990.

Drączkowski F., Nowa wizja teologii. Ujęcie graficzne, Pelplin – Lublin 2000.

Drączkowski F., Poza Kościołem nie ma zbawienia. Ujęcie graficzne, Pelplin 2008.

Drączkowski F., Poza miłością nie ma zbawienia, Pelplin – Toruń 1996.

Drączkowski F., Przyjaźń z Bogiem – źródłem szczęścia, Pelplin 2004.

Drączkowski F., Skrót Katechizmu w ujęciu graficznym, Lublin – Sandomierz 2002.

Drączkowski F., Struktury semantyczne wyrazu paideia w dziele Klemensa Aleksandryjskiego "Stromateis", w: Z zagadnień literatury greckiej, red. J. Pliszczyńska, Lublin 1978, 127-151.

Drączkowski F., Synteza teologii w ujęciu graficznym, Pelplin 2012.

Drączkowski F., Synteza teologii w ujęciu graficznym. Wydanie drugie, poszerzone, Lublin 2014.

Drączkowski F., Synthese der Theologie in grafischer Darstellung, Leipzig 2013.

Drączkowski F., Synthese der Theologie in grafischer Darstellung. Zweite, erweiterte Auf¬lage, Leipzig 2014.

Drączkowski F., Teologia w kategoriach geometryczno-matematycznych, Pelplin 2003.

Krukowski K., Geometryczna wizja Boskiej rzeczywistości, Pelplin 2013.

Krukowski K., Nowe narzędzie ewangelizacji. Metoda wykresograficzna, Lublin – Pelplin 2011.

Wasilewski E., Aplikacja założeń metody wykresograficznej do teorii i praktyki homiletycznej, Gniezno 2015.

Wasilewski E., Chrzest. Wszczepienie w Mistyczne Ciało Chrystusa, Gniezno 2016.

Wasilewski E., Das Ideal der Heiligkeit. Die Botschaft der Guten Nachricht in grafisch-bildlichen Darstellungen, Leipzig 2015.

Wasilewski E., Ein „Gutenbergischer” Wendepunkt in der Theologie, „Forum Katholische Theologie” 32 (2016) z. 2, 92-107.

Wasilewski E., Geometria w służbie teologii, Pelplin 2015.

Wasilewski E., Ideał świętości. Przekaz Dobrej Nowiny w ujęciach graficzno-obrazowych, Gniezno 2015.

Wasilewski E., Podstawowe Prawdy katechizmowe w 33 ujęciach graficzno-obrazowych. Pomoce katechetyczne z płytą CD, Gniezno 2016.

Wasilewski E., Wykresografia – przełom „gutenbergiański” w teologii, Gniezno 2017.


Published
2018-12-16


Drączkowski, F. (2018). Diagramographic method (diagramography) in the service of theology. Vox Patrum, 67, 115–131. https://doi.org/10.31743/vp.3393

Franciszek Drączkowski 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IILicense

Zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Vox Patrum". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Vox Patrum" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.

Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.